Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

UWAGA!

W niedziele Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 4, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, nie obowiązuje dyscyplina postna. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

Rozmyślanie.

PRZEŚLADOWANIE PANA JEZUSA.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. O Jezu, wprowadź mnie w Tajemnicę Swojej Męki, pozwól mi w niej uczestniczyć, abym mógł uczestniczyć w Twoim Zmartwychwstaniu.

Rozważanie.

1. Dziś rozpoczyna się „czas Męki Pańskiej”, szczególnie poświęcony wspomnieniu i miłosnej kontemplacji cierpień Pana Jezusa. Zasłonięty krzyż i obrazy, brak Gloria we Mszy Świętej i w responsoriach pacierzy kapłańskich, Psalmu „Judica me” na początku Mszy Świętej, są to oznaki smutku, w jakim Kościół Święty wspomina Mękę Pańską. W lekcjach pacierzy kapłańskich, Św. Leon Papież zachęca nas do uczestnictwa „w Krzyżu Chrystusowym, abyśmy również i my uczynili coś, co by nam pozwoliło mieć udział w tym, co On uczynił dla nas, jak mówi Św. Paweł Apostoł: „Jeśli współcierpimy z Nim, będziemy z Nim współuwielbieni”. Nie możemy więc tylko rozważać cierpień Jezusa, lecz mamy brać w nich udział, nosić Jego Mękę w swym sercu i ciele (zob. 2 Kor. 4, 10), albowiem tylko w ten sposób będziemy mogli uczestniczyć w jej owocach. Oto dlaczego w pacierzach kapłańskich na ten okres, Kościół Święty powtarza usilnie wezwanie: „Kiedy usłyszycie głos Pana, nie zamykajcie serc swoich”. W tych dniach głos Pana daje się słyszeć nie w słowach, lecz w wymowie czynów, w wielkim czynie Męki, która jest najbardziej przekonywującą Tajemnicą Bożej Nieskończonej Miłości ku nam. Otwórzmy więc serce nasze na wzniosłe lekcje Męki: uczmy się, jak Pan Jezus nas umiłował i jak my powinniśmy odpłacać Mu miłością. Uczmy się, że również i my, jeśli chcemy Go naśladować, musimy koniecznie cierpieć i nosić krzyż z Nim i za Nim. Ale jednocześnie otwórzmy serce dla żywej nadziei, albowiem w Męce Pana Jezusa jest nasze zbawienie. Św. Paweł Apostoł w dzisiejszej Lekcji (Żyd. 9, 11-15) ukazuje nam wspaniałą postać Chrystusa Pana, Najwyższego Kapłana, który „przez własną Krew wszedł raz do miejsca świętego, dokonawszy wiecznego Odkupienia”. Męka Pana Jezusa odkupiła nas, otworzyła nam dom Ojca. Męka Pana Jezusa jest podstawą naszej nadziei.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

2. W dzisiejszej Ewangelii Świętej (zob. Jan 8, 46-59) mamy dowód zaciekłej nienawiści żydów, wyraźną przygrywkę do Męki Pana Jezusa. Te zatwardziałe serca nie chcą w żaden sposób uznać posłannictwa Zbawiciela i usiłują na wszelki sposób zwalczać Jego Nauczanie, oczerniać przed ludem, ukazując Go jako uwodziciela oraz opętanego. Ich zazdrość na koniec posuwa się aż do tego, że postanawiają Go ukamienować: „porwali wtedy kamienie, by rzucić na Niego”. Śmierć Pana Jezusa już jest postanowiona przez żydów, ponieważ jednak nie nadeszła jeszcze godzina naznaczona przez Ojca, „Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni”.

Ten urywek ewangeliczny pozwala nam rozważyć zachowanie się Pana Jezusa wobec prześladowców: Jego łagodność, troskę o ich dusze, bezinteresowność osobistą i całkowite zdanie się na Pana Boga. Św. Grzegorz Wielki, Papież, pisze: „Rozważcie, bracia najmilsi, łagodność Pana. On, Który przyszedł odpuszczać grzechy, mówił: kto z was dowiedzie Mi grzechu? Jako Pan Bóg mógł usprawiedliwiać grzeszników, a nie omieszkał wykazać wnioskowaniem, że nie jest grzesznikiem” (BR.).

Następują oszczerstwa: „Jesteś samarytaninem i czarta masz”. Boski Mistrz odpowiada, lecz zawsze łagodnie i tyle, ile potrzeba, by wykazać Prawdę: „Ja czarta nie mam, ale oddaję cześć Ojcu Memu, a wyście Mnie znieważyli”. Co do innych zarzutów zostawia swoją sławę i swoją sprawę w ręku Bożym: „Ja nie szukam własnej Chwały, ale jest ktoś, który szuka i sądzi”. Tymczasem nawet w czasie sporu nie przestaje pouczać i oświecać umysłów, pragnąc wyrwać je z błędu. Nigdy nie dba o siebie, zawsze chce dobra dusz. Tak właśnie i w tych przykrych okolicznościach Pan Jezus daje nam cenną naukę: „Kto z Boga jest, Słów Bożych słucha. Kto zachowa Naukę Moją, nie zazna śmierci na wieki”. Z Ust prześladowanego Mistrza przyjmijmy te upomnienia i strzeżmy ich zazdrośnie w naszym sercu. Jeszcze dzisiaj świat jest pełen Jego nieprzyjaciół, którzy albo zwalczają Jego Naukę, albo pogardzają Jego Męką. Przynajmniej my wierzmy Mu i bądźmy Jego wiernymi przyjaciółmi.

Rozmowa.

„Chwała Ci, Boże najłaskawszy, żeś nas nędzników, tułaczy, skazańców i potępieńców raczył odkupić i wywyższyć przez Mękę, cierpienia, wzgardę i ubóstwo swego Syna. Biegnę więc do Twego Krzyża, o Chryste, do cierpienia, do wzgardy i ubóstwa i ze wszystkich sił pragnę przemienić się w Ciebie, o Boże i Człowieku umęczony, który tak mnie ukochałeś, że raczyłeś poddać się haniebnej i okrutnej śmierci, w tym jedynie celu, aby mnie zbawić i dać mi Przykład, jak z miłości ku Tobie znosić przeciwności. Upodabniać się do Ciebie, to prawdziwy znak miłości o Ukrzyżowany, który dla zgładzenia win moich chciałeś okrutnie umrzeć, wydając się cały na cierpienie. O mój Boże umęczony, tylko czytając w księdze życia i śmierci Twojej będę mogła poznać Cię i przeniknąć Twoją tajemnicę. Udziel mi więc głębokiego ducha modlitwy, modlitwy pobożnej, pokornej, uważnej, odprawianej nie tylko ustami, lecz sercem i duszą, abym mogła zrozumieć Naukę Twojej Męki.

„W tej księdze widzę Twoją nieskończoną dobroć i miłość, które Cię skłoniły, by raczej na siebie wziąć za nas wyrok, wzgardę i cierpienia, niż zostawić nas w tym opłakanym stanie. Widzę Twoją nieskończoną dobroć, troskę i staranie, jakie podjąłeś zbawiając nas i przyprowadzając z powrotem do Ojczyzny Niebieskiej. Podziwiam nieskończoną mądrość, z jaką w sposób niewysłowiony odkupiłeś nas, zbawiłeś i wywyższyłeś przez Miłosierdzie, nie naruszając sprawiedliwości. I tak sprawiłeś, że umierając okrutnie, ożywiłeś wszystko i zniszczyłeś ogólną śmierć”.

„Nadto jeszcze, w księdze Krzyża, widzę Twoją nieskończoną łagodność, która Cię skłoniła, abyś, choć Ci złorzeczono, nie złorzeczył, ani nie szukał pomsty, lecz owszem, przebaczył i zdobył niebo dla swoich oprawców” (zob. Bł. Aniela z Foligno). Amen.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 17.
  2. Zaśpiewaj razem z nami nabożnie Gorzkie żale.
  3. poznania Nauki katolickiej oraz nabożeństwa na niedzielę Męki Pańskiej.
  4. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  5. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  6. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  7. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Bł. Jana Sarkandra, Męczennika: Nabożeństwo do Bł. Jana Sarkandra, Męczennika.
  8. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024