Cudowny Medalik

 

 

Medalik tak zwany Cudowny na ten cel wybito i poświęcono, aby noszący go lub używający, dostąpili wielorakich Łask dla duszy i ciała. Ponieważ zaś wiele zależy od przyzwoitego użycia, chcemy niektóre wskazówki podać do zastosowania.

  1. Postaraj się najpierw o Medal kościelnie poświęcony, tj. któremu Kościół Błogosławieństwo udzielił;
  2. Używając Medal i oczekując otrzymania Łaski, wystrzegaj się dwojakiego błędu: racz, abyś nie sądził, że Medal sam przez się wszystko sprawić potrafi, bez przyłożenia się twego; po wtóre, że Medal nic nie pomoże, i ty sam w równych okolicznościach i bez Medalu wszystkiego dokazałbyś; ale raczej wierz, że Bóg wtedy udzieli tobie Łaskę za przyczyną Maryi, gdy Medalu według woli Kościoła, jak to niżej pokażemy używać będziesz.
  3. A więc, jeżeli masz jakie życzenie lub chcesz uwolnić się od strapienia i w tym życiu użyć wspomnianego Medalu, nie dosyć jest nosić go przy sobie, lecz potrzeba używać go z zupełnym poddaniem się Woli Boga. Bogu należy zostawić, kiedy, w jaki sposób i w jakiej ilości życzenia twoje spełni; przy tym bądź tego przekonania, że twoja prośba lub życzenie, nie będzie wysłuchane, jeżeli nie posłuży do Chwały Jego, Jej uskutecznienie dla twego i bliźnich twoich zbawienia. Także potrzeba koniecznie Najświętszą Pannę o Przyczynę wzywać, za wszystkie żałować grzechy, takowych spowiadać się; na ostatek i przede wszystkim odmienić sposób dotychczasowego życia, i usiłować odtąd wiernym być naśladowcą Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, Maryi.
  4. Odnosząc się do modlitwy, chociaż nie koniecznie, ale doradnie i zbawiennie będzie, odprawić następujące dziewięciodniowe nabożeństwo. Począwszy w którąkolwiek bądź sobotę, można w następującą Niedzielę, jako dniu dziewiątym tego Nabożeństwa przystąpić do przyjęcia Sakramentów Świętych.
  5. Posiadając Medal i nie używając go należycie, można być pewnym, że nie tylko nie przyniesie pożytku zbawiennego, ale raczej szkodę sprawić może.
  6. Nie wypada także przy używaniu Medalu pogardzać lub zaniedbywać ludzkiej pomocy, np. użycia lekarstw w słabości, jak długo nadzieję mieć można, złe tym sposobem usunąć od siebie.
  7. Wypełniając pod pkt. 3 podane warunki, możesz wielkich Łask dostąpić od Boga, chociażby się życzenie twoje nie zawsze spełniło; albo otrzymasz co lepszego; albo doświadczając cię życzenie twoje wtedy Bóg zaspokoi, gdy statecznie dotrwasz w prośbie: „Panie! nie moja, lecz Twoja niech się dzieje Wola!”
  8. Nie wolno doświadczać mocy tego Medalu, próbując umyślnie w jakim upadku, czyli co pomoże, abyś wiarę twoją w Moc Jego przez przyzwoite nabytą użycie, od tej próby nie uczynił zawisłą. Ale bądź tego przekonania i wiary, że w dobry i należyty sposób użyty, zawsze zbawienny wpływ wywiera tam nawet, gdzie tego nie spostrzegasz. Niewiernemu i z niewiarą doświadczającemu jak może dopomóc, gdy nie ma ufności w Miłosierdzie Boga? Sam Chrystus nie mógł tam uczynić żadnego cudu, gdzie było niedowiarstwo (Mk 6, 5-6). Nie możesz i nie powinieneś wierzyć, że Bóg da tobie pewnie to, o co Go chcesz prosić, np. uwolni cię od zagrożonego nieszczęścia lub choroby, skoro odprawisz Nowennę. Albowiem Bogu najlepiej wiadomo, co dla ciebie najzbawienniejsze i tego ci nie odmówi., gdy Jego prosić będziesz. Gdybyś prosił o oddalenie słabości, a Bóg przewidziałby, że to nie byłoby z pożytkiem zbawienia twojego, więc wysłuchawszy twej prośby uczyniłby przeciw twojemu zbawieniu. – Wierz zatem Chrześcijaninie w Wszechmocność Boga, w Jego Dobroć i Mądrość, wierz w Chrystusa i Zasługi Jego, które szczególnie jednają nam ubłaganie, usprawiedliwienie i uświęcenie, wierz w Przyczynę Niepokalanej Panny Maryi i Świętych Pańskich, wierz w to wszystko, co Kościół Katolicki wierzyć wskazuje.
  9. Chcesz Medal z pożytkiem nosić dla drugiego, nie dosyć, gdy obydwa jednego użyjecie Medalu; ale gdy chcesz uprosić dla drugie Łaski, potrzeba wypełnić wszystko wyżej powiedziane, a modlitwa twoja nie będzie nieskuteczną. Nawet prędszego pozyskania Łaski spodziewać się można, gdy obydwa zastosujecie się do podanych przepisów.
  10. Nie wolno nigdy Medal przykładać do rany lub do miejsc skaleczonych ciała, z czego przez ucisk większe złe i szkodliwe wyniknąć by mogło; ale należy przypominać często sobie, co Medal wyobraża. Gdy bowiem oglądasz Najświętsze Serce Jezusa, Zbawiciela naszego i Najbłogosławieńszej Panny Maryi na Medalu odciśnięte, niepodobna by dla ulżenia cierpień twoich, nie powstała w tobie ta myśl zbawienna: wszakże cierpienia moje żadną miarą porównanie iść nie mogą z cierpieniami najniewinniejszego Zbawiciela i Jego Niepokalanej Matki! Oni są dla mnie wzorem najdoskonalszym miłości i cierpliwości; toż nie powinienem stać się podobnym Jezusowi mojemu i Maryi? nie jestże to najświętszą dla mnie powinnością? – Krzyż przypomina Tajemnicę Męki i Śmierci Zbawiciela naszego; czcionki A i M, Ave Maria (Zdrowaś Marya) Tajemnicę Wcielonego Słowa. Wyobrażenie Maryi depczącej węża równie zbawienną jest pobudką i obfitym źródłem dla wielu pocieszających i budujących rozmyślań. Obierz tylko Jej Żywot za prawidło życia twego, albowiem postępując tą samą drogą z Maryą, osiągniesz z pewnością ten sam cel – zdążysz do wiecznej Chwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023