Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

I. Patrz w duchu na Pana Jezusa, każącego przed wielkim zgromadzeniem słuchaczów w świątyni.

II. Proś o Łaskę naśladowania gorliwości i cier­pliwości Boskiego Zbawiciela.

 

 

I. Punkt.

Różne zdania o Chrystusie Panu.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Pan Jezus przyszedł do Jerozolimy trzeciego dnia święta kuczek, jak to był posta­nowił. Wszedł wtedy wieczorem z Apostołami (ale potajemnie) i ukazał się w świątyni dopiero na­zajutrz w dzień sabatu. W ten sposób zniweczył spisek na Życie Jego uknuty. Wszakże od pierw­szego dnia świąt mówiono tylko o Nim, do czego przyczynił się jeszcze świetny Cud uzdrowienia dziesięciu trędowatych. Szukali Go wtedy Żydzi, a mówili: Gdzie on jest? I było o Nim wielkie szemranie między rzeszą. Jedni powiadali, że jest Dobry. Drudzy zasię, mówili: Nie, ale zwodzi rzesze (Jan VII).

ZASTOSOWANIE. Nie dziwuj się tak wielkiej różnicy sądów o Chrystusie Panu. Tak było i tak zawsze będzie z tymi, którzy pracują dla dobra jawnie, publicznie, przed oczyma wielu. Jedni ich chwalą, drudzy, chociażby nawet skąd inąd ży­czliwi, ganią i na złe tłumaczą ich gorliwość. Nie miej wtedy za złe ludziom uczciwym i przy­jaciołom swoim, gdy różnie sądzą o użyteczności i stosowności twoich dobrych uczynków. Gdybyś był pokornym, to znaczy, gdybyś dobrze znał samego siebie, to dziwiłbyś się raczej, że jeszcze tyle osób tak dobre ma o tobie wyobrażenie, a z każdej nagany i surowego sądu o twej osobie i o czynach twoich umiałbyś wyciągnąć dla siebie korzyść, zamiast się obrażać i zniechęcać. Czy tak dotąd czyniłeś?

UCZUCIA [**]. Proś o Łaskę, abyś zawsze postę­pował jako pokorny uczeń Chrystusa Pana.

POSTANOWIENIE [***]. Będę często przypominał so­bie te Słowa Boskiego Mistrza: “Gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Słudzy nie­użyteczni jesteśmy, cośmy winni, uczyniliśmy” (Łuk. XVII, 10).

 

 

II. Punkt.

Pan Jezus naucza w świątyni z podziwieniem rzeszy.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Nazajutrz po przybyciu do Je­rozolimy, tj. czwartego dnia świąt, wszedł Pan Je­zus do świątyni i nauczał. Ciekawość, która ścią­gnęła ogromną liczbę słuchaczy, wkrótce zmie­niła się w podziwienie ogólne: I dziwowali się Żydzi, myśląc: Jakoż ten zna Pisma, gdyż się nie uczył? Jezus, chcąc przy tej sposobności pouczyć rzesze i dać się im poznać, rzekł: Nauka Moja nie jest Moja, ale Tego, który Mię posłał (Jan VII).

ZASTOSOWANIE. Słudzy Kościoła Bożego nie opowiadają nam także nauki swojej, ale Naukę Pana Jezusa Chrystusa, Który ich posłał. Nie słowo ludzkie, ale Słowo Boże nam głoszą. Powinniśmy przeto słuchać ich w duchu wiary, ze świętą chciwością i gorącym pragnieniem odniesienia stąd wielkich pożytków dla duszy naszej. Przy takim usposobieniu serca, słuchanie Słowa Bo­żego nigdy nie będzie dla nas bezowocne; lecz aby ten owoc był wielki i trwały, prośmy przed kazaniem lub nauką nie tylko o oświecenie, ale i o wzmocnienie Słowem Bożym. Po kazaniu zaś prośmy o Łaskę, abyśmy mieli zawsze w pamięci usłyszane prawdy i postanowienia podczas kaza­nia powzięte.

UCZUCIA. Proś o przebaczenie, żeś tak mało odniósł dotąd pożytku ze słuchania Słowa Bożego, a to dla braku usposobienia i modlitwy.

POSTANOWIENIE. Na przyszłość czyń inaczej.

 

 

III. Punkt.

Chrystus Pan staje się przedmiotem nienawiści starszych w Jerozolimie.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Faryzeusze jednak i starsi ży­dowscy, zazdroszcząc sławy Panu Jezusowi i bojąc się o utratę swej władzy, pracowali nad zniesławieniem Jego, a nawet nad pozbawieniem Go Życia i w tym celu próbowali wywołać umyślnie rozruchy w mieście i wśród nich dokonać bezkarnie mężobójstwa na Chrystusie Panu. Rzesze nie znały tych zbrodniczych zamiarów, ale Pan Jezus znał je — toteż wobec tej rzeszy zgromił faryzeuszów, mó­wiąc: Przecz Mię szukacie zabić? Ale oni odpłacając zuchwalstwem i udając oburzonych, zawo­łali wraz z ludem, już pozyskanym dla siebie: Diabła masz; kto cię szuka, aby Cię zabić? (Ibid).

ZASTOSOWANIE. Niestety! Za dni naszych py­cha i bezbożność czyni te same zbrodnicze kno­wania. Kłamstwem i oszczerstwami podburzając rze­sze przeciw Chrystusowi Panu i Kościołowi Jego, prze­ciw widzialnej Głowie i sługom Kościoła, a w szcze­gólności przeciw członkom zgromadzeń zakonnych. Nie dajmy się w błąd wprowadzić. Naśladujmy raczej naszego Boskiego Mistrza, który w odpo­wiedzi na zniewagi, potwarze i przekleństwa z pod­wojoną gorliwością pracował nad oświeceniem ludu, ochronieniem go od zgubnych wpływów i nad zbawieniem jego.

ROZMOWA DUSZY [****] ze Świętym Patronem naszym.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 14
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 14
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 14
  4. Nauka katolicka o czci Krzyża Świętego.
  5. Święci o Krzyżu Świętym.
  6. Rozważ to dobrze! Mała jest liczba miłośników Krzyża! Potrzeba cierpieć!
  7. Przez Krzyż do Nieba!
  8. uczczenia Krzyża Świętego: Nabożeństwo ku czci Krzyża Świętego.

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.
Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

© salveregina.pl 2023