Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Na przyjęcie Ducha Świętego

I. należy oczyścić serce swoje,

II. przywrócić zgodę i jednomyślność z bliźnimi.

 

 

,,Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie… wraz z Maryą, Matką Jezusową i braćmi Jego”(Dz 1, 14).

 

I. — Ponieważ Duch Święty jest Duchem Miłości, dlatego na przyjęcie Jego należy oczyścić przede wszystkim tę władzę duszy, która jest przedmiotem miłości, to jest wolę, czyli jak zwykle mówimy, serce. Musi się ono stać się miękką i nawilżoną ziemią, aby ziarno Boże mogło zapuścić korzeń, w niej się umocnić, a ciągnąc pożywne soki przybierać na wzroście. Jeśli serce jest zanieczyszczone i twarde, zanieczyszczony będzie także umysł, który wiele swych sądów kształtuje według skłonności serca.

Tym, wskutek czego twardnieje serce nasze i staje się niewrażliwe na wyższe podniety, jest przede wszystkim egoizm pod każdą postacią, czy to przywiązań lub pożądań, pychy czy żądzy próżnej chwały, samowoli czy wyniosłości.

Następną wielką przeszkodą, która za­myka wstęp Duchowi Świętemu do serca, to zastarzałe przyzwyczajenia popełniania tych samych niewierności i grzechów powszednich. W tych dniach, w których przygotowujemy się specjalnie na uroczystość Zesłania Ducha Świętego, uświadomijmy sobie jasno i wyraźnie szkodliwość egoizmu i nieposłuszeństwa oraz postanów­my oczyścić z nich serce nasze. Postanówmy sobie zwłaszcza nigdy nie dopuszczać do świadomych wykro­czeń przeciwko Przykazaniom Bożym lub przepisom za­konnym. Przez tego bowiem rodzaju otwarte nieposłu­szeństwa Bogu tępieje delikatność sumienia. Kto do­puszcza do utraty delikatności sumienia w przedmiocie grzechu, ten tym mniej będzie pożądał delikatności wobec natchnień Ducha Świętego skłaniającego duszę do wyższych rzeczy. „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie – napomina nas Psalmista — nie zatwardzajcie serc wa­szych (Ps 95/94/, 8), czyli: bądźcie ulegli, posłuszni i łagodni.

 

II. — Tej samej delikatności, jakiej żąda od nas Duch Święty w stosunku do Pana Boga, wymaga również od nas w stosunku do bliźniego. Duch Święty jest duchem jedności. Aby mógł zstąpić do nas, musimy być wszyscy zespoleni jak dzieci jednej rodziny, podobnie jak Apo­stołowie w Wieczerniku wokół Matki Najświętszej. A zatem należy odsunąć daleko wszelkie spory, zasta­rzałe uprzedzenia, urazy, niechęci i wszelkie rozdwoje­nie umysłów, a na ich miejsce wprowadzić zgodę i jedno­myślność.

W tym samym Wieczerniku, w którym Duch Święty miał zstąpić na Apostołów, modlił się gorąco Chrystus Pan o jednomyślność i zgodę między nimi: „aby wszyscy byli jedno, jako Ty Ojcze we Mnie a Ja w Tobie, aby i oni byli jedno w Nas” (Jan 17, 21).

Ten drugi punkt, pracy naszej nad oczyszczaniem i uszlachetnianiem serca naszego w stosunku do bliźniego jest niemniej ważny niż pierwszy. Spotyka się bowiem osoby, które w tej rzeczy godzą w sobie prawdziwe sprzeczności. Starają się mianowicie o uduchowienie, o pobożność, trzymają się kurczowo swoich praktyk na­bożnych, wzdychają do gorącej miłości Pana Boga, ale w sto­sunku do bliźniego są nieuprzejme, złośliwe, niemiłe, łatwo się gorszą jego potknięciami, ulegają łatwo nie­chęci lub unoszą się gniewem, gdy czegoś niezbyt miłego od nich doznają. Osoby te muszą sobie uświadomić jedną mianowicie rzecz: Praktykę miłości Pana Boga rozpoczyna się od praktyki miłości bliźniego. 

Apostołów zgromadzonych z wielką liczbą uczniów w Wieczerniku ożywiała jedna miłość, zgoda, jednomyśl­ność. Przeto gdy Duch Święty zjawił się nad Wieczerni­kiem, zastał ich serca przygotowane. Również i my musimy ze swego współżycia usunąć wszystko to, co tamuje rozwój miłości i działanie Ducha Świętego.

 

 

Modlitwa.

O Duchu Święty, oto ofiaruję Ci serce moje oderwane od wszystkich rzeczy ziemskich, oczyszczone z miłości własnej a zespolone z braćmi mymi w Chrystusie. Przyjdź i dokonaj w nim ostatecznego oczyszczenia i rozpal je w wielki ogień Miłości Twojej. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny w miesiącu maju: Nabożeństwo majowe – dzień 25
  2. uczczenia Wniebowstąpienia Pańskiego: Nabożeństwo na Wniebowstąpienie Pańskie.
  3. pobożnego przygotowania się do Zesłania Ducha Świętego przez nowennę: Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień 7

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023