Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

 

 

PIATA NIEDZIELA ZBYWAJĄCA PO TRZECH KRÓLACH.

Przypowieść o kąkolu i Kościół katolicki.

 

Podobne się stało królestwo niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej. — Mat. 13, 24.

 

PRZYGOTOWANIE. — Dzięki dobroci Bożej jesteśmy na niwie Kościoła katolickiego, a co wię­cej, może żyjemy w Zgromadzeniu pełnem żarli­wości, w którem P. Jezus posiał ziarno łask nie­biańskich. Dziękujmy za to P. Bogu i korzystaj­my z Jego miłosierdzia. Zbadajmy się również, czy przypadkiem nie byliśmy kiedy względem na­szego bliźniego kąkolem szkodliwym, a co gorsza, może sialiśmy kąkol. P. Jezus powiedział, iż w dzień żniwa, t. j. sądu, kąkol zostanie wrzucony w ogień piekielny.

I— „Podobne się stało, powiedział P. Jezus, królestwo niebieskie człowiekowi, który posiał do­bre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał kąkolu mię­dzy pszenicę i odszedł. A gdy urosła trawa i owoc uczyniła, wtedy się pokazał i kąkol. A przystą­piwszy słudzy gospodarscy rzekli: Panie, izaliś nie posiał dobrego nasienia na roli twojej? Skąd tedy wziął się kąkol? I rzekł im: Nieprzyjazny człowiek to uczynił”.

Jest prawdą niezaprzeczoną, iż Kościół kato­licki jest niwą, na której chwasty rosną obok pszenicy i bardzo często ją tłumią. P. Bóg posiał, t. j. stworzył rodzaj ludzki nie tylko dobrym, lecz świętym przez sprawiedliwość pierwotną. Szatan jednak przez podnietę do pierwszego grzechu, po­siał zło i czyni to zawsze i wszędzie, tak iż nawet w gronie Apostołów znalazł się zdrajca Judasz. – To, co się mówi o Kościele w ogólności, bardzo często się też sprawdza w rodzinach, wśród kleru świeckiego, a nawet w Zakonach, gdzie ostygł duch ich świętych założycieli i zostały zaprowa­dzone złe, przeciwne regule zwyczaje.

Jak ufam, żyjesz w Zgromadzeniu żarliwem, dlatego dziękuj P. Jezusowi, iż w takiej obfitości posiał dla ciebie cenne ziarno łask swoich. Pomi­mo to jednak żyj w zbawiennej obawie i często się badaj, czy przypadkiem względem swego bliź­niego nie stałeś się szkodliwym kąkolem, a co gor­sza, może sam siałeś kąkol. Iluż takich, którym niedość, że sami są źli, chcą być również takimi względem innych, a to przez łamanie reguły, złe przykłady, ośmieszanie gorliwych, przez przeklę­tego ducha szerzącego rozdwojenie, niezgodę między dobrymi współbraćmi!

II— Ewangelja dalej opowiada, iż słudzy owego gospodarza rzekli do swego pana: „Chcesz, iż pójdziemy i zbierzemy kąkol? I rzekł: Nie, byście snąć, zbierając kąkol, nie wykorzenili wraz i pszenicy. Dopuśćcie obojgu róść aż do żniwa, a czasu żniwa rzeknę żeńcom: Zbierzcie pierwej kąkol, a zwiążcie go w snopki na spalenie, a psze­nicę zgromadźcie do gumna mojego.

Zwróćmy uwagę na słowa: „Nie, byście snąć, zbierając kąkol, nie wykorzenili i pszenicy. — Św. Augustyn powiada, iż P. Bóg pozwala, aby grze­sznicy żyli wraz ze sprawiedliwymi, nie tylko, by grzesznikom ułatwić nawrócenie, lecz również, by sprawiedliwym dać sposobność do ćwiczenia się w cnotach. — Nadejdzie jednak czas żniwa, t. j. jak sam P. Jezus wyjaśnia, koniec świata, a wów­czas, „jako kąkol zbierają i palą ogniem, tak będzie w dokonaniu świata. Pośle Syn człowieczy Anioły swoje, a zbiorą z królestwa jego wszystkie zgor­szenia i tych, którzy czynią nieprawość. I wrzucą ich w piec ognisty. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.

 

 

Modlitwa :

Jezu, miłości najgodniejszy, Boski rolniku, któryś zstąpił z nieba na ziemię, aby posiać w mej duszy dobre ziarno cnót, a później zrosiłeś je swą krwią przenajdroższą, aby wydało owoc na żywot wieczny; wyrwij z mego serca kąkol grzechu, który szatan przez zazdrość w niem posiał. Aby zaś na przyszłość nie spotkało mnie takie nieszczę­ście, bym miał znów grzech popełnić, ustrzeż mnie od snu oziębłości i zapal mnie świętą miłością ku Tobie. „W swem miłosierdziu zawsze mnie strzeż, mój Panie, a że opieram się jedynie na nadziei łask niebiańskich, racz mnie otoczyć swą nie­ustanną opieką”. Spraw to z miłości ku Twojej i mojej drogiej Matce Maryji.   

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2021

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *