1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest firma Redakcja SALVEREGINA, adres e-mail: redakcja@salveregina.pl
2. Celem przetwarzania otrzymanych danych jest wysyłka newslettera.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
4. Odbiorcami danych będą mogły być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Dane udostępnione przez użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji wysyłki newslettera będą przechowywane przez Administratora do momentu zakończenia realizacji tego celu lub cofnięcia zgody użytkownika na ich przetwarzanie.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.