Różaniec

 

RÓŻANIEC ŚWIĘTY CODZIENNY.

 

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Rozważanie różańcowe: Źródło: Bądź wola Twoja obszerny zbiór nabożeństw i pieśni 1927

 

 

Odmawiając Różaniec Święty możesz sobie według różności czasu różne tajemnice z życia śmierci i chwały naszego Zbawiciela przypominać. Przeżegnawszy się najpierw, odmów Wierzę w Boga, potem Chwała Ojcu i Synowi itd., potem jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Marya, dodając po wymówieniu „Żywota Twojego Jezus“ w pierwszym pozdrowieniu: „abyś w nas wiarę pomnożyć raczył,“ w drugim: „abyś w nas nadzieję umocnić raczył“, i w trzecim: „abyś w nas miłość zapalić raczył“, i znowu: Chwała Ojcu itd. Potem odmawia się albo cały Różaniec albo też jedna część, a to radosna, lub bolesna, lub chwalebna.

Gdy Różaniec Święty prywatnie się odmawia, nie potrzeba modlitw, antyfon i rozmyślań jak poniżej czytać lub śpiewać, ale wystarczy, gdy się jeden dziesiątek po drugim odmówi z krótkim w duchu rozmyślaniem tajemnicy odpowiedniej; lecz nie wolno innych tajemnic wiary do Różańca Świętego przyłączać lub rozmyślać, prócz następujących jak następuje:

V. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich, a ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

R. Któryś różnością języków wszystkie narody do jedności wiary zgromadził.

V. Wypuść Ducha Twojego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się: Boże, któryś serca wiernych przez oświecenie Ducha Świętego nauczył, spraw, abyśmy w tymże Duchu prawe rzeczy rozumieli, a z Jego pocieszenia zawsze się weselili. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

Uczynić intencję, na jaką chcesz odmówić Różaniec Święty, jak następuje:

 

Odmawiać będę z uwagą i nabożnym sercem pierwszą (albo drugą lub trzecią) część Różańca Świętego na cześć i chwałę Bogu Najwyższemu, na uczczenie Przenajświętszej Maryi Panny, dla dostąpienia odpustów i ofiaruję te modlitwy… (tu wymień intencję).

 

Następnie na pierwszym większym paciorku, jaki jest przy krzyżyku lub medaliku mówi się: Ojcze nasz.

 

Dalej następują trzy małe paciorki, które ofiaruj do Trójcy Przenajświętszej, na uproszenie trzech cnót—wiary, nadziei i miłości. jak następuje:

 1. Qui nobis augeat fidem rectam. / Który niech pomnaża w nas wiarę.
 2. Qui nobis augeat spem firmam. / Który niech wzmacnia w nas nadzieję.
 3. Qui nobis qugeat charitatem perpetuam. / Który niech udoskanala w nas miłość.

 

Następnie mówi się, pochylając głowę: Gloria Patri… / Chwała Ojcu…

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper et in saecula saeculorum. Amen.Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Następnie odmawia się Modlitwę Anioła z Fatimy:

Domine Jesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae Misericordiae Tuae maxime indigent.O mój Jezu, odpuść nam nasze winy, zachowaj od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, a szczególnie zaś te, które najwięcej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

 

 

Uwaga. W powyższych trzech „Zdrowaś Marya“, po słowie „Jezus” w każdej części Różańca Świętego dodają się inne słowa, jak znajdziesz poniżej.

 

 

Różaniec

 

CZĘŚĆ RADOSNA. (odmawia się w poniedziałki i czwartki)

In Mysterio Gaudioso. / Radosne tajemnice.

 

 

Otóż te radosne Tajemnice Życia Maryi, otóż radosne tajemnice życia naszego. To jakby zwiastowanie nam Królestwa Bożego przez Kościół; pierwsze nawiedzenie Pana Boga w sercu naszym przez wiarę, nadzieję i miłość przy Chrzcie Świętym; Narodzenie Pana Jezusa w głębi duszy naszej przez przyjęcie Najświętszego Sakramentu; ofiarowanie się nas samych pod Jego Świętą Wolą; znalezienie Jezusa przez grzech utraconego w Sakramencie Pokuty.

 

 

W części Radosnej dodaje się następujące tajemnice, w których mówi się:

 

 

 1. Zwiastowanie NMP. — Pokora i poddanie się.

W I. Tajemnicy rozważajmy, jak Archanioł Gabryel zwiastował Najświętszej Maryi Pannie, że będzie Matką Zbawiciela za sprawą Ducha Świętego. Prośmy o Łaskę naśladowania Maryi w cnocie pokory.

Na każdym paciorku większym 1 Ojcze nasz, a na mniejszych 10 Zdrowaś Marya…

W środku zaś każdego „Zdrowaś Marya” po Imieniu „Jezus” dodają się słowa tajemnicy, jak niżej następuje:

Quem Virgo concepisti. / Któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła.

 

2. Nawiedzenie Św. Elżbiety, — Miłość bliźniego i radość w Bogu.

W II. Tajemnicy rozważajmy, jak Najświętsza Marya Panna po zwiastowaniu Anielskim poszła w góry nawiedzić krewną Swoją Św. Elżbietę. Prośmy o Łaskę naśladowania Maryi w cnocie chrześcijańskiej miłości bliźniego.

Quem visitando Elisabeth portasti. / Któregoś Ty, o Panno, do Świętej Elżbiety niosła.

 

3. Narodzenie Pana Jezusa. — Usposobienie serca na sposób dzieci i duch ubóstwa.

W III. Tajemnicy rozważajmy, jak Dzieciątko Jezus narodziło się w stajence Betlejemskiej z Maryi Panny i zostało położone w żłobku. Prośmy o zamiłowanie ubóstwa.

Quem Virgo genuisti. / Któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła.

 

4. Ofiarowanie w świątyni. — Posłuszeństwo i czystość serca.

W IV. Tajemnicy rozważajmy, jak Najświętsza Marya Panna ofiarowała Dzieciątko Jezus w świątyni Jerozolimskiej 40-go dnia po narodzeniu. Prośmy o Łaskę naśladowania Maryi w cnocie posłuszeństwa.

Quem in templo praesentasti. / Któregoś Ty, o Panno, w kościele ofiarowała.

 

5. Znalezienie Jezusa w świątyni. — Połączenie z Panem Jezusem teraz i w wieczności.

W V. Tajemnicy rozważajmy, jak Najświętsza Panna i Św. Józef znaleźli 12-letniego Pana Jezusa, uczącego w świątyni Jerozolimskiej. Prośmy o pobożność i gorliwość w szukaniu Pana Jezusa.

Quem in templo invenisti. / Któregoś Ty, o Panno, w kościele znalazła.

 

 

Na końcu każdej tajemnicy mówi się: 1 Chwała Ojcu… itd., jeśli zaś za zmarłych: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.

 

 

Różaniec

 

 

CZĘŚĆ BOLESNA (odmawia się w wtorki i piątki)

In Mysterio Doloroso. / Tajemnice bolesne.

 

 

Oto tajemnice gorzkiej Męki Jezusa; oto tajemnice krwawych Boleści Maryi; co Jezus na ciele, to Marya cierpiała na duszy. Oto tajemnice boleści życia naszego: krwawy pot w czasie modlitwy w Ogrójcu: to ta modlitwa życia naszego, której każde słowo jest tęsknotą, jękiem, smutkiem, niepokojem i opuszczeniem. Biczowanie prześladowań, nędzy, ubóstwa, choroby i wzgardy. Cierniem ukoronowanie, te rozmaite nieszczęścia i żałośne wypadki, co ranią myśl i serce i ciało nasze. I to dźwiganie krzyża, to dźwiganie życia na tej łez i smutków dolinie. I to ukrzyżowanie wszystkich uczuć i pociech i nadziei naszych do krzyża zbawienia.

 

 

W trzech pierwszych „Zdrowaś Marya” rozpoczynających Różaniec, po Imieniu „Jezus” mówi się:

 1. Qui nobis intellectum illuminer. / Który nasz rozum niech oświeca.
 2. Qui nobis voluntatem perficiat. / Który naszą wolę niech udoskonala.
 3. Qui nobis memoriam roboret. / Który naszą pamięć niech umacnia.

 

 

W części Bolesnej dodaje się następujące tajemnice, w których mówi się:

 

 

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu. — Żal, duch modlitwy, czuwanie.

W I. Tajemnicy rozważajmy, jak Pan Jezus przed gorzką Męką Swoją w Ogrójcu krwawym potem się zalewał. Prośmy o serdeczny żal za grzechy nasze.

Qui pro nobis sanguinem sudavit. / Który za nas krwią się pocił.

 

2. Biczowanie. — Duch pokuty.

W II. Tajemnicy rozważajmy, jak Pan Jezus w domu Piłata srodze był biczowany. Prośmy o zamiłowanie do cnoty.

Qui pro nobis flagellatus est. / Który był za nas biczowany.

 

3. Koronowanie cierniowe. — Umartwienie własnej woli.

W III. Tajemnicy rozważajmy, jak Pan Jezus był okrutnie cierniem koronowany. Prośmy o chętne poświęcenie się dla dobra drugich.

Qui pro nobis spinis coronatus est. / Który dla nas cierniem ukoronowany został.

 

4. Dźwiganie krzyża. — Cierpliwe znoszenie ciężarów stanu swego.

W IV. Tajemnicy rozważajmy, jak Pan Jezus po kilkakroć pod krzyżem upadał. Prośmy o cnotę cierpliwości.

Qui pro nobis crucem bajulavit. / Który dla nas ciężki krzyż nosił.

 

5. Ukrzyżowanie. — Współczująca miłość dla Jezusa i Maryi.

W V. Tajemnicy rozważajmy, jak Pan Jezus do krzyża przybity i na krzyżu między dwoma łotrami zawieszony skonał. Prośmy o chętne spełnianie Woli Bożej i o gorącą miłość ku Bogu, który nas tak umiłował.

Qui pro nobis crucifux est. / Który dla nas był ukrzyżowany.

 

 

Różaniec

 

 

CZĘŚĆ CHWALEBNA (odmawia się w środy, soboty i niedziele)

In Mysterio Glorioso. / Tajemnice chwalebne.

 

 

Oto Tajemnice Chwały Jezusa, Chwały Maryi. Oto Tajemnice Chwały, które się objawią w tych wszystkich, którzy Krzyż Jezusa w miłości dźwigali, którzy pod Krzyżem z Maryą wytrwali. Oto Tajemnice przed i zagrobowe nowego życia w czasie i wieczności: zmartwychwstanie ciała chwalebne poprzedzone zmartwychwstaniem z grzechów w boleści i żalu. Ukoronowanie wieńcem zwycięstwa poprzedzone walką ze światem i piekłem. Wniebowstąpienie duszy do Boga poprzedzone wniebowstąpieniem myśli, uczuć i serca naszego, a wszystko przez Zesłanie Ducha Świętego w głąb duszy naszej.

I na tym się kończy ten łańcuch miłości wiążący ziemię z niebem, a serce nasze z Sercami Jezusa i Maryi, na tym się kończy ten miłości wieniec, od Róży duchownej tak ślicznie Różańcem nazwany. Któżby nie chciał tego złotego łańcucha włożyć na swe ręce; kto by nie chciał tym wieńcem nigdy niewiędnącym otoczyć swych skroni?

 

 

W trzech pierwszych „Zdrowaś Marya” rozpoczynających Różaniec, po Imieniu „Jezus” mówi się:

 1. Qui nobis dirigat cogitationes. / Który niech kieruje myślami naszymi.
 2. Qui nobis regat verba. / Który niech oczyszcza mowę naszą.
 3. Qui nobis gubernet opera. / Który niech rządzi sprawami naszymi.

 

 

W części Chwalebnej dodaje się następujące tajemnice, w których mówi się:

 

 

 1. Zmartwychwstanie. — Prawdziwe nawrócenie.

W I. Tajemnicy rozważajmy, jak Pan Jezus trzeciego dnia po śmierci chwalebnie z grobu Zmartwychwstał. Prośmy o Łaskę prawdziwego powstania z wad naszych!

Qui resurrexit a mortuis. / Który Zmartwychwstał.

 

2. Wniebowstąpienie. — Pragnienie Nieba.

W II. Tajemnicy rozmyślajmy, jak Pan Jezus dnia 40-go po Zmartwychwstaniu chwalebnie do Nieba wstąpił. Prośmy o nasze zbawienie.

Qui caelos ascendit. / Który do Nieba wstąpił.

 

3. Zesłanie Ducha Świętego — Skupienie ducha i gorliwość w modlitwie, błaganie o Dary Ducha Świętego.

W III. Tajemnicy rozważajmy, jak Pan Jezus dnia 50-go po Zmartwychwstaniu, Ducha Św. na Apostołów i na Kościół Św. zesłał. Prośmy o utrzymanie się w Łasce uświęcającej i o siedem Darów Ducha Świętego.

Qui Spiritum Sanctum misit. / Który nam Ducha Świętego zesłał.

 

4. Wniebowzięcie Matki Boskiej. — Łaska dobrej śmierci.

W IV. Tajemnicy rozważajmy, jak Pan Jezus Najświętszą Maryę po Jej zaśnięciu chwalebnie z duszą i z ciałem wziął do Nieba. — Prośmy o śmierć szczęśliwą za przyczyną Maryi!

Qui te assumpsit. / Który Ciebie, o Panno, wziął do Nieba.

 

5. Ukoronowanie Matki Boskiej. — Wytrwałość, cześć i ufność w opiece chwalebnej Królowej Nieba.

W V. Tajemnicy rozważajmy, jak Pan Jezus Najświętszą Maryę Pannę w niebie ukoronował na Królową Nieba i ziemi. — Bądźmy gorącymi czcicielami tej najchwalebniejszej Królowej, i pokładajmy niezachwianą ufność w Jej Opiece.

Qui te in coelis coronavit. / Który Ciebie, o Panno, w Niebie ukoronował.

 

 

Różaniec

 

 

Do pięciu dziesiątków części różańcowej dodaje się zazwyczaj szósty za dusze wiernych zmarłych, w którym się mówi po Imieniu Jezus: — Zmiłuj się nad duszami wiernych zmarłych!

 

 

Po zmówieniu pięciu Tajemnic, tj. jednej części, zmówić „Wierzę w Boga” pocałować krzyżyk lub medalik, a następnie zmówić Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

Następnie:

Antyfona.

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać! Panno chwalebna i błogosławiona! Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! Pocieszycielko nasza! Z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj.

V. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Którego Jednorodzony Syn, przez Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie Swoje nam zbawienia wiecznego nagrodę przyniósł, pozwól, prosimy Cię, abyśmy najmilsze Tajemnice w Różańcu Świętym Błogosławionej Maryi Panny rozważając, naśladowali to, co one zamykają w sobie i wszystkich obietnic dostąpili. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Modlitwa Św. Bernarda.

Pomnij, o najłaskawsza Panno Maryo, iż od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek się pod Twoją obronę uciekał, wsparcia Twego błagał, Ciebie o przyczynę prosił, przez ciebie został opuszczonym. Pełen tej ufności, do Ciebie, Panno nad pannami, Matko, biegnę, przed Tobą nędzny grzesznik ze łzami się korzę. Nie gardź, o Matko Wcielonego Słowa, prośbami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Modlitwa do Św. Józefa.

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Prosimy Cię przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którąś otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: abyś na dziedzictwo, które Jezus Chrystus Krwią Swą Najświętszą odkupił, łaskawie wejrzał i swoim potężnym wstawiennictwem i potęgą dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, najdroższy Opiekunie, wszelki jad błędów i zepsucia. Przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą, najdzielniejszy nasz Obrońco, w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Pieśń:

Marya, Matko miłości, Matko wszelakiej litości, broń nas od wrogą srogiego, przyjmij w dzień zejścia naszego.

Bądź chwała Panu naszemu, z Dziewicy narodzonemu, Ojcu, Duchowi świętemu wiekuistej czci godnemu. Amen.

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

 

 

Różaniec za dusze zmarłych tymże samym odprawia się sposobem, tylko tam, gdzie Chwała Ojcu, mówi się:

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. R. Amen.

 

 

Po zakończeniu odmawiania Różańca Świętego za zmarłych dodaje się po modlitwie za Papieża następującą modlitwę:

Boże, odpuszczenia Dawco i ludzkiego zbawienia Miłośniku, prosimy Miłosierdzia Twojego, abyś braci i siostry nasze, krewnych, powinowatych i dobrodziejów naszych, którzy z tego świata zeszli, za przyczyną Panny Maryi i Wszystkich Świętych do wiecznego błogosławieństwa doprowadzić raczył. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. R. Amen.

 

 

Na zakończenie możesz zmówić odpowiednie do czasu jedną z antyfon maryańskich, albo co następuje:

Bądź pozdrowiona Najświętsza Panno Marya, Matko Boża, Królowa niebieska, Bramo Rajska, Pani wszystkiego świata, któraś będąc Panną najczystszą, poczęła i poradziła, Jezusa, Stworzyciela, i Zbawiciela wszystkiego świata, przyczyń się za nami do tegoż najmilszego Syna Twego, aby nas wybawił i zachował od wszystkiego złego. Amen.

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O Najmiłosierniejszy Panie Boże nasz! udziel twej pomocy naszej ułomności; abyśmy, którzy pamiątkę Przenajświętszej Panny i Bogarodzicy w jej Różańcu odprawujemy, czym prędzej z naszych nieprawości powstali, i Tobie w Synowskiej miłości służyli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

Ktoby obowiązkami stanu zatrudniony, nie mógł wszystkich trzech części krótkiego Różańca z Tajemnicami odprawić; niech przestanie na jednej części, i po niej zmówi, Antyfonę z modlitewką wyżej położoną — Lub stosownie do wyłożonych Tajemnic, zmówi co dzień po pięć Ojcze nasz — pięć Zdrowaś Marya, raz Wierzę w Boga, ku czci i honorowi Najświętszej Maryi Panny.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *