Różaniec za zmarłych

RÓŻANIEC ŚWIĘTY ZA ZMARŁYCH.

 

 

Źródło: Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

Pociecha Dusz w Czyśćcu Cierpiących 1859

Ołtarzyk żałobny wyd. nowe 1892

 

 

 

Różaniec za zmarłych odmawia się tak jak Różaniec Święty

Najpierw należy odmówić Psalm 130 (129) De Profundis oraz poniższe ofiarowanie.

Następnie odmawia się Credo i następnie tak jak Różaniec Święty, z wyjątkiem, że:

Na początku trzech Zdrowaś Marya po Imieniu Jezus przydaje się: „Wieczny odpoczynek racz im (mu, jej) dać, Panie”.

W I. dziesiątku po Imieniu Jezus przydaje się: „Racz, o Boże, zgładzić ich (jego, jej) nieprawości”.

W II. dziesiątku: „Racz ich (go, ją) Panie z mąk czyścowych wybawić”.

W III. dziesiątku: „Racz im (mu, jej) Panie Bramę Rajską otworzyć”.

W IV. dziesiątku:Racz im (mu, jej) Panie koronę zwycięstwa udzielić”.

W V dziesiątku: „Racz im (mu, jej) Panie dać odpoczynek wieczny”.

Można w modlitwie różańcowej gdy modlimy się na intencję dusz czyśćcowych zastosować poniższe dopowiedzenie:

Qui misereatur animarum in purgatorio dolentium. / Który niech się zlituje nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Po każdym dziesiątku zamiast »Chwała Ojcu” dodaje się: »Wieczny odpoczynek racz… itd.”

 

 

W Imię Ojca †, i Syna †, i Ducha † Świętego. Amen.

 

 

Modlitwa przygotowawcza.

O Jezu, Synu Boga Żywego! Któryś umarł jako wielka ofiara przebłagalna na Krzyżu za zbawienie ludzi, chcemy teraz na Chwałę Twoją wśród modlitwy Różańca Świętego rozpamiętywać Tajemnice Życia Twojego z sercem wdzięcznym i skruszonym, i tę modlitwę naszą ofiarować na intencję cierpiących dusz w Czyśćcu, a szczególnie za zmarłych z naszych rodzin. Lecz wyznajemy z wstydem i gorzkim żalem, iżeśmy zupełnie niegodni, byśmy prosili za te i za wszystkie dusze, które już stanęły przed Twym Sądem Sprawiedliwym i które dla jeszcze nie odpokutowanych kar lub małych win Twego Boskiego Oblicza widzieć nie mogą. Użycz nam więc, o Jezu, przez Zasługi Twego gorzkiego Cierpienia i Twej Śmierci, przebaczenia grzechów, a cierpiącym duszom w Czyśćcu, aby niewyczerpana Dobroć Boska nad nimi się zmiłowała, aby od bólów i cierpień ich uwolniła i zaprowadź te dusze do Rajskich Rozkoszy, gdzie Majestatowi Twojemu wieczny pokłon oddawać będą. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, równy Bóg, na wieki wieków. Amen.

 

Psalm 130 (129) De Profundis

1. De profundis clamavi ad Te Domine: * Domine, exaudi vocem meam:

2. Fiant aures Tuae * intendentes in vocem deprecationis meae.

3. Si iniquitates observaveris, Domine, * Domine, quis sustinebit?

4. Quia apud Te propitiatio est, * et propter legem Tuam sustinui Te, Domine.

5. Sustinuit anima mea in verbo * Eius, speravit anima mea in Domino.

6. A custodia matutina * usque ad noctem, speret Israel in Domino.

7. Quia apud Dominum Misericordia, * et copiosa apud Eum redemptio.

8. Et ipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus eius.

9. Requiem aeternam dona ei (eis), Domine, * Et lux perpetua luceat ei (eis).

10. Per Misericordiam Dei. * Requiescant in pace. Amen.

1. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * o Panie, słuchaj głosu mego.

2. Nachyl swe ucho * na głos mojego błagania.

3. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi?

4. Ale Ty udzielasz przebaczenia. * Aby Ci ze czcią służono.

5. Pokładam nadzieję w Panu, * dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie,

6. Dusza moja oczekuje Pana. * Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.

7. U Pana jest bowiem Łaska * u Niego obfite odkupienie.

8. On odkupi Izraela * ze wszystkich jego grzechów.

9. Wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać Panie, * A Światłość Wiekuista niechaj mu (jej, im) świeci.

10. Przez Miłosierdzie Boże * Niech odpoczywa(ją) w pokoju wiecznym. Amen.

 

Intencja

Na Cześć i Chwałę Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, na uwielbienie Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, na cześć Najświętszej Maryi Panny ofiaruję ten Różaniec Święty i wszystkie do niego przywiązanie odpusty za dusze wiernych zmarłych w Czyśćcu cierpiące, a mianowicie za N.

 

Zamiast „Chwała Ojcu”, można śpiewać:

(Melodia jak na inwokacje Godzinek)

Przybądź duszom w Czyśćcu Przenajświętsza Trójco ku pomocy, * Wybaw dusze cierpiące z Czyśćcowych niemocy.

Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi, * Wspólnie Im równemu Świętemu Duchowi.

Jak było na początku, teraz i zawsze, i ninie, * Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wiek wieków słynie.

 

 

TAJEMNICE RADOSNE

 

Hymn

 

 1. Maryo, czysta Dziewico, * Wierna Boga Służebnico, * Matko błogosławiona! * Któraś Chrystusa powiła, * Piersiami Swemi karmiła, * Bądź od nas pozdrowiona.
 2. Obróć oczy miłosierne * Na braci i siostry wierne * W Czyśćcu pokutujące. * Przyczyń się, Matko litości, * Niech odziedziczą radości * W Niebie nieustające.
 3. Proś też za nami grzesznymi * Na świecie tu żyjącymi * O grzechów odpuszczenie. * Gdy przyjdzie śmierci godzina, * Zjednaj nam u Twego Syna * Lekkie w Bogu zaśnienie. Amen.

 

Na początku trzech Zdrowaś Marya po Imieniu Jezus przydaje się: „Wieczny odpoczynek racz im (mu, jej) dać, Panie”.

 

 

Tajemnica I Radosna: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

 

Pieśń:

1. Dusze w Czyśćcu upalenia, * Znoszą za swe przewinienia, * Łzy leją bez pocieszenia, * Żebrzą Twego użalenia, * O Marya!

2. Tyś źródło grzechy czyszczące, * Wszystkim zdrowie przynoszące; * Posilaj umierających. * Ratuj męki ponoszących, * O Marya!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając tajemnicę Zwiastowania Maryi, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby Pan Jezus przebaczył mu (jej) grzechy i umieścił przed Swoim Obliczem.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu oraz Jego i naszej Najmilszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie, która z Ducha Świętego poczęła.

O Najłaskawszy Jezu, przez Twe Cudowne Wcielenie, prosimy Cię za Duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, abyś je od mąk piekielnych i czyśćcowych uwolnić raczył.

O Święta Maryo, Matko Boża, Królowo bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta! Wstawiaj się za Duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, które tak usilnie oglądania Boga pragnie. Pomnij na te Radości, któreś na ciele i na duszy uczuła, gdy Cię Archanioł Gabriel pozdrowił i zwiastował Ci Wcielenie Boskiego Syna Twego. Przez te Radości, uzyskaj im odpuszczenia kar ich przez Zasługi Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła.

Lub:

O Maryo bez zmazy poczęta! przez Radość Twoją, gdy Słowo Przedwieczne w Twoim Ło­nie Panieńskim stało się Ciałem, przez Jego najgłęb­szą pokorę w Tajemnicy Wcielenia i w Przenajświęt­szym Sakramencie, uwesel biedne dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które do Cie­bie, o Matko Niepokalana! były najnabożniejsze w tym życiu.

Lub:

Dziękujemy Ci, Maryo za Twoją pełną uległości i wiary zgodę na Wolę Ojca. Dzięki Twojemu „fiat” Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. Twojemu wstawiennictwu u Boga powierzamy zmarłych cierpiących w Czyśćcu, którzy tęsknią za mieszkaniem w Domu Ojca.

W I. dziesiątku po Imieniu Jezus przydaje się: „Racz, o Boże, zgładzić ich (jego, jej) nieprawości”.

 

 

Tajemnica II Radosna: Nawiedzenie Św. Elżbiety

 

Pieśń: K’Tobie umarli wzdychają, * W Tobie ufność pokładają, * Niech Twarz Macierzyńską znają * Niech przez Cię Nieba dostają, * O Marya!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając tajemnicę Nawiedzenia Św. Elżbiety przez Maryę, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby doświadczył(a) Bożego Miłosierdzia i mógł (mogła) na wieki uwielbiać Pana Boga.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Panu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu oraz Jego i naszej Najmilszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie, Którego do Elżbiety niosła.

O Panie Jezu Chryste! Przez Radości Najświętszej Maryi Panny, która Cię do Elżbiety niosła, błagam Cię o wybawienie dla dusz czyśćcowych. Ach daj, aby się jak najprędzej do widzenia Ciebie przeniosły, gdzie Cię ze Wszystkimi Świętymi Twoimi na wieki chwalić i wielbić będą.

O Święta Maryo! Matko Łaski Bożej! pokaż więc, o Łaskawa Panno! Miłosierdzie Twoje jego (jej) duszy (duszom czyśćcowym). Módl się za nimi, aby Bóg okropne męki ich ukrócił, a przyjąć je raczył do wiecznej szczęśliwości. Pomnij na Radości, któreś na ciele i na duszy uczuła, gdy Dzieciątko Jezus w Panieńskim Łonie Twoim poruszyło się na głos pozdrowienia Św. Elżbiety. Przez te Radości, uproś duszom wiernych zmarłych wieczny odpoczynek przez Zasługi Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Któregoś Ty, o Panno do Elżbiety niosła.

Lub:

O Maryo, bez zmazy poczęta! przez Radość Twoją przy Nawiedzeniu Św. Elżbiety, przez Miłość Wcielonego Boga w Twoim Dziewiczym Łonie zamkniętego,  a przez Ciebie niosącego Łaskę uświęcenia przesłańcowi Swemu, i teraz za Twymi prośbami, o Matko Przeczysta! Nawiedzającego nas i Łaskami ubogacającego w Komunii Świętej, pociesz dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które najpilniejsze były na ziemi w spełnianiu uczynków miłosiernych.

Lub:

Dziękujemy Ci, Maryo, że w Swym Dziewiczym łonie zaniosłaś Jezusa do domu Św. Elżbiety, a Duch Święty napełnił Jana Chrzciciela. Twojemu wstawiennictwu u Boga powierzamy zmarłych cierpiących w Czyśćcu, aby mogli doświadczyć pełni radości spotkania z Jezusem w wieczności.

W II. dziesiątku: „Racz ich (go, ją) Panie z mąk czyścowych wybawić”.

 

 

Tajemnica III Radosna: Narodzenie Pana Jezusa

 

Pieśń: Kluczu do Nieba zrządzony, * Więzień w Czyśćcu utrapiony * Pragnie przez Cię być puszczony * Z więzienia w niebieskie strony, * O Marya!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając tajemnicę Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby odejście z tego świata było dla niego (niej) narodzeniem się do życia wiecznego.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Panu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu oraz Jego i naszej Najmilszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie, Którego w Betlejem porodziła.

O Panie Jezu Chryste! Błagamy Cię przez Zasługi Narodzenia Twojego, zlituj się nad duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, przebacz ich winy, które z słabości swojej popełniły; daruj im resztę kary, aby mogli się narodzić do życia wiecznego.

O Święta Maryo! Święta Boża Rodzicielko! Zlituj się nad duszami czyśćcowymi, módl się za nimi, aby były z mąk czyśćcowych uwolnione i do niebieskiego mieszkania przyjęte. Pomnij Matko ukochana na Radości, któreś uczuła na ciele i na duszy uczuła porodziwszy Syna Bożego bez naruszenia Panieństwa. Dla tych Radości proś Boga o wybawienie dla płaczących dusz czyśćcowych przez Błogosławiony Owoc Żywota Twojego Jezus, Któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła.

Lub:

O Maryo, bez zmazy poczęta! przez Radość Twoją, przez Narodzenie Boskiego Dzieciątka, przez Jego ubóstwo i poniżenie w stajence Betlejemskiej i na ołtarzach naszych w Przenajświętszym Sakramencie, uwesel dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które na tej ziemi najcierpliwiej znosiły ubóstwo i wzgardę od ludzi.

Lub:

Dziękujemy Ci, Maryo za Twoje Boskie, ale pełne trudu, pokory i ubóstwa macierzyństwo. Twojemu wstawiennictwu u Boga powierzamy zmarłych cierpiących w Czyśćcu, aby przez tajemnicę swej śmierci mogli narodzić się do pełni dziecięctwa Bożego w Niebie.

W III. dziesiątku: „Racz im (mu, jej) Panie Bramę Rajską otworzyć”.

 

 

Tajemnica IV Radosna: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

 

Pieśń: Sprawiedliwych oświecenie, * Nadziei grzesznych wzmocnienie. * Niech przez Twoje Przyczynienie * Gasną czyśćcowe płomienie, * O Marya!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając tajemnicę Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby Pan Bóg przyjął wszelkie trudy i ofiary jego (jej) życia i wynagrodził darem Nieba.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Panu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu oraz Jego i naszej Najmilszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie, Którego w Świątyni ofiarowała.

Jezu Chryste, Zbawicielu Boski! Kłaniamy Ci się jako Panu i Bogu naszemu, i prosimy Cię przez Zasługi Obrzezania Twojego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, a daruj im kary ich. Ach Jezu pomnij na przelaną Krew Twoją podczas Obrzezania Twego; pomnij na boleści Mieczem przeszytego Niepokalanego Serca Twojej Najmilszej Matki, Najświętszej Maryi Panny, i dla tych Boleści zwróć Oblicze Twoje na Dusze Czyśćcowe i pociesz je łaskawym wybawieniem z ich mąk.

Najświętsza Panno Maryo! Ucieczko Grzeszników! Wstaw się u Boga Twoją Wszechwładną Przyczyną za duszami w Czyśćcu Cierpiącymi. Pomnij na Twoje niewypowiedziane Boleści Niepokalanego Serca, które zostało przeszyte siedmioma mieczami Boleści podczas Obrzezania Twojego Najmilszego Boskiego Syna. Ach Matko ukochana, dla Boleści, który Serce Twoje wtenczas przeniknął, miej politowanie nad duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, które tak drogą Krwią Jezusa są odkupione, i tak tęskliwie odkupienia pragną, gdzie Boga twarzą w twarz oglądać będą. Módl się za nimi przez Błogosławiony Owoc ŻywotaTwojego Jezus, Któregoś Ty, o Panno, w Świątyni ofiarowała.

Lub:

O Maryo, bez zmazy poczęta! przez Radość Twoją przy ofiarowaniu Jezusa w świątyni, przez to całopalenie miłości, które On złożył na Twym Ręku i w objęciach Symeona Ojcu Przedwiecznemu, a które do skończenia czasów na Ołtarzu przez ręce kapłańskie ponawia, uwesel dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które najwspanialsze były w niesieniu Boga ofiary z samych siebie.

Lub:

Dziękujemy Ci, Maryo za Twoje pełne wierności wypełnienie Bożego Prawa w Tajemnicy Ofiarowania Jezusa w świątyni Jerozolimskiej. Twojemu wstawiennictwu u Boga, powierzamy zmarłych cierpiących w Czyśćcu, aby oczyszczeni mogli wejść do Niebieskiej Świątyni Bożego Baranka.

W IV. dziesiątku:Racz im (mu, jej) Panie koronę zwycięstwa udzielić”.

 

 

Tajemnica V Radosna: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

Pieśń: Twe zasługi, Twe przyczyny, * Popłaciwszy grzechów winy, * Niech wprowadzą ludzkie syny * Z mąk do niebieskiej krainy, * O Marya!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając Tajemnicę Znalezienia Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby w Panu Bogu odnalazł(a) jak najszybciej pełnię radości i szczęścia na wieki.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Panu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu oraz Jego i naszej Najmilszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie, Którego w świątyni znalazła.

O Najukochańszy Jezu, Panie i Boże nasz! Oddajemy Ci z uniżonością pokłon i prosimy Cię przez Zasługi Boleści jakich doznała Twoja Najmilsza Matka, Najświętsza Marya Panna, gdy Cię przez trzy dni i noce wraz z Oblubieńcem Swoim św. Józefem z wielką Miłością szukała oraz przez Jej Radości z odnalezienia Ciebie w świątyni, zmiłuj się nad Duszami w Czyśćcu Cierpiącymi i daj im łaskawie radość wieczną bez końca z odnalezienia Ciebie w Królestwie Niebieskim.

O Święta Maryo! Matko Dobrej Rady! Przez Ciebie mamy ubodzy grzesznicy przystęp do Jezusa Syna Twego, a Pana naszego, a przez Niego do Boga Ojca. Przez Ciebie, o Matko Nieustającej Pomocy prowadzi droga łaski do Miłosierdzia Bożego. O Najmilsza Matko! Daj nam dojść do Tronu Łaski Najwyższego, abyśmy tam odpuszczenia grzechów swoich odnaleźli, jak też i Łaskę dla dusz zmarłych, które w Czyśćcu cierpią i o pomoc wołają. Ach nie umiemy silniej kochającego Serca Twego do litości pobudzić, jak gdy Ci Twoje niewypowiedziane Boleści, gdyś trzy dni i noce Syna Bożego zgubionego szukała oraz Radości z odnalezienia Twojego Syna kochanego w świątyni przypomnieć, wzywając ratunku przez Najsłodsze Imiona: Jezus, Marya, Józef Święty! aby Dusze w Czyśćcu Cierpiące dostąpiły odpuszczenia i z mąk ich wybawione były. Proś przez Błogosławiony Owoc Żywota Twojego Jezus, Któregoś Ty, o Panno, w Świątyni znalazła.

Lub:

O Maryo, bez zmazy poczęta! przez Radość Twoją, gdy po trzydniowym rozłączeniu znalazłaś w kościele Jerozolimskim Syna Twego, Jezusa, przez Jego Dobroć nieskończoną, że i nam znaleźć się On pozwala w odzyskaniu Łaski utraconej i w Sakramencie Przenajświętszym, uwesel dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które najpilniejsze były w szukaniu Chwały i Miłości Jezusa na tej ziemi.

Lub:

Dziękujemy Ci, Maryo za Twoje pełne bólu Serca poszukiwanie Jezusa i radość odnalezienia Go w świątyni. Twojemu wstawiennictwu u Boga powierzamy zmarłych cierpiących w Czyśćcu, aby doświadczyli pełni szczęścia z odnalezienia swego mieszkania w Domu Ojca.

W V dziesiątku: „Racz im (mu, jej) Panie dać odpoczynek wieczny”.

 

 

TAJEMNICE BOLESNE

 

 

Hymn

 1. Matko Bolesna, swe oczy zwróć, * Duszom czyśćcowym cierpienie skróć. * W zasługach Matki Chrystusa Ran * Prowadź te dusze do niebios bram.
 2. Matko Bolesna, w Ostrej Bramie * Sercem bolesnym w ołtarzu lśnisz, * Siedem w nim mieczów boleści tkwi * Tyś łez wylała, co Jezus Krwi.
 3. Bo nas grzech rani od młodych lat, * Jak z mieczem idziem przez cały świat, * Duszę odziera z szat Bożych Łask, * Serce zabiera radości blask.
 4. To nasza boleść boleścią Twą, * Broń nas od grzechu potęgą swą, * Tyś naszą Matką od wieków lat, * Miej nas w opiece i cały świat.
 5. Tyś czułe Serce Matczyne masz, * Jego Boleści tak dobrze znasz. * Wyrwij z serc naszych okrutny miecz, * Ucieczko grzesznych, z ran duszę zlecz.
 6. Ty nas pojednaj ze Synem Swym, * Okryj nas płaszczem Matczynym Swym, * By nasze serce, ten Boży dar, * Jaśniał czystością aż po nasz zgon.
 7. Matko Bolesna, błagamy Cię, * Oddalaj od nas ponury cień. * Niech Łaska Twoja wspomaga nas * Zawsze i wszędzie, i w każdy czas.
 8. Spójrz, Matko nasza, z Niebieskich Bram, * Jak łzy zraszają źrenice nam. * Ucz nas cierpliwie znosić ten ból, * Prowadź te dusze do Niebios pól.
 9. Matko Bolesna, wspomóż tych dusz, * Co pożegnali tę ziemię już, * Co cierpią męki za grzechy swe * Ratuj ich, Matko, błagamy Cię.
 10. Matko Bolesna, wszak dzieci Twe, * Iż za nich Jezus dał Życie Swe, * Okaż im, Matko, Swą Świętą Twarz, * Kogo ratować Ty dobrze znasz.
 11. Matko Bolesna, gdy przyjdzie zgon * I gdy zadzwoni ostatni dzwon, * Gdy nasze ciało położą w grób, * Niech dusza nasza będzie u stóp.
 12. Matko Bolesna, błagamy Cię * Skruszonym sercem z płaczem w ten dzień, * Oddalaj od nas czartowski cień, * Weź moją duszę w ostatni dzień.
 13. Prowadź nas, Matko, do Niebios Bram, * Pojednaj z Synem, błagaj Go tam! * Bo za nas Jezus dał Życie Swe, * Przeproś Go, Matko, za dzieci Twe.

 

 

Na początku trzech Zdrowaś Marya po Imieniu Jezus przydaje się: „Wieczny odpoczynek racz im (mu, jej) dać, Panie”.

 

 

Tajemnica I Bolesna: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Pieśń:

1. Jezu w ogrojcu mdlejący, * Krwawy pot wylewający, * Dusze w czyśćcu omdlewają, * Twej ochłody wyglądają… O Jezu!

2. Przez Twój pot, o Jezu drogi, * Wyzwól dusze z męki srogiej! * Potu krwawego strumienie * Niechaj zaleją płomienie… O Jezu!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając Tajemnicę Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby doświadczył(a) Miłosiernej Miłości Pana Jezusa na progu wieczności.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu za wylanie Najdroższej Krwi w Ogrójcu.

O Najłaskawszy Jezu! przez modlitwę Twoją o oddalenie kielicha męki i przez Twój krwawy pot, który kroplami na ziemię spadał obficie, prosimy Cię za Duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, abyś je od mąk piekielnych ich uwolnić raczył.

O Święta Maryo, Matko Boża! Wstawiaj się za Duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, które tak usilnie oglądania Boga pragnie. Pomnij, jak drogo Syn Twój Boski te dusze odkupił, a uzyskaj im odpuszczenia kar ich przez Zasługi Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który się za nas w Ogrójcu krwawym potem pocił.

Lub:

O Maryo, bez zmazy poczęta! Matko najboleśniejsza, przez Twe politowanie nad Jezusem w Ogrójcu konającym i Twe z Nim współcierpienie, przez Jego Pot Krwawy w tym Konaniu wylany, przez powtórzenie duchowne tej Męki w Przenajświętszym Sakramencie, pociesz i wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które najnabożniejsze były do Przenajświętszej Męki Zbawiciela.

Lub:

Dziękujemy Ci, Jezu, że przyjąłeś na siebie wszystkie nasze grzechy i ich skutki, i że nie oddaliłeś od siebie gorzkiego kielicha Bożej Woli. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w Czyśćcu, aby w wieczności mogli się radować owocami Twojego zbawczego cierpienia i Męki.

W I. dziesiątku po Imieniu Jezus przydaje się: „Racz, o Boże, zgładzić ich (jego, jej) nieprawości”.

 

 

Tajemnica II Bolesna: Biczowanie Pana Jezusa

 

Pieśń: Przez Twe Jezu dyscypliny, * Któreś cierpiał dla dusz winy * Niech z rózg Krwią Twoją zbroczonych, * Spłyną krople na strapionych, * O Jezu!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając Tajemnicę Biczowania Pana Jezusa, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby oczyszczony(a) z braków ziemskiej miłości osiągnął(ęła) pełne zjednoczenie z Panem Bogiem w Niebie.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Panu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, który się za nas dał ubiczować.

O Panie Jezu Chryste! Przez bolesne biczowanie i wylanie Najdroższej Krwi Twojej Świętej, błagam Cię o wybawienie dla dusz czyśćcowych. Ach daj, aby się jak najprędzej do widzenia Ciebie przeniosły, gdzie Cię ze Wszystkimi Świętymi Twoimi na wieki chwalić i wielbić będą.

O Święta Maryo! Kościół nasz Święty zwie Cię Matką Miłosierdzia! pokaż więc, o łaskawa Panno! Miłosierdzie Twoje duszom czyśćcowym. Módl się za nimi, aby Bóg okropne męki ich ukrócił, a przyjąć je raczył do wiecznej szczęśliwości. Uproś duszom wiernych zmarłych wieczny odpoczynek przez Zasługi Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który za nas był ubiczowany.

Lub:

O Maryo, bez zmazy poczęta! współcierpiąca z Jezusem, przez Jego bolesne biczowanie i przez Miłość, która Go przywiodła do wyniszczenia się w Przenajświętszym Sakramencie, gdzie bluźnierstwa i świętokradztwa bezbożnych nieustannie biczują Hostię Najświętszą; pociesz i wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które na ziemi zaniedbywały pokuty.

Lub:

Dziękujemy Ci, Jezu, że wziąłeś na siebie rany wszystkich naszych słabości, zniewoleń i grzechów. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w Czyśćcu, aby oczyszczeni z ze skutków i zmaz grzechowych, otrzymali białą szatę Bożego Dziecięctwa w Królestwie Twego Ojca.

W II. dziesiątku: „Racz ich (go, ją) Panie z mąk czyścowych wybawić”.

 

 

Tajemnica III Bolesna: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

 

Pieśń: Królu w cierniowej koronie, * Przez ukłute Twoje skronie, * Wyrwij z Czyśćca do korony, * Którzy żebrzą Twej obrony; * O Jezu!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając Tajemnicę Cierniem ukoronowania Pana Jezusa, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby przez Miłość Pana Jezusa radował(a) się na wieki światłością i pokojem.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Panu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, który za nas był cierniem ukoronowany.

O Panie Jezu Chryste! Błagamy Cię przez bolesne cierniem ukoronowanie Twoje, zlituj się nad duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, przebacz ich winy, które z słabości swojej popełniły; daruj im resztę kary i ukoronuj je koroną wiecznej szczęśliwości.

O Święta Maryo! Pocieszycielko Strapionych! Zlituj się nad duszami czyśćcowymi, módl się za nimi, aby były z mąk czyśćcowych uwolnione i do niebieskiego mieszkania przyjęte. Pomnij Matko ukochana na Twój wielki smutek, widząc Syna Twego z koroną cierniową na głowie i Twarz Jego Najświętszą krwią zlaną. Dla tej Boleści proś o wybawienie dla płaczących dusz czyśćcowych przez Błogosławiony Owoc Żywota Twojego Jezusa, Który za nas był cierniem ukoronowany.

Lub:

O Maryo, bez zmazy poczęta! współcierpiąca z Jezusem w Jego cierniowym ukoronowaniu, przez boleść, jaką wtedy wycierpiał, przez Miłość, z jaką teraz jeszcze znosi w Przenajświętszym Sakramencie wzgardy i oziębłości od tych nawet, którzy się przyjaciółmi Jego być mienią, pociesz i wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które gorliwe były w nagradzaniu zniewag wyrządzanych Boskiemu Sercu Jezusa w Sakramencie Jego Miłości.

Lub:

Dziękujemy Ci, Jezu, że przyjąłeś na siebie odrzucenie, poniżenie, hańbę i wzgardę, którą zadaje zawsze naszej duszy każdy, nawet najmniejszy grzech. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w Czyśćcu, aby w wieczności mogli być dziedzicami Chwały Twego Królestwa.

W III. dziesiątku: „Racz im (mu, jej) Panie Bramę Rajską otworzyć”.

 

 

Tajemnica IV Bolesna: Dźwiganie Krzyża

 

Pieśń: Krzyż okrutny dźwigający, * Po trzykroć upadający; * Przez ten ciężar Krzyża Twego, * Wyzwól z ognia czyśćcowego, * O Jezu!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając Tajemnicę Dźwigania Krzyża przez Pana Jezusa, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby oczyszczony(a) Przenajdroższą Krwią Chrystusa zamieszkał(a) na wieki w Królestwie Niebieskim.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Panu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, który za nas ciężki krzyż dźwigał.

Jezu Chryste, Zbawicielu Boski! Kłaniamy Ci się jako Panu i Bogu naszemu, i prosimy Cię przez bolesne dźwiganie krzyża oraz przez zasługi Najświętszej Rany Prawego Ramienia, na którym dźwigałeś ciężar drzewa krzyża, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, a daruj im kary ich. Ach Jezu pomnij na bolesną drogę, którąś obciążony ciężkim krzyżem odłożyć musiał; pomnij na Twoją słabość i upadek pod ciężarem krzyża, i dla tych wielkich boleści i mąk zwróć Oblicze Twoje na Dusze Czyśćcowe i pociesz je łaskawym wybawieniem z ich mąk.

Najświętsza Panno Maryo! Można Pomocniczko Boga! Wstaw się u Boga Twoją wszechwładną przyczyną za duszami w Czyśćcu Cierpiącymi. Pomnij na własną Twą mękę i niewypowiedziane Boleści, które opanowały Serce Twoje, gdyś się z Synem Twoim krzyżem obciążonym spotkała, a na koniec w okropnych Boleściach na krzyżu umierającego widziała. Ach Matko ukochana, dla bólu, który Serce Twoje wtenczas przeniknął, miej politowanie nad duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, które tak drogą Krwią Jezusa są odkupione, i tak tęskliwie Odkupienia pragną, gdzie Boga twarzą w twarz oglądać będą. Módl się za nimi przez Błogosławiony Owoc Żywota Twojego Jezus, Który za nas ciężki krzyż dźwigał.

Lub:

O Maryo, bez zmazy poczęta! współdźwigająca krzyż z Jezusem w Bolesnej Jego na Kalwarię drodze, przez Mękę, jaką wtedy wycierpiał, przez Miłość, która sprawiła, że w Sakramencie Przenajświętszym On, jako Baranek Boży, niesie na Sobie krzyż naszych grzechów i krzyż zadośćuczynienia za zbrodnie całego świata; pociesz i wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które na ziemi wiele cierpiały bez szemrania i z poddaniem się Przenajświętszej Boskiej Woli.

Lub:

Dziękujemy Ci, Jezu, że z Miłości ku nam obarczyłeś się krzyżem nędzy, słabości i upadków każdego człowieka, że i zawsze jesteś blisko przy człowieku cierpiącym i potrzebującym. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w Czyśćcu, aby uwolnieni i usprawiedliwieni z ciężaru swoich grzechów, mogli radować się na wieki Twoją pełną Miłości bliskością.

W IV. dziesiątku:Racz im (mu, jej) Panie koronę zwycięstwa udzielić”.

 

 

Tajemnica V Bolesna: Ukrzyżowanie Pana Jezusa

 

Pieśń:

1. Jezu z sukien obnażony, * I na krzyżu rozciągniony; * Dusze z Czyśćca wyglądają, * Ręce ku Tobie ściągają, * O Jezu!

2. Jezu z krzyżem podniesiony, * Miedzy łotry policzony. * Policz dusze między święte, * Przez Twe bóle niepojęte, * O Jezu!

3. Niechaj z Boku przebitego, * Z Serca Twego zranionego; * Spłyną do Czyśćca strumienie, * Na dusz wiernych ochłodzenie. * O Jezu!

4. Jezu do grobu złożony, * Maścią drogą namaszczony, * Wypuść te dusze z więzienia, * Niechaj dostąpią zbawienia, * O Jezu!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając Tajemnicę Ukrzyżowania Pana Jezusa, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby dzięki Ofierze Pana Jezusa osiągnął(ęła) pełnię życia w wieczności.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Panu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, Który za nas był ukrzyżowany.

O najukochańszy Jezu, Panie i Boże nasz! Oddajemy Ci z uniżonością pokłon i prosimy Cię przez okrutne przybicie do haniebnego krzyża, zmiłuj się nad Duszami w Czyśćcu Cierpiącymi i daj im łaskawie słowa pełne pociechy słyszeć: „Dziś jeszcze będziesz (będziecie) ze Mną w Raju”.

O Święta Maryo! Matko Łaski pełna! Przez Ciebie mamy ubodzy grzesznicy przystęp do Jezusa Syna Twego, a Pana naszego, a przez Niego do Boga Ojca. Przez Ciebie, o Bolesna Matko! prowadzi droga Łaski do Miłosierdzia Bożego. O Najmilsza Matko! Daj nam dojść do Tronu Łaski Najwyższego, abyśmy tam odpuszczenia grzechów swoich odnaleźli, jak też i Łaskę dla dusz zmarłych, które w Czyśćcu cierpią i o pomoc wołają. Ach nie umiemy silniej kochającego Serca Twego do Litości pobudzić, jak gdy Ci skon Syna Twego kochanego przypomnieć, który przy śmierci Ojca Swego Niebieskiego prosił: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. Prośże, najukochańsza Matko, aby i Dusze w Czyśćcu Cierpiące dostąpiły odpuszczenia i z mąk ich wybawione były. Proś przez Błogosławiony Owoc Żywota Twojego Jezus, Który za nas był ukrzyżowany.

Lub:

O Maryo, bez zmazy poczęta! współukrzyżowana z Jezusem na Kalwaryi, przez Jego Jego najboleśniejsze do krzyża przybicie i konanie trzygodzinne, przez powtarzanie się nieustannie tej samej Ofiary na ołtarzach naszych; pociesz i wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które w słuchaniu Mszy Świętych najnabożniejsze były.

Lub:

Dziękujemy Ci, Jezu, że przyjąłeś na siebie trwogę konania i bolesną śmierć, a przez nią wyzwoliłeś nas spod panowania szatana śmierci. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w Czyśćcu, aby obmyci Twoją Boską Krwią, mogli radować się na wieki pełnią życia i szczęścia w Twoim Królestwie.

W V dziesiątku: „Racz im (mu, jej) Panie dać odpoczynek wieczny”.

 

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

 

 

Hymn

 1. Maryo, Matko litości, * Pełna wielkiej łaskawości. * Zlituj się nad dziećmi Twemi, * Ogniem czyśćca dotkniętymi!
 2. Ratuj je, o Panno Święta, * Litością ku nam przejęta, * Wyzwól z czyśćca Twoje sługi, * Przez Twych Boleści zasługi.
 3. Byłaś im Matką na ziemi, * Zwałaś je dziećmi Swoimi, * Więc je weź teraz do Siebie, * I umieść przy Sobie w Niebie.
 4. Jezus Ci na to pozwoli, * Bo wie, że to Matkę boli, * Gdy dziatki z Nią w rozłące, * Straszne katusze cierpiące.
 5. Więc z miłości dla Swej Matki, * Przyjmie do Nieba Jej dziatki, * Jej Przyczyną wybawione, * Z mąk czyśćcowych uwolnione.
 6. Uczyń to Jezu kochany, * Któryś cierpiał za nas Rany, * By chwałę Ojca naprawić, * A nas od piekła wybawić.
 7. Niech Ci za to będzie chwała, * Wdzięczność, wierność, miłość stała, * I Matuchnie Twej kochanej, * Panience Niepokalanej.

 

Na początku trzech Zdrowaś Marya po Imieniu Jezus przydaje się: „Wieczny odpoczynek racz im (mu, jej) dać, Panie”.

 

 

Tajemnica I Chwalebna: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

Pieśń:

1. Przez czyśćcowe upalenia, * Którzy znoszą przewinienia, * Łzy lejąc bez pocieszenia, * Żebrzą Twego użalenia, * O Marya!

2. Tyś źródło grzechy czyszczące, * Wszystkim zdrowie przynoszące, * Posilaj umierające, * Ratuj męki ponoszące, * O Marya!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając Tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby miał(a) pełny udział w chwale Nieba.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu za chwalebne Zmartwychwstanie Twoje.

O Najłaskawszy Jezu! przez zasługi Chwalebnego Zmartwychwstania Twego, prosimy Cię za duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, abyś je Mocą Swoich Najświętszych Chwalebnych Zwycięskich Ran od mąk piekielnych i czyśćcowych uwolnić raczył.

O Święta Maryo, Matko Boża! Wstawiaj się za Duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, które tak usilnie oglądania Boga pragną. Pomnij, na owe Radości, któreś na ciele i na duszy uczuła, gdy Ci się Boski Syn Twój po Zmartwychwstaniu Swoim w nieśmiertelnym Ciele pozdrawiając Cię i ciesząc Ciebie, a uzyskaj przez owe radości im Duszom odpuszczenia kar ich oraz dostąpiły Chwały radości zmartwychwstania przez Zasługi Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który zmartwychwstał.

Lub:

O Maryo, bez zmazy poczęta! współuwielbiona z Jezusem przez Jego Chwalebne Zmartwychwstanie, przez Wesele Twoje, kiedyś Go ujrzała w pełni życia nieśmiertelnego, przez Najświętszy Sakrament Miłości, w którym Jezus uwielbiony i utajony karmi nas chlebem wiecznego żywota, uwesel i wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które ode mnie czekają ratunku i pociechy.

Lub:

Dziękujemy Ci, Jezu za radość Wielkanocnego poranka, który dla każdego z nas jest niegasnącą nadzieją zmartwychwstania i wiecznego życia. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w Czyśćcu, aby wyzwoleni już z trudów, cierpień i łez ziemskiego życia, doświadczyli radości pełni życia.

W I. dziesiątku po Imieniu Jezus przydaje się: „Racz, o Boże, zgładzić ich (jego, jej) nieprawości”.

 

 

Tajemnica II Chwalebna: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 

Pieśń:

1. K’Tobie umarli wzdychają, * W Tobie ufność pokładają, * Niech Twarz Macierzyńską znają, * Niech przez Cię Nieba dostają, * O Marya!

2. Kluczu do Nieba zrządzony, * Więzień w Czyśćcu utrapiony. * Pragnie przez Cię być puszczony * Z więzienia w niebieskie strony, * O Marya!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając Tajemnicę Wniebowstąpienia Pana Jezusa, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby dostąpił(a) wiecznej radości spotkania z Panem Jezusem w Domu Ojca.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Panu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, który do Nieba wstąpił.

O Panie Jezu Chryste! Przez Zasługi Chwalebnego Wniebowstąpienia Twego, błagam Cię o wybawienie dla dusz czyśćcowych. Ach daj, aby się jak najprędzej do widzenia Ciebie w Królestwie Niebieskim przeniosły, gdzie Cię ze Wszystkimi Świętymi Twoimi na wieki chwalić i wielbić będą.

O Święta Maryo! Kościół nasz Święty zwie Cię Matką Miłosierdzia! pokaż więc, o łaskawa Panno! Miłosierdzie Twoje duszom czyśćcowym. Módl się za nimi, aby Bóg okropne męki ich ukrócił, a przyjąć je raczył do wiecznej szczęśliwości. Pomnij na owe radości, któreś na ciele i na duszy uczuła, gdy Boski Syn Twój z własnej mocy w obecności swoich i twoich uczniów chwalebnie w Niebo wstąpił. Przez te Radości twoje, uproś u Boga duszom wiernych zmarłych radość życia wiecznego w Królestwie Niebieskim przez zasługi Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który do Nieba wstąpił.

Lub:

O Maryo, bez zmazy poczęta! współuwielbiona z Jezusem, przez Chwałę i Tryumf Jego Wniebowstąpienia, przez Jego Miłość, która to sprawiła, że On nam Niebo zostawił na ziemi w Przenajświętszym Sakramencie, pociesz i wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które są najbliższe wyzwolenia i najgoręcej na tym świecie wielbiły Przenajświętszy Sakrament.

Lub:

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że pojednałeś nas z Ojcem i otworzyłeś nam drogę do Nieba, że w Domu Ojca przygotowałeś nam mieszkanie i tam nas oczekujesz. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w Czyśćcu, aby ich przyjął, oczyścił i pozwolił radować się przebywaniem w mieszkaniu dla nich od założenia świata.

W II. dziesiątku: „Racz ich (go, ją) Panie z mąk czyścowych wybawić”.

 

 

Tajemnica III Chwalebna: Zesłanie Ducha Świętego

 

Pieśń:

1. Sprawiedliwych oświecenie, * Nadziei grzesznych wzmocnienie, * Niech przez Twoje Przyczynienie * Gasną czyśćcowe płomienie, * O Marya!

2. Twe zasługi, Twe Przyczyny, * Popłaciwszy grzechów winy * Niech wprowadzą ludzie syny, * Z mąk do niebieskiej krainy, * O Marya!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając Tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby mógł (mogła) doświadczyć pełni zjednoczenia z Panem Bogiem w Jego Królestwie.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Panu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, który nam Ducha Świętego zesłał.

O Panie Jezu Chryste! Błagamy Cię przez Chwalebne Zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela, zlituj się nad duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, przebacz ich winy, które z słabości swojej popełniły; daruj im resztę kary, niechaj osiągną radość przebywania w Świątyni Ducha Świętego na wieki.

O Święta Maryo! Oblubienico Ducha Świętego! Zlituj się nad duszami czyśćcowymi, módl się za nimi, aby były z mąk czyśćcowych uwolnione i do niebieskiego mieszkania przyjęte. Pomnij Matko ukochana na Radości, kiedy Duch Święty Pocieszyciel zstępuje na Apostołów w Wieczerniku modlących się i oczekujących wraz z Tobą. Przez te Radości, prośże Boga o wybawienie dla płaczących dusz czyśćcowych przez Błogosławiony Owoc Żywota Twojego Jezusa, Który nam Ducha Świętego zesłał.

Lub:

O Maryo, bez zmazy poczęta! współuwielbiona z Jezusem, przez cudowną Tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, przez Miłość, którą ten Duch Święty rozlewa w serca naszych i w całym Kościele Bożym, gdy się spełnia Najświętsza Tajemnica Ołtarza – gdy u Stołu Pańskiego jednoczy nas z Bogiem i z bliźnimi Eucharystyczny Chleb Miłości, Chleb Najświętszego Sakramentu, pociesz i wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które często i nabożnie do Komunii Świętej przystępowały.

Lub:

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że nie zostawiłeś nas sierotami, ale posłałeś nam swego Ducha Świętego, aby był z nami na zawsze, napełniał nasze serca miłością i prowadził do całej Prawdy. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w Czyśćcu, aby oczyszczeni i uświęceni w ogniu Twej Miłości mogli radować się we wspólnocie Wszystkich Świętych w Niebie.

W III. dziesiątku: „Racz im (mu, jej) Panie Bramę Rajską otworzyć”.

 

 

Tajemnica IV Chwalebna: Wniebowzięcie NMP

 

Pieśń:

1. O Maryo dobrotliwa, * Matko wszystkim litościwa, * Wstaw się do Boga za nimi, * Ciężkie męki cierpiącemi. * O Marya!

2. Bądź Matką wszystkich łaskawą * Protektorką wiecznych sprawą, * Którzy według swej zasługi, * Wypłacają grzechów długi. * O Marya!

3. Wszak i zdrowi to doznają, * Co Twe Imię wychwalają, * Żeś jest Matką tu żyjącym * Przybądź teraz konającym. * O Marya!

4. Daj szczęśliwe dokonanie, * Pana z Nieba przebłaganie, * Prędkie z czyśca uwolnienie * Duszom wieczne odpocznienie. * O Marya!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając Tajemnicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby doświadczył(a) w wieczności skutecznego wstawiennictwa Matki Bożej.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Panu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu oraz Jego i naszej Najmilszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie, który Ciebie wziął do Nieba.

Jezu Chryste, Zbawicielu Boski! Kłaniamy Ci się jako Panu i Bogu naszemu, i prosimy Cię przez chwalebne Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, a daruj im kary ich. Ach Jezu pomnij na niewymowne Radości Najświętszego Serca Twojego, które było w pełni zjednoczone z Niepokalanym Sercem Twojej i naszej Najmilszej Matki, Najświętszej Maryi Panny, zwróć Oblicze Twoje na Dusze Czyśćcowe i pociesz je łaskawym wybawieniem z ich mąk.

Najświętsza Panno Maryo! Królowo Wniebowzięta! Wstaw się u Boga Twoją wszechwładną przyczyną za duszami w Czyśćcu Cierpiącymi. Pomnij na niewypowiedziane radości Twojego Niepokalanego Serca, gdy Cię Twój Boski Syn do Niebieskich Radości zaprosił, a po świętym Twoim zaśnięciu z ciałem i z duszą chwalebnie do Nieba wprowadził. Ach Matko ukochana, dla tej radości, którą Serce Twoje Niepokalane przenika, miej politowanie nad duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, które tak drogą Krwią Jezusa są odkupione, i tak tęskliwie odkupienia pragną, gdzie Boga twarzą w twarz oglądać będą. Módl się za nimi przez Błogosławiony Owoc Żywota Twojego Jezus, Który Cię, o Panno, wziął do Nieba.

Lub:

O Maryo, bez zmazy poczęta! współuwielbiona z Jezusem, przez Twoje Chwalebne Wniebowzięcie, przez najradośniejsze złączenie się Twoje z Panem Jezusem na ziemi w ostatniej Komunii Świętej Eucharystycznej, a potem natychmiast w nieskończonym weselu wiecznej Niebios Chwały, pociesz i wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które przechodząc do wieczności, nie były zasilone ostatnim Sakramentów Świętych przyjęciem.

Lub:

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, ze Twoją i naszą Matkę Maryę, Którą z duszą i ciałem wziąłeś do Siebie, aby się za nami wstawiała i była nam na zawsze Przewodniczką w pielgrzymce Wiary do Niebieskiej Ojczyzny. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w Czyśćcu, aby doświadczyli Jej Przemożnego Orędownictwa.

W IV. dziesiątku:Racz im (mu, jej) Panie koronę zwycięstwa udzielić”.

 

 

Tajemnica V Chwalebna: Ukoronowanie NMP

 

Pieśń:

1. Modlim się za nich do Ciebie * Wspomnij, Panno, o nich w Niebie, * Byśmy z tymi pomoc mieli, * Co z Twej Łaski Niebo wzięli. * O Marya!

2. Niech wraz wszyscy z Twej Opieki * Chwalim Boga aż na wieki, * W Trójcy Świętej Jedynego, * Z Tobą Matko Syna Twego. * O Marya!

 

Rozważania Tajemnicy:

Rozważając Tajemnicę Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny, módlmy się za zmarłego(ą) N., aby razem z Najświętszą Matką i Wszystkimi Świętymi miał(a) udział w radości i chwale Nieba.

Modlitwa z rozważaniem: Niech będzie cześć, chwała i pokłon Panu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu oraz Jego i naszej Najmilszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie, Który Ciebie w Niebie ukoronował.

O Najukochańszy Jezu, Panie i Boże nasz! Oddajemy Ci z uniżonością pokłon i prosimy Cię przez Zasługi chwalebnego Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny, Twojej i naszej Najmilszej Matki na Królową Nieba i ziemi, zmiłuj się nad Duszami w Czyśćcu Cierpiącymi i daj im łaskawie radość wieczną bez końca w Królestwie Niebieskim.

O Święta Maryo! Pani i Królowo Nieba i ziemi! Przez Ciebie mamy ubodzy grzesznicy przystęp do Jezusa Syna Twego, a Pana naszego, a przez Niego do Boga Ojca. Przez Ciebie, o Matko nasza Królowo, prowadzi droga Łaski do Miłosierdzia Bożego. O najmilsza Matko! Daj nam dojść do Tronu Łaski Najwyższego, abyśmy tam odpuszczenia grzechów swoich odnaleźli, jak też i łaskę dla dusz zmarłych, które w Czyśćcu cierpią i o pomoc wołają. Ach nie umiemy silniej kochającego Serca Twego do litości pobudzić, jak gdy Ci Twoje niewypowiedziane radości, któreś na ciele i na duszy uczuła, gdy Cię Syn Boży nad wszystkie chóry anielskie wywyższył mianując Ciebie Panią i Królową Nieba i Ziemi przypomnieć, wzywając ratunku przez Najsłodsze Imiona: Jezus, Marya, Józef Święty! aby Dusze w Czyśćcu Cierpiące dostąpiły odpuszczenia i z mąk ich wybawione były. Proś przez Błogosławiony Owoc Żywota Twojego Jezus, Który Cię, o Panno, w Niebie ukoronował.

Lub:

O Maryo, bez zmazy poczęta! którą ukoronował w Niebie Najmilszy Syn Twój Jezus i Królową Miłosierdzia postanowił Cię nad całym Kościołem Świętym, przez Twe Ręce wszystkich nam Łask użycza, i na Twe prośby rozszerza wśród świata, w sercach wiernych pomnaża, cześć i miłość Przenajświętszego Sakramentu i zjednoczenie z Boskim Sercem Swoim, przez tę Chwałę i radość nieskończoną, o Maryo! pociesz i wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które są najbogatsze w zasługi i najbardziej pałające miłością Jezusa i Twoją.

Lub:

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że trud Bożego Macierzyństwa i wierność w podejmowaniu i realizacji zbawczych planów Ojca, wynagrodziłeś wyniesieniem Swej Matki ponad wszystkich Aniołów i Świętych. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w Czyśćcu, aby zasługi i wstawiennictwo Maryi wyjednało im Chwałę Nieba.

W V dziesiątku: „Racz im (mu, jej) Panie dać odpoczynek wieczny”.

 

 

Pieśń na zakończenie Różańca Świętego

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. * Temu, Który jest w Osobach Jednaki, * W Bóstwie Jednaki.

A kiedy przyjdzie ostatnia godzina, * Uproś nam Łaskę u Swojego Syna, * I żal za grzechy, bez zmazy poczęta, * Panienko Święta.

A ci którzy już dni swoje skończyli, * I ów straszny termin odprawili, * Niech mają pokój, pokój pożądany, * Jezu kochany.

 

Lub:

Racz wiekuiste dać odpoczywanie, * Duszom umarłych, najłaskawszy Panie, * A Światłość wieczna niechaj im przyświeca, * Niech oglądają Twe Najświętsze Lica.

Uwolnij, Panie, wiernych zmarłych dusze, * W Twym Miłosierdziu daruj im katusze, * Niech im Twa Łaska, Miłosierny Boże, * Ujść Twego Gniewu w Sądny Dzień pomoże.

Słodki Baranku, Zbawicielu Panie, * Racz im udzielić w Niebie pomieszkanie. * I w wiekuistej pozwól im Światłości * Oglądać Ciebie w wiecznej szczęśliwości.

 

Lub:

Dla miłości ludu Twego, * Trójco Święta! z czyścowego * Wyzwól ognia Twoje sługi, * Przez wszystkich Świętych zasługi.

Wspomnij, Jezu, na Twe Rany * Dla dusz tych ukrzyżowany, * I dźwignij je zranionemi, * Z Czyśćca Rękami Twoimi.

O Marya dobrotliwa! * Matko wszystkich litościwa! * Módl się do Boga za nimi, * Srogie męki cierpiącymi.

 

Lub:

Przez Twą Chryste srogą Mękę, * Podaj duszom w Czyśćcu rękę, * Wyciągnij je do swobody, * Policz między Świętych trzody * O Jezu!

Wprowadź do rajskiej wieczności, * Do niebieskiej szczęśliwości, * Gdzie Święci: Święty! śpiewają, * Trójcę Świętą wychwalają, * O Jezu!

Wprowadź z Twej Świętej Miłości, * Do niebieskiej wesołości, * Niech się cieszą z Tobą, Panem * Aż na wieki wieków. Amen. * O Jezu!

 

 

OFIAROWANIE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Panie Jezu, Odkupicielu świata! Ofiarujemy Ci pokornie tę modlitwę Różańcową na cześć

W części: radosnej:  Cudownego Wcielenia i Narodzenia Twojego,

bolesnej: Gorzkiej Męki i Śmierci Twojej

chwalebnej: Chwalebnego Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Twojego

Mówiąc dalej: odprawioną w intencji, w jakiej Ty Sam

W części radosnej: Swoje Radości, Pokuty i Posty

bolesnej: boleści i wzdychania Twoje, Krew Najdroższą i Życie Twoje

chwalebnej: W Swoim chwalebnie Zmartwychwstałym i Uwielbionym Ciele

Mówiąc dalej:

Ojcu Przedwiecznemu za zbawienie ludzi ofiarowałeś, i prosimy Cię przez zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi, zmiłuj się nad Duszami w Czyśćcu Cierpiącymi, a wybaw je od mąk piekielnych i czyśćcowych, i zaprowadź do nieba, gdzie się za nami modlić będą, abyśmy się kiedyś od mąk czyśćcowych uwolnieni zostali i razem z nimi i Wszystkimi Świętymi chwalili bez końca Majestat Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i z Duchem Świętym równy w Bóstwie, na wieki wieków.       W: Amen.

 

 

Suplikacja do Najświętszej Maryi Panny za dusze czyśćcowe

Najświętsza Panienko, Matko Jezusowa, * Przyczyńże się za duszami, aby ze dwa słowa.

Do Synaczka Twego Jezusa miłego, * Ażeby je wyprowadził z ognia czyścowego,

I aby je przyjął do radości wiecznej, * Żeby się z Tobą cieszyły na wiek wieków wiecznie.

 

 

Ofiarowanie Różańca Św. NMP

O Najświętsza Panno Maryo, Matko Niepokalanie Poczęta i Matko Bolesna! Całe życie Twoje było napełnione radościami, smutkiem i goryczą, ale przez cierpliwe oddanie się na Wolę Bożą przeszłaś tę drogę boleści do Chwały Niebieskiej, gdzie zostałaś wzięta wraz z duszą i z ciałem oraz została ukoronowaną jako Córka Ojca Niebieskiego, Oblubienica Ducha Świętego, Szafarkę Łask Bożych i Królowa Nieba. Z wielką ufnością błagamy Cię, można Matko Boża, wstaw się Twoją wszechwładną przyczyną za Duszami Czyśćcowymi i proś Boga, aby jak najprędzej złączone mogły używać radości niebieskiej widzenia Boga twarzą w twarz, i ażeby nasze dusze (moja dusza) schodząc z tego świata za Twoją przyczyną znaleźli (znalazła) Łaskawego Sędziego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Ojcem i z Duchem Świętym, równy w  Bóstwie, żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen.

Panie Jezu! Boże mój! w Przenajświętszym Sakramencie prawdziwie Obecny! niech dla Miłości Twej Matki Niepokalanej, ta niegodna modlitwa nasza znajdzie upodobanie przed Tronem Miłosierdzia Twego. Rozkaż Świętym Aniołom Twoim, aby ten wianek różany zanieśli od nas duszom w Czyśćcu cierpiącym, a przez Twoje na świat Przyjście, Mękę, Śmierć i Chwalebne Zmartwychwstanie, które w tajemnicach Różańca Świętego z weselem wspominamy, przez Radości, Boleści i Chwałę Twojej Przenajświętszej Matki, wysłuchaj nas, wybaw drogie nam dusze z mąk czyśćcowych, a nam użycz Łask potrzebnych, o Dobry Jezu! o które Cię pokornie prosimy. Który z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Niech Najłaskawsza Panna Marya, Matka Boża i najsłodsza Pocieszycielka Strapionych poleci dusze sług i służebnic Swoich Synowi Swemu Jezusowi Chrystusowi, aby za Jej Macierzyńskim wstawiennictwem zostały wybawione z ognia czyśćcowego, a pod Jej przemożną Opieką i z weselem weszły do upragnionej Ojczyzny Niebiańskiej.

W. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023