Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

I. Wyobrażę sobie pobożne zgromadzenie wiernych, oddających cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusowemu.

II. Będę prosił o Łaskę, abym dobrze zrozumiał cel, korzyści i sposób nabożeństwa w pierwsze piątki każdego miesiąca.

 

 

I. Punkt.

Cel nabożeństwa.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Celem nabożeństwa w pierwsze piątki miesiąca jest przede wszystkim utrzymanie w gorliwości członków, należących do Apostolstwa Najświętszego Serca Pana Jezusowego; odnawiając ją bowiem na początku każdego miesiąca, nie dozwolimy osłabnąć temu nabożeństwu, a tym mniej zaginąć. Drugim celem jest rozkrzewienie i uświetnienie nabożeństwa tego przez akty religijne, odprawiane w oznaczonych czasach publicznie i z wielką uroczystością. Trzecim nareszcie jest poświęcenie każdego nowego miesiąca Sercu Panu Jezusowemu, aby wyjednać sobie w zamian nowe Łaski.

ZASTOSOWANIE. Chcąc osiągnąć te trzy cele, tak wzniosłe i ważne, miejmy je ciągle w dniu dzisiejszym przed oczyma, od tej chwili postanówmy z wielką gorliwością wykonać praktyki dzisiejsze; starajmy się mieć przed oczyma duszy to Serce tak piękne, tak święte, zawierające w sobie pełność doskonałości, bo to Serce jest Sercem Pana Boga, żyjące Życiem Bożym… Taki widok doda nowego zapału naszej miłości i nabożeństwu naszemu do Pana Jezusa, wzmocni w nas pragnienie ukształcenia serca swojego na wzór Najświętszego Serca Pana Jezusowego.

UCZUCIA [**]. Gorące pragnienie osiągnięcia w całej pełni celu nabożeństwa dzisiejszego.

POSTANOWIENIE [***]. Abym nie utracił z pamięci Boskiego Serca, będę powtarzał często to pobożne westchnienie: O Najsłodsze Serce Jezusa mojego, spraw, abym Cię coraz więcej a więcej miłował!

 

 

II. Punkt.

Korzyści tego nabożeństwa.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Oprócz wyżej wskazanych korzyści, nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca nastręcza wiernym sposobności do wielu pobożnych aktów, a mianowicie: do Spowiedzi, do Komunii Świętych, odwiedzania lub godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, do rozmyślania pobożnego i poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jest ono zarazem odnowieniem obietnic, uczynionych dawniej Panu Jezusowi, i przypomnieniem Jego niezmierzonej ku nam Miłości i tego wszystkiego, czego od nas ta Miłość wymaga, i obfitych Łask obiecanych tym, którzy czczą godnie Boskie Serce Jego; a wreszcie przypomnieniem niewdzięczności i zniewag, jakich to Serce, najgodniejsze uwielbienia, doznaje od większej części ludzi. Wszystko to pobudza nas do podwojenia naszej gorliwości w dążeniu do chrześcijańskiej doskonałości.

ZASTOSOWANIE. Powinieneś więc wysoko cenić to nabożeństwo pierwszego piątku, podtrzymywać je i rozkrzewiając. Prawda, że nie wszyscy odnoszą z niego te korzyści i ty sam może nie stałeś się przez nie lepszym, ale czyjaż to wina? Wszak tylko twoja własna: bo to niewiele, co uczyniłeś dla uczczenia Boskiego Serca, nacechowane było oziębłością i niedbałością… Czy nie tak?

UCZUCIA. Proś o przebaczenie za twoje dawne niedbałości i o Łaskę, aby ich na przyszłość uniknąć.

POSTANOWIENIE. Niczego nie zaniedbuj, abyś dzień dzisiejszy uświęcił.

 

 

III. Punkt.

Sposób nabożeństwa.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Na czym polega dzisiejsze nabożeństwo?

1) Na czynieniu tego, co zwykle czynią wierni ku czci Boskiego Serca, ale z pobożnością, na jaką tylko zdobyć się możesz;

2) na przepędzeniu dnia dzisiejszego w jak największym skupieniu ducha, pomnąc często na przedziwną dobroć i boleści Serca Pana Jezusowego;

3) na uświęceniu dnia dzisiejszego kilku nadobowiązkowymi aktami pokuty lub pobożności, jak Komunia Święta, odprawienie drogi krzyżowej, powtarzanie częste aktów strzelistych itp.;

4) a w końcu zapytaj siebie, co byś jeszcze w tym miesiącu mógł uczynić dla tym większego przypodobania się Najmilszemu Sercu Zbawiciela twego.

ZASTOSOWANIE. Bądź wiernym tym praktykom, ułóż sobie pewien w nich porządek i wykonaj go.

ROZMOWA DUSZY [****] z Św. Marią Małgorzatą Alacoque, której Zbawiciel objawić raczył cel tego nabożeństwa do Swego Serca i niezmierne jego korzyści.

 

 

Kontynuuj także regularny cykl rozmyślań na dany dzień: 7 LIPCA. Rozmyślanie. Pan Jezus naucza na górze – Drugie, trzecie, czwarte i siódme Błogosławieństwo

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 7
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *