Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM I

(od 1 stycznia do 30 czerwca)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Patrz w duchu na uczniów w łodzi walczących z nawałnicą morską.

II. Proś o Łaskę zrozumienia Zamiarów Bożych w rządzeniu Kościołem Świętym i duszami.

 

 

I. Punkt.

Łódź Piotrowa figurą Kościoła.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Łódź Piotrowa jest figurą Kościoła Świętego. Jako łodzią miotały przez całą noc rozhukane fale, tak samo i Kościół Święty był zawsze celem szalonej zaciekłości piekła i szatańskich jego satelitów i będzie nim aż do skończenia świata, tj. tak długo, jak długo noc, czyli zasłona Wiary nie ustąpi miejsca Jasności Wiekuistego Światła. A jako łódź zdawała się być często już bliską zatonięcia, tak i Kościół Święty niejednokrotnie zdawał się zbliżać do najzupełniejszej ruiny i zagłady. Przy końcu osiemnastego wieku przepowiadano ją jako konieczną, nieuchronną i mnogie wypadki zdawały się potwierdzać ów niezbożny domysł. Lecz Pan Jezus spał w łodzi; łódź zaginąć nie mogła. W chwili oznaczonej Zamiarami Jego Nieskończonej Mądrości obudził się, a wstawszy, rozkazał wiatrom i morzu, i stało się uciszenie ku wielkiemu zdumieniu świata! I zawsze tak będzie, zawsze napadany i zagrożony, ale zawsze zwycięski Kościół Święty w nieprzerwanym pochodzie iść będzie przez burzliwe morze tego świata, aż dojdzie w gronie wszystkich wybranych do bram błogosławionej wieczności.

ZASTOSOWANIE. Nie dajmy się zachwiać lub zgorszyć, gdy widzimy Matkę naszą, Kościół Święty, zawsze prześladowany, a niekiedy nawet uciemiężony lub odarty przez zwycięską bezbożność. Wchodzi to w wiekuiste Zamiary Boskie i nie może być inaczej, jak mówi Augustyn Święty (Horn. 3, Tom 10); aby: 1) dowieść raz na zawsze, że Kościół Święty jest Dziełem Boskim, a nie ludzkim; 2) aby właśnie przez to podobnym się stał do Swego Boskiego Założyciela, Który cierpiał na wszelkie sposoby, i tak zeszedł do Chwały Swojej (Łuk. XIV); 3) aby spokój i pomyślność doczesna nie wprowadziła w Łono Jego czasem rozprzężenia i zepsucia; 4) ale aby przeciwnie, zawsze prześladowany, ustawicznie czyszczony w ogniu utrapień, zachował aż do końca swoją sprężystość i pierwotną piękność.

UCZUCIA [**]. Podziwiaj…. chwal… uczcij Głębokość i Mądrość Zamiarów Bożych względem Kościoła Świętego. Módl się gorąco o jego rozszerzenie, zwycięstwo i tryumf na wszystkich krańcach świata.

POSTANOWIENIE [***]. W wielkich prześladowaniach Kościoła Świętego naśladuj postępowanie uczniów; nie zaniedbując żadnych ludzkich środków, bądź ustawiczny w modlitwie i uciekaniu się do Boskiego Mistrza, aby rozkazał ciszę wiatrom i burzy.

 

 

II. Punkt.

Łódź Piotrowa figurą duszy wierzącej.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Łódź niosąca uczniów i mimo Obecności Pana Jezusa burzą zaskoczona jest jeszcze, wedle Św. Augustyna, obrazem duszy wierzącej. Dla niej także, jak długo jest związana z ciałem rzuconym na burzliwe morze świata, nie masz trwałego spokoju, nie masz bezpieczeństwa. Nie masz ani czasu ani miejsca, mówi Tomasz a Kempis, które by cię mogło uchronić od wiatru i nawałnicy pokus. Toteż nie rzadko bywa, że mniemasz, iżeś już ugruntowany w spokoju i Pan Jezus jest bardzo blisko ciebie, zwłaszcza zaraz po przyjęciu Komunii Świętej, albo po wyjściu z ćwiczeń duchownych, a oto nagle skrupuły, niesmak, brudne wyobrażenia, pokusy najstraszniejsze uderzą na ciebie jako fale rozhukanego morza i grozić ci poczną rozbiciem. Ale Pan Jezus, Który dla dobra twej duszy dopuścił taką burzę, naznaczył jej także granice. Na Jego Rozkaz cisza i spokój powrócą do twej duszy w chwili, w której się tego najmniej spodziewasz i dadzą ci w dwójnasób uczuć, jak słodkim jest Pan. W Żywotach Świętych widzimy często te nagle zmiany pogody i burzy, pociech i doświadczeń.

ZASTOSOWANIE. Wnioski praktyczne:

  1. nie licz nigdy na spokój, na doskonałe bezpieczeństwo;
  2. bądź zawsze przygotowany na nagłą i gwałtowną pokus burzę;
  3. w chwilach opustoszenia duszy, a nawet podczas najgwałtowniejszych napadów piekła, nie wątp nigdy o Obecności i czuwaniu Pana Jezusa;
  4. strzeż się bardzo, abyś żadnych nowych nie czynił postanowień, ani nie zmienił nic z tego, co poprzednio w chwili spokoju i rozwagi przedsięwziąłeś sobie;
  5. obudź Pana Jezusa modlitwą, wołaj o ratunek, Panie! ginę! tylko z większą ufnością wołaj, jak to czynili uczniowie;
  6. skoro w duszy twej pogoda zawita po burzy, badaj jakeś się podczas niej zachował.

Patrz, czy byłeś wierny tym zasadom podyktowanym przez wszystkich mistrzów życia duchowego, i poczyń stosowne postanowienia.

ROZMOWA DUSZY [****] z naszym Zbawicielem. Prośmy, aby nas oświecił ożywczym promieniem Wiary, dał nam zrozumienie tajemnych Zamiarów Swoich i umocnił w Wierze. Prośmy Go następnie o wielką Łaskę, o Łaskę zastosowania się w codziennym życiu do tych wniosków praktycznych, wskazanych w drugim punkcie naszych medytacji.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 25
  2. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy poprzez Nowennę ku Jej czci: Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy – dzień 8
  3. uczczenia Świętych Apostołów Piotra i Pawła przez Nowennę: Nowenna do Świętych Apostołów Piotra i Pawła – dzień 6

 

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *