Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie I o Męce Chrystusowej.

Pan Jezus wstaje od Wieczerzy i idzie na Mękę:

I. z Miłości,

II. z Posłuszeństwa.

 

 

„Żeby świat poznał, iż miłuję Ojca, i jak Mi Ojciec rozkazał, tak czynię. Wstańcie, idźmy stąd” — (Jan 14, 31).

 

I. Przed rozpoczęciem Męki, Boski Zbawca zgromadził Uczniów we Wieczerniku. Po spożyciu baranka wielkanocnego ustanowił Najświętszy Sakrament, wygłosił do Nich pełną miłości mowę pożegnalną i powstał od stołu, aby rozpocząć wielkie Dzieło Odkupienia. Słowami „żeby świat poznał, iż miłuję Ojca” wyraził pobudkę Swojego działania. Chciał dać poznać uczniom Swym wszystkich czasów, że z Miłości do Ojca gotów jest na najcięższą ofiarę.

Wejrzyjmy głęboko w kochające Serce Odkupiciela, żeby w Nim dojrzeć wzór do naśladowania. Uczmy się od Niego, że celem wszystkich naszych myśli i pragnień, naszych słów i czynów, musi być Pan Bóg. Naszą czynną miłość mamy tylko ku Panu Bogu skierowywać. Wszystko czynione z innej pobudki, do innego celu skierowywane, jest marne i nieużyteczne. „Wszystko jest próżnością — mówi autor „Naśladowania Chrystusa” — wszystko jest próżnością oprócz miłowania Boga. To jedno jest naszym przeznaczeniem, dlatego jesteśmy stworzeni i przyszliśmy na świat”.

 

II. — Nie tylko miłość, ale także posłuszeństwo względem Ojca Niebieskiego skłania Zbawcę do pełnienia Jego Boskiej Woli. „Abym tak uczynił jak Mi Ojciec rozkazanie dał”. Najpewniejszym znakiem miłości ku Panu Bogu jest posłuszeństwo Jego Świętej Woli. Chrystus Pan okazuje Swą Miłość ku Ojcu wypełnieniem najtrudniejszego rozkazu przez chętne podjęcie Dzieła Odkupienia.

Posłuszeństwo ma być również celem całego naszego życia i działania. Tak w Zakonie jak w świecie, zawsze w pewien sposób obowiązani jesteśmy do posłuszeństwa. Urojoną będzie miłość ku Panu Bogu lub praca dla Jego Chwały, jeśli równocześnie uchylamy się od posłuszeństwa. W Nim bowiem objawia się Wola Boża. Najpewniejszym znakiem miłości i jej prawdziwości jest nasza gotowość do pełnienia posłuszeństwa w każdej chwili. „Kto ma Przykazania Moje i zachowuje Je — powiada Chrystus Pan — ten jest, Który Mnie miłuje” (Jan 14, 21).

 

 

Modlitwa.

O mój ukochany Zbawicielu! Jakże wzniosły jest cel, który sobie wyznaczyłeś! Jakże często daję się kierować pobudkom czysto ludzkim i samolubnym. Czemuż tak trudno mi wznieść się do nadprzyrodzonych pobudek, jakie mi Twój Przykład wskazuje! Dlaczego szukam jeszcze czegoś innego, a nie jedynie Twojej czci i miłości? Bo miłości ku Tobie mam mało! Widzę w Twym Sercu gorejącą Miłość ku Ojcu Niebieskiemu i ku nam. O zapal moje serce od tego Ognia Świętego, abym Ci umiał okazać miłość w czynie, abym nie działał jak nierozumne stworzenie wedle popędu natury, ale w sposób godny Twego ucznia, wedle Łaski i Miłości. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 35.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 28.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  6. Nauki katolickie na okres Przedpościa.
  7. Nabożeństwo na okres Przedpościa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024