Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

II Rozmyślanie o Męce Chrystusowej.

Chrystus Pan wyszedłszy z Wieczernika na Górę Oliwną uczy nas

I. spełnienia obowiązku modlitwy,

II. wytrwałości w tym ćwiczeniu.

 

 

„A odmówiwszy hymn, wyszli na Górę Oliwną” — (Mk 14, 26).

 

I. — Była to bardzo uroczysta chwila, gdy Pan Jezus wśród Uczniów przy Ostatniej Wieczerzy odmawiał arcykapłańską modlitwę. Przedtem udzielił Apostołom ostatnich Nauk o Swym Boskim Posłannictwie i Swej wzniosłej Nauce. Potem wedle świadectwa Ewangelistów, podniósł Swe Oczy ku Niebu, modląc się, co zawsze czynił, gdy miał dokonać jakiegoś szczególniejszego Czynu. Tak przedtem jak też i potem zwracał się do Swego Ojca w Niebiesiech, aby Go prosić o Błogosławieństwo i dzięki Mu składać. Podobnie dziękował Dawcy wszelkiego Dobra po przyjęciu posiłku. Judasz zdrajca odszedł od stołu bez dziękczynienia. Ewangeliści zawsze zaznaczają, że kiedykolwiek brał Pan Jezus chleb w Swe Święte Ręce, zawsze podnosił Oczy ku Niebu i dzięki czynił. Tak też widzimy Go modlącego się przed i po ustanowieniu Najświętszego Sakramentu. Podczas Ostatniej Wieczerzy także dopiero wtedy odszedł, kiedy dziękczynienie złożył wraz z Uczniami. Widzimy Go dalej jakże gorąco modlącego się na Górze Oliwnej. Tam udał się na ostatnie przygotowanie Swej Duszy na Mękę.

Wyryjmy głęboko w duszy obraz modlącego się Zbawiciela: chce On Przykładem Swym nauczyć nas, abyśmy tak przed rozpoczęciem każdej pracy jak i po dokonaniu jej pamiętali o obowiązku modlitwy. I to przed każdym nawet najmniejszym czynem. Dlatego wzniosłego Przykładu nie zaniedbujmy nigdy świętego ćwiczenia: prośby i dziękczynienia.

 

II. — Zbawiciel uczy nas także wytrwałości w tym świętym obowiązku. Tak jak miał modlitwę we zwyczaju w Swych dziecinnych i młodzieńczych latach, jak w czasie Swego publicznego Nauczania widzimy Go często modlącego się, tak nie zaniedbał modlitwy ostatniej nocy przed rozpoczęciem Świętej Męki. Nie opuścił tego świętego przyzwyczajenia i udał się jak zwykle na Górę Oliwną, choć dobrze wiedział, że Judasz, znający ten Jego zwyczaj, tam Go wyda. Miłość do Niebieskiego Ojca i pragnienie naszego zbawienia zwyciężyły lęk i naturalną ostrożność i zmusiły Go do trzymania się tego świętego zwyczaju, mimo wszelkiego niebezpieczeństwa.

Jakaż to przejmująca dla nas nauka! Dziękujmy Zbawcy za ten przykład i pomyślmy jak łatwo stajemy się niewierni zwyczajnym ćwiczeniom duchownym, jak często najmniejsza pozorna przyczyna wystarcza, żeby je opuścić, żeby się od nich zwalniać. Jak długiego czasu trzeba do wprowadzenia jakiegoś dobrego nawyknienia, a jak prędko i łatwo je opuszczamy lub nawet wprowadzamy inne, na jego miejsce. Wielka jest ludzka słabość i ułomność. Święta Teresa pisze w „Drodze doskonałości”: „O gdybyśmy poznać mogli, jak wielkie szkody powstają z tego, że jakiś zły zwyczaj się wprowadza, raczej śmierć obralibyśmy niż przyczynili się do tego!” Wystrzegajmy się więc złych przyzwyczajeń, a bądźmy wytrwali w zachowywaniu pobożnych ćwiczeń naszego stanu. Miejmy zawsze przed oczami przykład naszego Zbawcy.

 

 

Modlitwa.

O Zbawco mój! Jakże się wstydzę niewierności w wypełnianiu moich obowiązków! Zobowiązania moje są wielkie, ale nagroda za ich spełnienie to Sam Bóg. Ale On wynagradza tylko wytrwałość. Użycz mi tej Łaski Zbawicielu, żebym za Twoim Przykładem wysoko cenił obowiązki mego stanu, a w obowiązujących ćwiczeniach pobożnych wytrwał aż do śmierci. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 36.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 29.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  6. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, tj. Św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła Świętego: Nabożeństwo do Św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024