Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM I

(od 1 stycznia do 30 czerwca)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: „Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić: „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. „Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

UWAGA!

W czwartki Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 3, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

I. Przedstaw sobie, iż widzisz Pana Jezusa wiszącego na krzyżu i słyszysz jak mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.

II. Proś o ducha łagodności i miłości chrze­ścijańskiej.

 

 

I. Punkt.

A Jezus mówił: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią (Łuk. XXIII, 34).

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Morderstwo popełnione na nie­winnym Ablu wołało o pomstę do nieba i pomsta Boża nie dała na siebie długo czekać. Całym swym ciężarem spadła i przygniotła mordercę Kaina i całe jego potomstwo… Żydzi dopiero co popełnili nieskończenie większą zbrodnię, doszli w końcu do tego, iż na krzyż wbili Świętego Świętych, Pana Jezusa, swojego Mesjasza. Za chwilę ma tenże już skonać, bez wątpienia więc będzie zaraz prosił Swego Ojca Niebieskiego, aby się Sprawiedliwość Boża jawnie okazała i Jego nie­winność sprawdzona, a nieprzyjaciele na zawsze zawstydzeni zostali. O, nie — nie, myśl ta da­leką jest od Pana Jezusa; zaledwie Go do Krzyża przy­bito, wznosi Oczy do Nieba i woła: Ojcze! odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Cóż to za przedzi­wny wzór łagodności i miłości!

ZASTOSOWANIE. Pan Jezus jest twoim wzorem; tylekroć przyrzekałeś uroczyście iść Jego Śladami, a przede wszystkim naśladować Jego Łago­dność i Miłość. Czyś był wierny tym przyrzecze­niom? Patrz i badaj: Pan Jezus, Który jest niewinnością samą tak okropnie znieważony i umęczony mo­dli się za swych katów, tłumaczy ich i umniej­sza, o ile to możliwe, ogrom ich zbrodni; — a ty? — ty żywisz może uczucia mściwe i zawistne przeciwko tym, którzy wobec ciebie tylko lekko zawinili, powiększasz nawet tę winę, podsuwając im złe intencje, których wcale nie mieli!

UCZUCIA [**]. Podziwiaj i wychwalaj niezrównaną Łagodność i Miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa… żałuj, iżeś Go tak źle naśladował; iżeś był tak niecierpliwy, tak surowy dla drugich.

POSTANOWIENIE [***]. Jeśli nie masz obowiązku czuwania nad postępowaniem innych, uniewinniaj błędy, którym może podpadają: myśl zawsze, iż działali bez rozwagi i zastanowienia, bez złej intencji itp.

 

 

II. Punkt.

A napisał Piłat i tytuł, i postawił nad krzyżem. A było napisano po żydowsku, po grecku i po łacinie:
Jezus Nazareński, Król Żydowski
 (Jan XIX i XX).

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Piłat dał Panu Jezusowi zaszczytny tytuł króla żydowskiego i wypisał go na krzyżu w trzech językach, wówczas najbardziej rozpo­wszechnionych, tylko ze złości i żądzy zemsty na żydach za to, iż na nim wymusili wydanie niesprawiedliwego wyroku, lecz równocześnie wcale o tym nie wiedząc, działa według widoków Opa­trzności Boskiej; dowiódł tym bowiem prawdzi­wości słów Jezusa: kto by się uniżał, będzie wy­wyższon (Mat. XXIII, 12); i dopełnił proroctwa, iż opowiadanie Ewangelii przejdzie od żydów do Greków i do Łacinników czyli Rzymian, a przez nich — przez papieży rzymskich — do ludów wszelkich krajów i języków.

ZASTOSOWANIE. Rozważ tutaj, jak przedziwną jest Opatrzność Boża, która w osiągnięciu swych celów i naszego dobra posługuje się nawet nie­nawiścią i przewrotnością złych ludzi. Codziennie jesteśmy tego świadkami. Dlaczegóż więc, o du­szo moja! tak wiele nieufności, tak wiele próżnych obaw okazujesz w Służbie Bożej? Zaufajmy raczej Jego ojcowskiej Opatrzności, a ludzie nie potrafią nam zaszkodzić. Pragnąc nam źle uczynić, będą właśnie dobrze czynili: Tym, mówi apostoł, któ­rzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu (Rzym. VIII), nawet prześladowania i chwilowe zwycięstwo bezbożnych.

UCZUCIA. Uwielbiaj głębokie zamiary Opatrz­ności.

POSTANOWIENIE. W każdej okoliczności, w każ­dej życia chwili oddaj się zupełnie w Ręce Ojca najlepszego i zawsze najlepiej czuwającego.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

III. Punkt.

Mówili tedy Piłatowi najwyżsi kapłani żydowscy: Nie pisz: Król żydowski: ale, iż On powiadał:
Jestem Król żydowski — odpowiedział Piłat: Com napisał, na­pisałem
(Jan XIX, 21, 22).

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Napis, który starosta rzymski kazał na krzyżu umieścić, drażnił i obrażał pychę najwyższych kapłanów i uczonych w piśmie; przy­chodzą tedy do niego i mówią; Nie pisz, król żydowski ale iż on powiadał: Jestem Król żydowski. Piłat, który się dotychczas okazywał tak słabym i bojaźliwym, jest tym razem niewzruszony, odrzuca ich prośbę i mówi: Com na­pisał, napisałem. Quod scripsi, scripsi.

ZASTOSOWANIE. Piłat, choć poganin, daje ci tutaj dobrą naukę: abyś nie zmieniał lekko twych postanowień, a osobliwie tych, które powziąłeś w chwilach spokojnego zastanowienia się, kiedy Łaska Boża cię oświecała szczególniejszym sposobem np. w czasie dobrze odprawionych rekolekcji; ale abyś w tych dobrych postanowie­niach ciągle trwał, choćby cię to nie wiem, jak wiele miało kosztować. Jeśli więc, dla jakich­kolwiek powodów (a tych nigdy nie brak) uczujesz pokusę zmienić lub zupełnie zaniechać twoich postanowień, mów także: To, com napisał pod natchnieniem Łaski, wtedy gdy Pan Bóg mówił do serca mojego, musi pozostać nieodmienne, chcę temu wiernym pozostać.

ROZMOWA DUSZY [****] z Bogiem Ojcem, spoglą­dającym na Swego Syna Ukrzyżowanego.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 21.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Benedykta, Opata: Nabożeństwo do Św. Benedykta, Opata.
  6. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 37

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1)Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024