Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

SĄD OSTATECZNY.

 

 

Po raz pierwszy Chrystus Pan zjawił się na ziemi po to, by zbawić świat. Przy końcu świata zjawi się po to, by go osądzić. Ten Sąd będzie końcowym aktem dziejów ludzkości.

 

1. Przebieg Sądu Ostatecznego.

 

Sam Chrystus Pan zostawił obrazowe przedstawienie Sądu Ostatecznego: „A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w Majestacie Swoim, wtedy zasiądzie na Stolicy Majestatu Swego. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody” (Mat. 25, 31-32). Sąd zacznie się więc od tego, że wszyscy wywołani z grobów staną oko w oko przed Chrystusem Panem. Świat nigdy podobnego zgromadzenia ludzi nie widział. Jednak w tym tłumie jednostka nie zgubi się i nie zginie. Każdy tak stanie w Obliczu Sędziego i w obliczu wszystkich, jakby tylko on jeden był na Sądzie.

Chrystus Pan opowiada dalej: „Odłączy jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów” (Mat. 25, 32). Do tej pory na Roli Pańskiej rosła pszenica obok kąkolu. Nadszedł czas żniwa i gospodarz mówi: „Zwiążcie kąkol ku spaleniu, a pszenicę zgromadźcie do gumna mojego” (Mat. 13, 30). Ten rozdział wtargnie chyba we wszystkie społeczności, jakie kiedykolwiek istniały na ziemi. Od tej chwili będą tylko dwie grupy ludzi oddzielone przepaścią nieprzebytą: zbawieni i potępieni.

Podział ludzi zaczyna już ostatni akt Sądu: ogłoszenie Wyroku. „Wtedy rzecze król tym, którzy będą po Prawicy Jego: Pójdźcie, Błogosławieni Ojca Mego, i posiądźcie Królestwo zgotowane wam od założenia świata… A do zgromadzonych po Lewicy rzecze: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i aniołom jego” (Mat. 25, 34 i 41). Po ogłoszeniu Wyrok zostanie natychmiast wykonany: „I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do żywota wiecznego” (Mat. 25, 46).

— Zastosowanie. Po której stronie pragnęlibyśmy stać w Dzień Sądu? Po której będziemy stać? Pan Jezus Sam daje nam odpowiedź. Będzie nas sądził miarą miłości okazywanej cierpiącemu bratu i siostrze, czy byliśmy miłosierni, czy nie. Choćby nawet miłość nie była jedyną miarą na Sądzie, będzie w każdym razie miarą najważniejszą. Test to dostateczny powód, by uczyć się być miłosiernym jak Ojciec nasz w Niebie (Łuk. 6, 36), aby doznać na sobie Miłosierdzia (Mat. 5, 7).

— Postanowienie. Praktykować gorliwą miłość pełną litości.

 

2. Znaczenie Sądu Ostatecznego.

 

Sąd Ostateczny nie będzie unieważniał i jeszcze raz rozpatrywał wyroków wydanych na sądzie szczegółowym, które od początku były ostateczne. Nie będzie również powtórzeniem pierwszego Sądu. Ma on odrębne i szersze znaczenie.

Sąd Ostateczny zajmie się również najpierw jednostką. O ile jednak Sąd szczegółowy odsłoni dodatnie i ujemne strony naszego życia tylko nam samym, Sąd Ostateczny odkryje nasze życie wszystkim ludziom; odkryje oczom całego świata nasze złe i dobre uczynki, nawet te najbardziej tajne i wszystkie ich najskrytsze pobudki. Nie będzie tam udawania, obłudy i nieporozumień. Wszyscy nas ujrzą i osądzą tak, jak nas widzi i sądzi Najświętszy Pan Bóg. Cały świat pozna nasz wpływ na otoczenie, nasz wkład w budowę Królestwa Bożego. Niejedna sprawa, na ziemi wielce chwalona, okaże się bardzo mała albo bez wartości, i odwrotnie, wiele rzeczy, na które nie zwracano na ziemi uwagi, uznamy za wielkie i ważne.

Nie tylko jednostka, ale i społeczność będzie sądzona: każdy naród, państwo, instytucje społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturalne. Kościół Święty ze wszystkimi rozgałęzieniami i instytucjami, Zakonami, szkołami, kierunkami. Jakie posłannictwo miała każda społeczność? Jak je spełniła. W czym i z czyjej winy nie dopisała? Najdrobniejsze szczegóły tych olbrzymich dziejów odsłonią się przed oczyma wszystkich. Na Sądzie Ostatecznym zobaczymy wyraźnie ukryte nici i sens historii świata. Każdy otrzyma swą chwałę od Pana Boga. Zostanie tam przywrócona cześć niesłusznie poniżonym: „Wtedy każdy znajdzie pochwałę u Pana” — pisze Św. Paweł Apostoł (1 Kor 4, 5). Poniżeni zaś zostaną ci, których świat niesprawiedliwie wynosił.

Sąd Ostateczny jest zatem wspaniałym objawieniem Bożej Potęgi, Mądrości, Sprawiedliwości i Miłości. Zobaczymy, dlaczego Pan Bóg dopuścił różne grzechy, dlaczego nie przeszkodził wielu błędom. Znikną pozorne sprzeczności, jakie dziś utrudniają nam wiarę w Pana Boga, w Jego Opatrzność i Miłość. Rozumiemy teraz słowa Św. Jana Apostoła, który oglądał koniec świata: „Wielkie i dziwne są Dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący! Sprawiedliwe i prawdziwe są Drogi Twoje, o Królu Wieków! Któż nie ulęknie się Ciebie, Panie, i nie uwielbi Imienia Twego? Tyś Jedyny Święty, a wszystkie narody przyjdą i złożą Ci hołd, bowiem Sądy Twoje jawnymi się stały” (Ks. Objaw. 15, 3-4).

— Zastosowanie. Nie dbajmy wiele o to, co ludzie o nas myślą, chwalą czy ganią. Starajmy się jedynie o uznanie i Upodobanie Boże, by zasłużyć na pochwałę Bożą w Dniu Sądu. Z tą pochwałą zgodzi się kiedyś bez zastrzeżeń cały świat.

— Postanowienie. We wszystkim szukać tylko Upodobania Bożego.

 

 

Modlitwa.

Gdy złych rzeszę potępioną

W ognie strącisz, co wciąż płoną,

Mnie powołaj w Świętych grono! (Dies irae). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 28
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 28. Wyrok. Cz. 5
  3. uczczenie Świętej Patronki dnia dzisiejszego, Św. Katarzynę Labouré, Dziewicę: Nabożeństwo do Św. Katarzyny Labouré, Dziewicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023