Wszystkich Świętych

 

Septenna do Wszystkich Świętych w każdej potrzebie.

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Mająca się odprawić przez siedem Poniedziałków wyrażających tą liczbą siedem Poniedziałków pryncypalnych Wszystkich Świętych, to jest Aniołów, Patryarchów, Proroków, Apostołów, Męczenników, Wyznawców i Panien.

Obowiązki do niej są takie:

  1. W każdy Poniedziałek pościć i martwić się.
  2. W każdy, albo w pierwszy, średni i ostatni, spowiadać się i komunikować.
  3. Mówić modlitwę tu położoną i koronkę w każdy Poniedziałek.

Oprócz tych kondycji możesz mówić Litanię do Wszystkich Świętych i jałmużnę ubogim dawać itd.

 

Modlitwa do Wszystkich Św. podczas tej Nowenny

Wszechmogący, Opatrzny i Miłosierny Boże, Święty nad Świętymi, Pomoc i Pociecho nasza powszechna zapłato obfita Świętych Twoich, pokaż ku Nim teraz miłość i afekt, a ku nam wielkie Miłosierdzie, a przez gorzką i okrutną Mękę Syna Twego Jedynego, w Którego Imię prosimy Cię i przez wielkie zasługi Wszystkich Świętych Twoich Starego i Nowego Zakonu proszę Cię całym i uniżonym sercem w Tobie bardzo ufającym, daj mi miłość i bojaźń Twoją, odpuszczenie wszystkich grzechów, i wszelką doskonałość mnie przyzwoitą, a Tobie przyjemną, a potem Łaskę N. (wymień o co chcesz prosić), o którą, padłszy przed Majestatem Twoim, suplikuję, najpierwej przez godne Imię Maryi Panny, Królowej Aniołów, i Wszystkich Świętych, przez siedem Boleści na miłosnym Sercu Jej, Ciebie niezmiernie kochającym zniesione, przez Twoją Miłość ku Niej jako Matce, potem przez zasługi Abrahama, Izaaka, Jakuba, w których Imię wezwany nieraz wysłuchałeś, przez miłość ku Tobie Świętych Aniołów, przez zasługi i wielką wiarę Świętych Patryarchów i Proroków, przez prace Świętych Apostołów roznoszących Święte Imię Twoje po całym świecie, przez krwawe zasługi Świętych Męczenników, życie swoje łożących za Honor Twój, przez zasługi Świętych Wyznawców i czystych Panien Świętych, Starego i Nowego Zakonu wiadomych i niewiadomych Tobie miłych, i z Tobą królujących, przez ich mocną wiarę, gorącą miłość i okrutne męczeństwo, umartwienia i żarliwość o Honor Twój. Daj mi, Boże Miłosierny, o co Cię proszę wielką nadzieją, a otrzymawszy, będę Cię chwalił i wyznawał przed całym światem, żeś cudowny Bóg w Świętych Swoich, od których i od nas niech Ci będzie wieczna Chwała. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2022