Marya

Sobota poświęcona ku czci Najświętszej Maryi Panny.

 

 

 

 

Nauka.

Źródło: Nowenna do NMP Niepokalanej 1947

Każde zbliżenie się do Niepokalanej Bogarodzicy przez korną modlitwę przynosi wprost nadzwyczajne skutki, wyciskając niejako na duszy pewien ślad niepokalaności i nic dziwnego, Niepokalana jest bowiem tym jasnym promykiem Bożego słońca, rzucającym światło na najskrytsze nawet zakamarki duszy. Budzi w niej pragnienie doskonałości i cichą tęsknotę za swym Stwórcą. Dlatego też-ci wszyscy, którzy mieli szczęście odczuć ten dobroczynny wpływ Niepokalanej, starają się jak najczęściej pozostawać w Jej Obecności i w tym celu wykorzystują wszystkie nadarzające się sposobności. Jedną z ważniejszych jest właśnie sobota, poświęcona już od zarania chrześcijaństwa szczególniejszej czci Matki Najświętszej.

Dzień ten jest dla wiernego dziecka Niepokalanej odnowieniem gorliwości w Jej rycerskiej służbie i dlatego stara się go przeżyć jak najpobożniej. O ile warunki pozwalają uczestniczy we Mszy Świętej i przyjmuje Komunię Świętą na intencję wynagrodzenia Niepokalanej za zniewagi, zwłaszcza w pierwszą sobotę miesiąca. Również stara się odmówić w tej intencji różaniec i akt wynagradzający. O doniosłości tej zbawiennej praktyki świadczy zachęta Ojca Świętego Piusa X: „Aby popierać te sobotnie pragnienie wynagrodzenia i aby rozbudzić w wiernych gorętsze nabożeństwo do Matki Bożej, proponujemy światu chrześcijańskiemu nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca i udzielamy odpustu zupełnego, który może być ofiarowany za dusze czyśćcowe, tym wszystkim, którzy po wyspowiadaniu się i przyjęciu Komunii Świętej odprawią w duchu wynagrodzenia w pierwszą sobotę każdego miesiąca przebłagalne nabożeństwo ku czci Niepokalanej Dziewicy i pomodlą się na intencję Ojca Świętego” (Św. Offic. 13 czerwca 1912).

W pięć lat później Niepokalana Sama objawiła w Fatimie konieczność modlitw wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca. Oto Jej słowa: ‘Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła swe życie, by Boga tak ciężko obrażonego grzechami swymi dłużej nie martwiła, aby odmawiała różaniec, poprawiła się i czyniła pokutę za swoje grzechy. Żądam poświęcenia świata memu Niepokalanemu Sercu i Komunii Świętej w pierwsze soboty miesiąca… Obiecuję, że tym, którzy to czynić będą, przybędę w godzinę śmierci z całą Łaską, jaka im dla ich wiecznej szczęśliwości będzie potrzebna. Te dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą jako kwiaty postawię je przed Jego tronem”.

Następnie Matka Boża wyraziła życzenie, aby przynajmniej w pierwsze soboty przez pięć miesięcy odprawiać nabożeństwa wynagradzające Jej Niepokalanemu Sercu, obiecując szczególniejsze błogosławieństwo i łaski. Nabożeństwo to obejmuje:

  • Spowiedź i Komunię Świętą.
  • Odmówienie Różańca Świętego.
  • Kwadrans rozmyślania o Tajemnicach Różańca Świętego.

Wszystko to na intencję wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Spowiedź można odprawić w ciągu ośmiu dni przed lub po sobocie, byle Komunia Święta była przyjęta w stanie łaski uświęcającej.

 

***

 

Nauka II.

Źródło: Arka pociechy 1880r.

Jako Najświętsza Panna w dostojeństwie Matki Boga nad wszystkich innych Świętych niebieskich nieskończenie jest wywyższona, tak zapewne i Jej prośby u Boskiego Tronu są najskuteczniejsze. Dosyć przyczyny do polecenia się Jej szczególnej Opiece i do starania się tejże być godnym, przez osobliwe i nieustanne czci oddawanie. Lecz najlepsza i od mężów świętych najczęściej zalecana cześć jest ta, abyśmy usiłowali naśladować Jej wspaniałe cnoty, a zwłaszcza Jej nieskażoną czystość, Jej głęboką pokorę i Jej stateczną cierpliwość w znoszeniu wszystkich cierpień i boleści, które w Swoim życiu miała.

Duszo chrześcijańska! Z tym usiłowaniem połączaj często gorliwą modlitwę, w której proś gorąco o Jej Opiekę i przyczynę, zwłaszcza w nagłych potrzebach i w szczególnych troskliwościach; lecz najbardziej proś o Jej pomoc w ostatnią godzinę śmierci. Gorliwe czczenie Matki Bożej, mówi Święty Bernard, jest znakiem wybrania.

 

 

Ćwiczenia nabożne na sobotę o Najświętszej Pannie Maryi

Źródło: Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Doskonała świętość Maryi, jej zaszczyt Matki Boga chwała, której używa moc, którą otrzymała na ziemi i w niebie, miłość, którą ma dla łudzi, nade wszystko dla tych, którzy się Jej usługom poświęcili, otóż to jest, co natchnęło Wszystkich Świętych żywą i szczerą pobożnością ku Tej Najświętszej Pannie. Naśladuj Jej cnoty, bądź ku Niej nabożną. Pobożność ku Najświętszej Pannie, mówi Święty Bernard, jest znakiem zbawienia. Najlepszy sposób do oddawania Jej czci, jest zalecany od Świętych. Naśladowanie Jej cnót wybornych, szczególniej zamiłowanie Jej czystości, pokory i cierpliwości bohaterskiej w wielkich zmartwieniach, którymi całe jej życie było przeplatane. Obchodź Jej święta, przygotowując się do nich w wigilią, i komunikuj w tym dniu na Jej chwałę. Szanuj Jej obrazy, odmawiaj koronki i różaniec, i przejmuj się przy odmawianiu głębokim uczuciem uszanowania i ufności. Udawaj się często do niej, nade wszystko w Twoich potrzebach, lecz nie opuszczaj nic dla zjednania Jej sobie przytomności w największej potrzebie, to jest: w godzinę śmierci.

Modlitwa.

Najświętsza Panno ! Matko mojego Boga, a przez ten wspaniały przymiot godna głębokiego uszanowania Aniołów i ludzi, przychodzę oddać Ci moją cześć pokorną, i wzywać Twej świętej opieki i pomocy. Jesteś w przeważnej przyczynie u Wszechmocnego, a Twoja życzliwa dobroć dla ludzi równa jest mocy, którą masz w sobie. Ty wiesz o tym, Święta Panno! że od mojej młodości uważałam Cię jako Matkę moją, moją Opiekunkę i Pośredniczkę. Chciałaś natenczas uważać mię jako jedno z Twoich dzieci, i wszystkie łaski, które odbierałam od Boga, wyznaję z najgłębszym uszanowaniem wdzięczności, że to za Twoim wstawieniem się i Twoją pomocą otrzymywałam takowe. Dlaczegóż nie miałam tyle wierności w służeniu Tobie, najdostojniej sza Pani, ile Ty miałaś dobroci w wspieraniu mnie nieszczęsnej. Lecz odtąd pragnę najusilniej Tobie służyć i Ciebie kochać. Przyjmij Najświętsza Panno ! moje szczere wyznanie, iż życzę sobie żyć jedynie dla Ciebie. Potwierdź moje zaufanie, które mam w Tobie, uzyskaj dla mnie od mojego Zbawcy, a Twojego drogiego Syna wiarę żywą, stałą nadzieję i miłość tkliwą, szlachetną i stałą. Uproś mi czystość serca i ciała, aby nic nie mogło splamić pokory, aby jej nic nie mogło zatrwożyć, aby nic nie zachwiało cierpliwości i zdania się na Wolę Boga: na koniec Najświętsza Panno! uproś mi, żebym mogła naśladować Cię wiernie w ćwiczeniu się w cnotach podczas mego życia, dla zasłużenia sobie na pomoc Twej Opieki w godzinę śmierci. Amen.

 

 

Modlitwa na soboty do Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Arka pociechy 1880r.

Z najczystszym uczuciem serca uciekam się do Ciebie, wspaniała Matko Zbawiciela, Królowa niebieska i świata całego Pani. Twoje Boskie cnoty napełniają mnie uszanowaniem, a wzruszony wielkością Twoją, wychwalam Cię, Maryjo Matko nasza! O słodkie nazwisko, które każdemu śmiertelnemu dodaje odwagi zbliżyć się ku Wielmożności Twojej i potrzeby swoje przed Tobą wynurzyć! padam na kolana przed Tobą; pokora wznosi ręce moje, a nadziej ożywia me serce. Wtenczas kiedyś jeszcze na świecie żyła, Święta Panno, nie jednegoś w utrapieniu cieszyła, nie jednego nieszczęśliwego ratowałaś i na drogę cnoty naprowadzałaś. Bądźże teraz także moją Opiekunką, moją Przewodniczką, moim światłem w ciemnościach życia tego. Tobie polecam wszystkie sprawy i czynności moje. Racz to sprawić, aby serce moje napełniło się cnotami, które by mnie godnym(ą) uczyniły dziedzictwa Niebieskiego. Przykład Twój niech mnie zaufaniem i nadzieją uzbroi, kiedy by umysł mój wahać się miał. Uproś mi miłość wszelkiej prawdy, abym przeznaczeniu memu odpowiadał i zasłużył w czasie przy Tronie Twoim odebrać nagrodę. Bądź moją Orędowniczką, polecaj mnie Synowi Twojemu, Święta Boża Rodzicielko, i nie odstępuj mnie w trwogach śmiertelnych. Amen.

***

Źródło: Książka do nabożeństwa dla Polek 1836

Święta Marya, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, oddaję Ci pokłon i błagam Świętej Opieki Twojej. Ty wszystko możesz u Syna Twego Wszechmocnego, a Dobroć Twoja dla nas wszystkich wyrównuje władzę, jaką masz w Niebie.

Wiesz to dobrze, Matko Najświętsza, że od dzieciństwa mego miałem(am) Ciebie za Matkę i Obronicielkę moją i codziennie Twojej oddawałem(am) się Opiece. Raczyłaś nieraz wysłuchać modlitw moich i wiele Łask odebrałem(am) od Boga za Świętym Pośrednictwem Twoim.

Przyjmij dziś dzięki moje, przyjmij przyrzeczenie coraz większej czci i wierności ku Tobie, uproś mi u Syna Twojego wiarę żywą, nadzieję stałą, miłość tkliwą, czynną i wierną, uproś czystość nieskażoną serca i ciała, niczym niestrudzoną pokorę, całkowite poddanie się rozporządzeniom Boga. Uproś dla tych wszystkich, których kocham, a zwłaszcza dla N. N. (tu wymień osobę/osoby, za które chcesz się modlić) wszelkie błogosławieństwa. Królowo Nieba, przyjmij w Opiekę rodzinę moją! Wzorze wszystkich niewiast, uproś u Boga dla mnie i dla wszystkich, cnoty nam potrzebne, a mianowicie: cierpliwość, męstwo, wytrwanie, ażebyśmy tu i na wieki wielbić Cię mogli co niechaj da Ten, któregoś Ty, o Panno porodziła, Syn Twój, Pan nasz, Jezus Chrystus, Który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, Bóg Jedyny na wieki wieków. Amen.

***

Źródło: Wybór najosobliwszego nabożeństwa, czyli Dokładny Zbiór 1848

Prosimy Cię, o Panie! żebyś raczył według Twego wielkiego Miłosierdzia więzy naszych grzechów rozwiązać, a za przyczyną Najbłogosławieńszej, zawsze Niepokalanej Panny Maryi Rodzicielki Boskiej, i Świętych Apostołów Piotra i Pawła, i Wszystkich Świętych, nas, sługi Twoje, i nasze omieszkania w wszelkiej świątobliwości zachować. Oczyść od wszystkich grzechów tych, którzy z nami w przyjaźni i w powinowactwie stają, oświeć ich wszelkimi cnotami, udziel nam zdrowia i pokoju, odwróć od nas widomych i niewidomych nieprzyjaciół, zgaś pożądliwości ciała, zachowaj powietrze od wszelkiej złej zarazy, daruj naszym pokrewnym, przyjaciołom i nieprzyjaciołom, z obopólną miłość; broń święte miasto i ojczyznę, utrzymuj Najwyższego Pasterza naszego, Papieża N. Odwróć wszelkie przeciwności od wszystkich Duchownych Przełożonych i od wszystkich książąt, jako też od całego Twego ludu chrześcijańskiego. Błogosławieństwo Twoje niechaj zawsze jest nad nami. Udziel też wszystkim zmarłym wiernym odpoczynek wieczny. Amen!

 

 

Modlitwa o powszechne potrzeby.

Źródło: Wianek ku czci Najświętszéj Maryi Panny Wyd.9 1881 W. Lessinski

Przez prześwietną Kapitułę katedry Św. Piotra w Rzymie w każdą sobotę odmawiana.

Miłosierdziem Twoim, racz Panie rozwiązać więzy grzechów naszych i za wstawieniem się Błogosławionej Maryi Panny i Wszystkich Świętych Twoich, nas sługi Twoje, dobrodziejów naszych i wszystkie mieszkania nasze w straży Świętej Opieki Twojej zachowaj; wszystkich krwią, powinowactwem i przyjaźnią z nami połączonych, z grzechów podźwignij, cnotami przyozdób; pokój i zgodę daj nam. Zmysłowe pragnienia poskrom, powietrzem zdrowym nas obdarzaj. Przyjaciołom i nieprzyjaciołom naszym miłości udzielaj, i kraj ten ze wszystkimi mieszkańcami jego od wszelkiego moru bezpiecznym uchowaj; a wszystkim wiernym żyjącym i zmarłym daj życie i pokój wiekuisty. Papieża naszego N., wszystkich dusz pasterzy i cały lud chrześcijański od wszelkiej szkody zachowaj. A Błogosławieństwo Twoje, Boże! niech będzie zawsze nad nami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024