Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Pan nasz Jezus Chrystus jest Życiem

I. Sam w Sobie,

II. i stanowi dla nas Źródło wszelkiego życia.

 

 

,,Jezu, Żywocie nasz, zmiłuj się nad nami!” (z Litanii do Najświętszego Imienia Jezus).

 

I. — Święty Jan Ewangelista, który był szczególnie wtajemniczony w głębiny Bóstwa Pana naszego Jezusa Chrystusa rozwija w swojej Ewangelii około Wcielonego Syna Bożego jakby wieniec Chwały, z której wysnuwa przed nami promień za promieniem. Nazywa Pana Jezusa Słowem, Światłością, Prawdą, wreszcie i Życiem. Chrystus Pan nazywa się Życiem z wielu powodów. Jako Pan Bóg daje wszystkim stworzeniom istnienie, ruch, życie; stwarza duchy, które poznają i miłują; wreszcie jako Odkupiciel daje nadprzyrodzone życie duszom odkupionym. Ale przede wszystkim nazywa się Życiem dlatego, że On Sam Siebie doskonale poznaje, miłuje i działa. Życie Jego nie jest tylko Jego Przymiotem jak u stworzeń, ale Jego Istotą. Stworzenia jedynie żyją, a Pan Bóg, Jezus Chrystus jest samym „Życiem”. „W Nim był żywot, powiada Święty Jan, a żywot był światłością ludzi” (J 1, 4); ,,Jak Ojciec ma żywot Sam w Sobie, tak dał i Synowi, aby żywot miał Sam w Sobie” (J 5, 26). Chciał przez to powiedzieć Ewangelista: do Istoty Ojca i Syna należy to, żeby mieli życie Sami w Sobie, Ojciec bowiem rodzi Osobę Syna, przekazując Mu tę samą Naturę Boską, jaką Sam posiada. Ponieważ przez to Chrystus Pan posiada w Sobie niewyczerpaną pełnię Życia, udzieloną Mu w wiecznym rodzeniu przez Ojca, dlatego też posiada Moc wskrzeszania umarłych; dla Niego wskrzesić umarłego to łatwiej aniżeli dla nas zbudzić śpiącego; dotyka się mar, a oto powstaje młodzieniec; ujmuje martwą rękę, a powraca do życia umarła dzieweczka; głos jego przenika kamień grobowy, a Łazarz odzyskuje znowu życie.

 

II. — Ponieważ ludzie utracili nadprzyrodzone życie, dlatego przyszedł Pan Jezus na ziemię, aby przez wszczepienie nas w Swe Ciało Mistyczne udzielić nam Swego Życia. Wszczepienie to dokonuje się przez Chrzest Święty. Żywotna i organiczna łączność z Ciałem Mistycznym utrzymuje się następnie tak długo, jak długo zachowujemy przynajmniej ostatnią więź, tj. wiarę. Nawet tych, którzy przez grzech tracą miłość i Łaskę, i jak suche gałęzie trzymają się jeszcze drzewa, nie odcina Pan Jezus od Swego Ciała, aby móc je ponownie ożywić Swą Łaską. Święty Jan przekazał nam następujące Słowa Zbawiciela: „Kto słucha Mego Słowa, a wierzy temu, który Mię posłał, ma żywot wieczny” (J 5, 24). Syn Boży rozdaje Życie komu chce; ale chce je dawać tylko tym, którzy wierzą w Niego. A kto wierzy, oczywiście wiarą żywą, ten już przeszedł ze śmierci do żywota, w którym ma udział; ponieważ wiara żywa daje prawo do żywota wiecznego. A dalej powiada Zbawiciel: „Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, że nadchodzi godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą Głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą ożyją” (J 5, 25). Przez umarłych rozumieć tu trzeba według Świętych Augustyna i Ambrożego umarłych duchowo.

I ty należysz do wierzących, którzy z tego Źródła Życia, Nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa zaczerpnęli pierwiastek życia i dlatego też całe twoje postępowanie musi być świadectwem, że nosisz w sobie życie Pana naszego Jezusa Chrystusa i jesteś ową latoroślą wszczepioną w winny szczep. Niech cię coraz więcej przenika żywotny sok szczepu, karmi ciągle twoje życie duchowne i napawa z tego nigdy nie wysychającego Źródła Boskiego Życia w Panu Jezusie. Ale jak Zbawiciel wszędzie rozdaje Życie, tak też i ty powinieneś udzielać innym ze swojego życia pociągając ich do Pana Boga, wyjednując im Łaski Boże.

 

 

Modlitwa:

O mój Jezu, Źródło wszelkiego Życia, Ty masz w Sobie Boskie Życie od wieków i przyszedłeś na świat, aby nam udzielić nieco z tego Boskiego Życia. Któż może pojąć Twoją Niewysłowioną Miłość! Któż zdoła pojąć niepojęty zaszczyt duszy ludzkiej, której dane jest żyć tym samym życiem, którym żyje Sam Bóg! Ponieważ w Tobie jest, o Jezu, życie moje, dlatego nie dopuść nigdy, abym się oddzielił od Ciebie. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023