Suche Dni

SUCHE DNI ADWENTU, TZW. ZIMOWE.

Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

 

 

 

MOC PRAWNA SUCHYCH DNI.

W środę, piątek i sobotę po III Niedzieli Adwentu przypadają tzw. suche dni, tzn. dni postne.

Nikt nie zniósł suchych dni i postu związanego z nimi.

Zgodnie z nadal obowiązującym w Kościele Świętym kan. 1252 § 2 KPK z 1917 roku, obowiązuje każdego ochrzczonego POST ŚCISŁY pod grzechem śmiertelnym!!!

 

POŚWIĘCENIE SUCHYCH DNI.

Suche Dni obejmują zawsze trzy dni tygodnia związane ściśle z Męką Pana naszego Jezusa Chrystusa:

1. środę – dzień, w którym Judasz zdradził Zbawiciela, a przywódcy ludu odbyli naradę przeciw Panu Jezusowi i postanowili Go zgładzić;
2. piątek – dzień ukrzyżowania Chrystusa Pana;
3. sobotę – gdy Najświętsze Ciało Chrystusa Pana przebywało w grobie.

 

CELE SUCHYCH DNI.

Suche Dni mają jeszcze trzy cele ogólne, które zawsze obowiązują:

1. cel osobisty – uprzytomnienie sobie swojej grzeszności, ułomności, wzbudzenie w sobie poczucia grzechu i pokutowanie za grzech poprzez podjęcie postu;
2. cel społeczny – związany z prośbą do Boga, by oddalał od naszej rodziny oraz całego społeczeństwa klęski żywiołowe, wypadki, nieszczęścia;
3. cel kościelny – podejmowanie szczególnego postu i modlitwy także w intencji Kościoła i kapłanów (w starożytności właśnie w Suche Dni odbywały się święcenia kapłańskie).

Obchody Suchych Dni sięgają najdawniejszej epoki Kościoła i są starsze nawet od Adwentu.

Suche Dni oznaczają bardzo wyraźny postęp w przygotowaniach do Bożego Narodzenia. Oznajmiono nam, że Król nadchodzi. Jeruzalem jest gotowe, a ścieżki wyprostowane. Dzięki Łasce jest On wśród nas.

Dzisiaj Kościół mówi nam, że Król przybędzie najpierw jako człowiek: przybierze się w skromne odzienie ludzkiej natury. Msze zimowych Suchych Dni i w czwartą Niedzielę Adwentu przedstawiają wydarzenia poprzedzające Narodziny i Przyjście Zbawiciela.

 

Nauka katolicka na Suche Dni w Adwencie.

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. I 1897

Suchedni i posty w Adwencie, jak Św. Leon Papież pisze, na to ustanowione zostały, „aby Bogu złożyć ofiarę wstrzemięźliwości za zebranie płodów ziemnych. Cóż bowiem może być skuteczniejszego od postu, którego zachowaniem zbliżamy się do Boga, odpychamy od siebie czarta i pokonywamy pokusę grzechu? Poszczenie było zawsze pokarmem cnoty“. — Prócz tego zaprowadzono ten post w celu wybłagania u Pana Boga dobrych kapłanów, gdyż Kościół od najdawniejszych czasów udziela święceń w czasie suchedni. Podczas dzisiajszej Mszy ogłaszano ludowi nazwiska kapłanów mających odebrać świecenia. W tym przeto czasie jest powinnością nasza prosić Pana Boga przez post i w modlitwie, aby ludowi chrześcijańskiemu dał dobrych księży; jest to dar dla wiernych najcenniejszy. Słusznie przypuścić możemy, że Pan Bóg tym chętniej się przychyli do prośby Swych dzieci, im goręcej Go o to prosić będą; chociaż z drugiej strony trudno zaprzeczyć, że nieraz Pan Bóg karze grzechy ludzi, dając im złych kapłanów. Widoczny w dzisiejszych czasach brak kapłanów winien każdego szczerego Katolika spowodować do przepędzenia Suchedni na modlitwie i poście. Prócz tego są te suchedni przeznaczone do lepszego przysposobienia się na uroczystość Bożego Narodzenia. Do tego celu też zmierzają modlitwy mszalne, Lekcja i Ewangelia tych trzech dni.

 

 

ROZWAŻANIE O SUCHYCH DNIACH ADWENTU.

 

Wstępujemy na dalszy stopień przygotowania do Bożego Narodzenia. Słyszeliśmy najpierw, że Król nadchodzi, potem – że Jeruzalem czyni przygotowania, a wreszcie – że stoi On pośród nas. Dziś ukazuje nam Kościół Króla w ludzkiej postaci: przyodziewa On niewolniczą szatę natury człowieczej. Msze Suchych dni przedstawiają nam dzieje przed narodzeniem i publicznym wystąpieniem Chrystusa Pana.

Jako wstęp do prastarego obchodu Suchych dni zamieszczamy kazanie wygłoszone przez Św. Leona Papieża: „Najmilsi, z troskliwością pasterską głosimy wam to, do czego nakłania nas pora i obyczaj służby Bożej. Obchodzimy post dziesiątego miesiąca (grudzień był dziesiątym miesiącem roku). Przynosimy w nim Panu, Dawcy wszelkiego dobra, godną ofiarę wstrzemięźliwości w zamian za dokonane żniwo wszelkich owoców. Cóż może być skuteczniejsze od postu, przez który zbliżamy się do Boga, zwalczamy szatana i przezwyciężamy kuszące nas złe skłonności? Post zawsze był pokarmem cnoty. Ze wstrzemięźliwości wynikają karne myśli, rozsądne postanowienia, zbawienne rady. Przez dobrowolne umartwienie zamierają w nas pożądliwości ciała. Duch nasz odnawia się przy wykonywaniu cnót. A ponieważ przez sam tylko post nie możemy uzyskać zbawienia duszy, powinniśmy uzupełnić go uczynkami miłosierdzia względem ubogich. Oddajmy cnocie to, co odbieramy uciechom. Wstrzemięźliwość poszczącego jest pokrzepieniem ubogich. Dołóżmy starań, by ochraniać wdowy, wspomagać sieroty, by pocieszać strapionych, godzić zwaśnionych; ugośćmy pielgrzyma, wspierajmy uciśnionego, przyodziejmy nagiego, pielęgnujmy chorego. Wówczas każdy z nas, kto Bogu, sprawcy wszelkiego dobra, przyniesie tę ofiarę miłosierdzia jako dar swej rzetelnej pracy, stanie się godnym otrzymać od niego nagrodę w królestwie niebieskim. Będziemy zatem pościć w środę i w piątek, a w sobotę odprawimy modły nocne u Św. Piotra Apostoła, by nam przez zasługi swoje wyjednał wysłuchanie próśb naszych. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.” (Kazanie to, arcydzieło wymowy kościelnej, umieszczone jest w brewiarzu jako lekcja w II nokturnie na minioną niedzielę).

Suchedni należą do najszacowniejszych zwyczajów roku kościelnego i sięgają najdawniejszej epoki Kościoła rzymskiego (starsze są od Adwentu). Papież Leon I (około r. 450) pozostawił nam szereg pięknych kazań na Suchedni; początkowo były to obchody dziękczynne po ukończonych żniwach (trzy razy, po zebraniu trzech głównych plonów: pszenicy, wina i oliwy, które są najważniejszymi liturgicznymi symbolami zaczerpniętymi z przyrody). Wierni przynosili dziesięcinę ze swoich zbiorów w uroczystym pochodzie, jako ofiarę na Kościół i dla ubogich (jest to wskazówka dla nas!). Tygodnie te powinny również służyć ku odnowieniu ducha; człowiek, w codziennym trudzie swego zawodu zbyt łatwo zapominający o rzeczach wiecznych, powinien przynajmniej cztery razy do roku wznieść spojrzenie ku Bogu i wejrzeć w głąb swej duszy. Jeżeli Wielki Post był okresem dorocznych rekolekcji, to Suchedni są porą odnowienia ducha. Są to tygodnie pełne powagi, ale nie żałoby lub pokuty. Ten właśnie post jest nie tyle wyrazem pokuty i żalu, ile raczej daną Bogu, radosną dziesięciną, która jednocześnie ma nas pobudzać do dawania jałmużny. Suchedni jako dni święceń kapłańskich (sobota) były szczególnie wyróżniane. Sobota grudniowych Suchych dni była głównym dniem święcenia kapłanów (dlatego wierni powinni modlić się o dobrych kapłanów). Z biegiem czasu jednak Suchedni przeszły na służbę roku kościelnego i każdy z tych czterech tygodni otrzymał własne swoje zabarwienie. Suchedni adwentowe są czasem wzmożonego przygotowania do święta Bożego Narodzenia; ostatnie bowiem przygotowania na przyjście Chrystusa czynione są właśnie w czasie Suchych dni i przez antyfony O.

Wielkie antyfony O. Najwyższym stopniem przygotowania do obchodu święta Bożego Narodzenia są tak zwane antyfony O, które śpiewamy przez ostatnich siedem dni przed tą uroczystością. Są one wstępnymi pieśniami do nieszpornego hymnu Magnificat, nazwanymi tak, ponieważ wszystkie siedem zaczynają się od wykrzyknika O! Mają one nie tylko tę samą melodię, ale i ten sam układ; zbudowane są na wzór kolekty rzymskiej: (1) Wezwanie. Wzywamy nadchodzącego Pana tytułem lub obrazowym słowem, np. O Mądrości, O Korzeniu Jessego, O Wschodzie … (2) Zdanie względne, które rozwija i wyjaśnia podany w wezwaniu tytuł lub obraz. (3) Prośba. Na wstępie tęskne „Veni” – przybądź; na słowo to położony jest nacisk, a po nim następuje prośba o zbawienie, Owe wzniosłe antyfony są jakby zestawieniem wszystkich proroctw dotyczących Zbawiciela. Melodia tych pieśni jest pełna zdumienia i tęsknoty. Brzmi w nich tęsknota Starego Przymierza i zarazem świata pogańskiego do Zbawiciela; są one wołaniem całej ludzkości: „Niebiosa, spuśćcie rosę”. W owych siedmiu pieśniach widoczny jest pewien postęp myśli: widzimy najpierw Syna Bożego w Jego życiu przed wielkim czasem, jako Mądrość niestworzoną, która wszechświat stworzyła i wszystko „z miłością i mocą urządziła”. To stworzenie świata jest symbolem o wiele wyższego odeń stworzenia duchowego przez odkupienie. Oby nam je przyniósł Zbawiciel! W następnych trzech antyfonach widzimy Odkupiciela w świetle Starego Zakonu, jako Boga Przymierza i Wodza domu Izraelowego na pustyni, jako Korzeń Jessego, potomka Dawida i Króla Zwycięstwa, wreszcie jako Klucz Dawidów, co oznacza spełnienie wszystkich tajemnic i figur Starego Testamentu. Zanosimy modły, by Zbawiciel przyniósł nam urzeczywistnienie wszystkich tych obietnic. W piątej antyfonie zwracamy oczy w kierunku przyrody, widząc w słońcu wspaniały symbol Zbawiciela. Obraz ten jest nam znany z własnych słów Chrystusowych. Oby Zbawiciel rzeczywiście stał się dla nas prawdziwym słońcem duchowym! W szóstej antyfonie widzimy również pogan wyciągających ręce ku Zbawicielowi, który żydów i pogan złączył w jeden lud Boży. Wzywamy Zbawiciela, by i wśród pogan dokonał wielkiego swego adwentu. Siódma antyfona w wołaniu swoim łączy wszystkie poprzednie, nazywając Zbawiciela imieniem nadanym Mu przez Proroka: Emanuel, to znaczy Bóg z nami.

Złączmy te antyfony z pieśnią Magnificat w codzienną gorącą modlitwę adwentową. Szczególna uroczystość tych śpiewów wynika z przepisów Kościoła, by były śpiewane w całości przed i po Magnificat (co zwykle zachodzi tylko w święta uroczyste). W zakonach, w których są w użyciu uroczyste modły chóralne, antyfony O śpiewane są przy użyciu szczególnych ceremonii. Pierwszą antyfonę intonuje opat, w szatach pontyfikalnych, na tronie, w chwili gdy odzywa się wielki dzwon; dzwonienie trwa przez cały czas śpiewania Magnificat. Każdego następnego dnia intonuje antyfonę najstarszy z kolei dostojeństwem, stojąc w kapie (przed pulpitem) pośrodku chóru.

Rozważania zostały opracowane na podstawie pierwszego tomu pracy Piusa Parscha zatytułowanej „Rok liturgiczny” (Poznań, 1956)

 

 

PIĄTEK SUCHYCH DNI.

 

Temat piątku Suchych Dni pojawia się w ścisłym związku ze Złotą Mszą: drugą Tajemnicą po Wcieleniu było nawiedzenie Św. Elżbiety przez Maryę. Jeśli jednym słowem można byłoby wyrazić ducha tego dnia, byłoby nim słowo „Krzysztof” (2). Czcimy Najświętszą Maryę Pannę jako niosącą Chrystusa par excellence, my sami usiłujemy zawsze nosić Go w swojej duszy pełnej czystości uświęcającej Łaski.

Kościołem pojednania jest kościół stacyjny pod wezwaniem Dwunastu Apostołów. Penitenci rzymscy otrzymywali tutaj rozgrzeszenie w Wielki Czwartek. W piątki każdego tygodnia Suchych Dni w ciągu roku jesteśmy wezwani do wynagradzania i pokutowania za grzechy popełnione w czasie minionego kwartału. Kościół pod wezwaniem Dwunastu Świętych Apostołów jest jedynym kościołem w Rzymie zbudowanym w stylu greckim i zawsze był uznawany za symbol jedności w Chrystusie wszystkich ludów, ze Wschodu i Zachodu, przez Sakrament Chrztu. Odnowa duchowa i jedność w Wierze wyrażona w dzisiejszej Mszy Świętej prowadzi wszystkich bezpośrednio do przygotowań na Przyjście Zbawiciela. Naszym przygotowaniem na Przyjście Chrystusa Pana w Boże Narodzenie jest oczyszczenie z grzechów i żal za nie. Za przykładem Matki Najświętszej, która przynosi ożywczą Łaskę Swego Syna do Św. Elżbiety i Św. Jana Chrzciciela, mamy potęgować Jego Łaskę w swoich duszach, abyśmy mogli nieść uświęcającą Moc tego Życia światu.

W ten piątek dzieci mogą przedstawić scenkę Nawiedzenia podobnie jak przedstawiały Zwiastowanie.

Można wyjaśnić proroctwo Izajasza z Lekcji Mszy Świętej. Szczególnie zalecane wydaje się to w przypadku starszych dzieci, które mają wkrótce przystąpić do Sakramentu Bierzmowania. Dary Ducha Świętego spoczywają przeobficie na kwiecie wyrastającym z Korzenia Jessego. Wypełnienie, które będzie ukazane, ma swoje źródło w nawiedzeniu przez Maryę i Jej Syna. Urządzając nasze przedstawienie wokół Zdrowaś Marya i naszej misji „Krzysztofowej” przekonamy się, że to dobra okazja, aby opowiedzieć dzieciom legendę o Św. Krzysztofie i wyjaśnić, dlaczego jest patronem podróżujących. Nie będzie za wcześnie na udostępnienie starszym dzieciom literatury na temat „ruchu Krzysztofowego” (Christophers). Nadszedł czas, aby uczyli się, co znaczy postępować jak bierzmowani dorośli Chrześcijanie, posiadający Dary Ducha Świętego i wezwani do niesienia Chrystusa Pana światu. Świeca adwentowa stanowi dziś główną dekorację domu. Bardzo prosto i mocno odzwierciedla w umyśle dziecka znaczenie bycia „Krzysztofem”. Jeśli wzrastamy w Łasce i zanosimy innym Chrystusa Pana, Marya jest naszym najlepszym wzorem. Św. Jan Chrzciciel stanowi dla nas wzór pokuty i przykład, jak należy „prostować ścieżki”.

Nastąpił właściwy moment, by poza praktykowaniem innych obyczajów, o których mówiliśmy w związku z wieczorną modlitwą Anioł Pański, rozpocząć śpiewanie pieśni adwentowych poza domem. Dzieci powinny nieść Chrystusa Pana innym przez śpiew, który w istocie zewnętrznie wyraża miłość i pobożność. Odtąd pieśni adwentowe można śpiewać krążąc od domu do domu. Dzieci można nauczyć wielu wspaniałych i poprawnych pod względem doktrynalnym pieśni, które przekazywałyby znaczenie Adwentu i nadejścia Zbawiciela swoim bliźnim.

 

Ks. Edward J. Sutfin

 

 

Przypisy:

(2) (Gr.) Christophoros – Krzysztof – „niosący Chrystusa”.

 

 

 

Zamieszamy odpowiednie nabożeństwo na Suche Dni: NABOŻEŃSTWO NA SUCHE DNI.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *