30 Lipca.

Św. Brygida.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. BrygidaŚw. Brygida urodziła się 1302 roku w Finstadzie w Szwecji. Rodzice jej z królewskiego pochodzili rodu i słynęli z pobożności. Dobre przymioty po nich odziedziczyła: dobroć, słodycz i panowanie nad sobą. Do lat trzech nie mówiła, potem mówić poczęła od razu dobrze. Już w młodości miała objawienia, wskutek czego zapaliła się wielką miłością ku Chrystusowi Panu; przed Krzyżem często się modliła, i rozważała Mękę Pańską. Chciała wstąpić do klasztoru, ale ojciec z powodu rodzinnych stosunków zmusił ją do małżeństwa z Ulfonem, księciem Nerycji. Posłuchała ojca wiedząc, że i w małżeństwie zbawić może duszę swoją, uświęcić męża i dziatki. Tak się też stało. Wychowała pobożnie ośmioro dziatek, i przelała w nie swe cnoty. Zrobiła z mężem pielgrzymkę do grobu Św. Jakuba w Compostelli, gdzie oboje postanowili resztę żywota spędzić w klasztorze. Jakoż po powrocie do Szwecji książe Ulfo wstąpił do klasztoru Cystersów w Alwastra, gdzie żył lat trzy i policzony jest w poczet Błogosławionych. Brygida zaś założyła zakon Zbawiciela, od niej Brygidkami zwany, i wystawiła wspaniały klasztor w Wadstena. Podzieliwszy majątkiem dzieci, swój dział rozdała ubogim, i pospieszyła na mieszkanie do Rzymu. Żyła bardzo surowo, włosiennice na ciele nosiła, spała na ławie, i zrywała się kilka razy w nocy na modlitwę. Co piątek przystępowała do Spowiedzi i Komunii Świętej. Zsyłał jej Pan Bóg objawienia, z których spisywała niektóre. Przewrotni ludzie wymysły swoje rozszerzali po świecie, jakoby mieli objawienia Św. Brygidy; dlatego tylko takie za prawdziwe uznajemy, które są potwierdzone przez biskupów. Miała polecenie od Pana Boga, aby wpływała na panów i książąt, iżby porzucili partyjne waśnie i spory, a pracowali dla dobra Kościoła Świętego. Nakłaniała także Papieży, którzy w Awinionie rezydowali, do powrotu do Rzymu. W r. 1350 przybyła do niej córka Św. Katarzyna. Z nią zrobiła pielgrzymkę do Jerozolimy skąd wróciwszy zapadła w gorączkę, i chorobę żołądkową, która przyczyną była jej śmierci w r. 1373. Św. Katarzyna ciało jej zawiozła do Szwecji, i złożyła w klasztorze w Walstena. W 1391 r. policzył ją w poczet Świętych Papież Bonifacy IX.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Chrystus Pan pouczał Martę, że można się troszczyć i frasować około spraw doczesnych, ale w gruncie rzeczy, jednego tylko potrzeba człowiekowi tj. Pana Boga, i połączenia się z Panem Bogiem przez Łaskę w tym życiu, a oglądanie Pana Boga w życiu przyszłym.

Zrozumiała tę prawdę Św. Brygida, dlatego porzuciła książęcą chwałę, królewskie dostatki, czyli jak mówimy „ten świat”, gdy jej pozwoliły na to obowiązki, i zamknęła się w klasztorze, aby wieść żywot bogomyślny.

 

 

Modlitwa.

Boże, Który objawieniami swymi rzeczy skryte Św. Brygidzie objawiłeś, i napełniłeś ją słodyczą Błogosławieństw Twoich, spraw prosimy Cię, abyśmy za jej przyczyną przez czystość życia wstępując w jej ślady i coraz ściślej z Tobą się zespalając, szczęśliwie do Ciebie dojść zdołali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023