17 Września. 

Św. Cyprian. 

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. CyprianUrodził się w pogańskiej wierze i w pogańskich od młodości smakował naukach. Znakomitym był mówcą, a nawet profesorem wymowy. W uznaniu licznych zasług został nawet mianowanym senatorem państwa. — Gdy się zaprzyjaźnił z kapłanem Cecyliuszem, poznał przez niego Prawdę Ewangeliczną, porzucił bałwochwalstwo i przyjął Chrzest Święty. Sprzedał swoją majętność, pieniądze rozdał ubogim i rozpoczął doskonałe wieść życie. — Wyświęcony na kapłana, gorliwie zajął się Owczarnią Chrystusową. Każdemu służył chętną radą, i każdego zachęcał do wypełniania Przykazań Bożych i Kościelnych, które dają człowiekowi zadowolenie i pokój. Wzorem był wszystkim, jak należy godzić słowa z czynami. — Obrany biskupem Kartaginy roztropnością i łagodnością pociągał wszystkich ku sobie. Grzeszników do pokuty nakłaniał, heretyków i odszczepieńców do jedności z Kościołem Chrystusa przywodził, chwiejnych w wierze w wytrwałości umacniał. Kiedy zaraza dziesiątkowała miasto, a zdrowi opuszczali chorych, jeden Cyprian ducha nie stracił, umarłych grzebał, i chorym usługiwał, i drugich do poświęcenia i ofiar zachęcał. — Przeciw naukom heretyków bronił Dogmatów Kościoła Katolickiego na kazalnicy i w pismach, objaśniając je w sposób przystępny i zrozumiały. Błędy Nowacjanów, potępione przez Papieża Korneliusza, smagał bez litości. Pisma Świętego Cypriana czytywano po innych kościołach celem utwierdzenia wiernych w Wierze Chrystusa Pana. — Za czasów cesarza Waleriana i Galjena prześladowano Chrześcijan. Wezwał wówczas starosta Cypriana, i kazał mu złożyć ofiarę bożkom. Gdy tego uczynić nie chciał, wysłał go na wygnanie. — Następca jego, starosta Galerjusz kazał go przywieść z wygnania, spełnić rozkaz cesarza, i ofiarować bożkom. Rzekł mu na to Cyprian: — Mnie czynić tego nie pozwala Chrystus, a ty czyń to, co ci nakazuje cesarz. Wydał wtedy starosta wyrok, aby mieczem był ścięty. Rzekł wtedy Cyprian: — Bogu niech będą dzięki. A lud, który słuchał tego wyroku, rzekł: I my z Cyprianem chcemy umierać! Wyprowadzony za miasto sam sobie oczy zawiązał i głowę poddał pod miecz 260 r. Był to pierwszy biskup męczennik w Kartaginie.

 

 

Nauka Św. Cypriana o Kościele Świętym. 

Kościół Chrystusa Jeden jest, a dwa ani trzy być nie mogą. — U słońca wiele jest promieni, ale światłość jedna. I u drzewa wiele jest gałęzi, ale pień jeden. Wiele jest strumieni, ale źródło jedno. Oderwij promień od słońca, a światła nie będzie. Ułam gałąź od drzewa, a rodzić nie może. Oddziel strumyk od źródła, a wyschnąć musi. Tak jest i Kościół Pański; promienie ma po wszystkim świecie, ale jedną światłość, a ta Jedność Kościoła trzyma się na jednym Piotrze i jego następcach, Rzymskich biskupach, bo na nim jest ufundowana — bo on tej jedności źródłem i słońcem nie wygasłym. 

 

 

Modlitwa. 

O Doktorze przezacny i świadku Chrystusa chwalebny! Walczyłeś nauką i żywotem o Prawdę Kościoła Katolickiego. Zwyciężyłeś i wieniec twój zabezpieczyłeś w Niebie. Wyproś nam u Boga, abyśmy trzymając się Twej nauki, z tobą kiedyś wiecznie królowali. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023