16 Września.

Św. Korneliusz, Papież, Męczennik. 

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Korneliusz papież męczennikW III wieku po Chrystusie, za cesarza Galla i Wolucjana, obrany był Papieżem 255 r. Korneliusz, Rzymianin. Był to człowiek umartwiony, cichy i pokorny, więc nie podobał się niektórym Chrześcijanom. Począł więc burzyć przeciw niemu Nowat, kapłan kartagiński, i zalecił na Papieża Nowacjana. Ów Nowacjan, uważał się za człowieka doskonałego, i nauczał, że w Kościele Chrystusowym powinni być tylko ludzie doskonali, czyści, niepokalani; że Pan Bóg zesłał go na świat po to, aby w Kościele Świętym zaprowadził rygor i porządek. — Posłuchali niektórzy chełpliwej mowy samozwańca, i okrzyknęli go papieżem. Był to wybór nieważny i bezprawny, ale zadowalał pychę Nowacjana. Był papieżem dla garstki odstępców, i począł im prawić coraz to nowe nauki niezgodne z Religią Chrystusa Pana, Tradycją i dotychczasową praktyką Kościoła Świętego. Twierdził, że dzieci chrzcić nie wolno, lecz trzeba czekać, aż dorosną, a wtedy niech sobie sami wybierają wiarę, jaka się im podoba. W tym wypadku wychowanie dzieci byłoby bez Religii, a jeżeli które umierało przed pełnoletnością, nie mogło przyjąć Chrztu Świętego. Uczył dalej, że gdy Chrześcijanin po Chrzcie Świętym ciężko zgrzeszy, należy go wykluczyć z Kościoła Świętego; także i tych, którzy męczeni przez pogan, zaparli się Chrystusa Pana. — Buntował Nowacjan lud przeciw biskupom, gdy nie chcieli słuchać jego nauki. Biskup kartagiński Św. Cyprian potępił tę naukę w r. 252, a Papież Korneliusz zwołał w r. 253 Sobór do Rzymu, i na nim potępił uroczyście naukę Nowacjana, i jego samego z Kościoła Świętego wykluczył. Otworzyły się wtedy oczy wiernym i wrócili do jedności Kościoła Świętego. Ponieważ Św. Kornel ciało Św. Piotra, Apostoła z katakumb przeniósł do kościoła na Watykanie, a Św. Pawła do kościółka przy drodze Ostjeńskiej, został za to wysłany przez cesarza na wygnanie. – Pocieszał Papieża Św. Cyprian listami, oskarżono go jednak, że przyjmuje listy na wygnaniu, które wrogimi są państwu. Stawiony w kajdanach przed sąd cesarski, tłumaczył się, że otrzymywał listy i odpisywał na nie, ale w rzeczach dotyczących spraw Wiary. — Nic to nie pomogło. Spoliczkowanego ołowianymi kulami kazał cesarz zawieźć do świątyni marsa, a gdyby nie chciał ofiarować, stracić go mieczem. Nie złożył Korneliusz ofiary, został więc mieczem ścięty. Ciało jego pogrzebała Lucyna na cmentarzu chrześcijańskim przy drodze Apijskiej. 

 

 

Nauka Św. Cypriana o pokucie. 

Pan Bóg, ile jest w Miłosierdziu łaskawy, tyle jest w Majestacie Sądu Swego straszliwy. Kiedy rana głęboka, musisz pilnie i długo ją leczyć; podobnie im grzech cięższy, pokuta mniejszą być nie może; trzeba się pilnie modlić, włosiennicą się martwić, na płakaniu czas trawić. Uczyń Spowiedź z grzechów tajemnych, nie ustawaj w pokucie, i błagaj Pana Boga o Miłosierdzie, póki jeszcze czas…, póki jesteś na świecie…, póki Spowiedź twoja przyjętą być może, póki za swe winy zadośćuczynić potrafisz.. 

 

 

Modlitwa. 

Boże, Któryś Św. Korneliusza Papieża. Męczennika, do Chwały Twoich Świętych wyniósł, spraw łaskawie, abyśmy z radością święto jego obchodząc, przykłady cnót jego naśladowali, i ogniem miłości Wiary Świętej płonęli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023