5 Grudnia.

Św. Sawa, Opat.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. SawaUrodził się w Cezarei, w Małej Azji 432 r. W młodym wieku osierocony, oddany został na wychowanie krewnym. Ci obchodzili się z nim źle, i życia pozbawić chcieli, aby zabrać wielki po nim majątek. Widząc do czego chciwość prowadzi, wyrzekł się świata i majątku, wstąpił do Zakonu Św. Bazylego, i tu bogomyślny wiódł żywot. Uczył się umartwiać, pracą i postami ciało trapić, i pożądliwości zwyciężać. Kiedy wielkie w cnotach zrobił postępy poszedł do mnichów do Palestyny, i tam na pustyni zaprawiał się do samotności i umartwienia. Czas trawił na pracy, rozmyślaniu i modlitwie. Mieszkał na wysokiej skale, z której raz w niedzielę schodził na wspólne z braćmi nabożeństwo, i wtedy chleb jadał. W inne dnie żywił się korzonkami leśnymi. Wnet zbiegło się doń wielu ludzi, którzy świat porzuciwszy, pod jego kierunkiem chcieli Panu Bogu służyć na pustyni. Dla początkujących zbudował klasztor, aby się zaprawiali z wolna do doskonałego życia, starszym dopiero dawał na pustyni jaskinie, albo budował celki. Za jego czasów Patryarchów Konstantynopolu Nestoriusz i Eutyches opat, nauczali fałszywie, że Chrystus Pan miał tylko jedną naturę, więc Najświętszej Panny Maryi nie wolno nazywać Matką Bożą. W obronie prawdziwej Nauki Kościoła otwarcie wystąpił Sawa i jego pustelnicy, chodząc z kazaniami pomiędzy lud i nauczając, że w jednej Osobie Chrystusa Pana dwie były Natury cudownie złączone, Boska i ludzka. Zwolennicy heretyków zburzyli im za to klasztor i pustelnię. Sawa otrzymawszy opiekę cesarza Justyniana i Patryarchy Jerozolimy Eliasza, pobudował nowe klasztory dla mnichów w rozmaitych stronach, a dla doskonalszych urządzał pustelnie. Liczba uczniów jego wzrastała z dniem każdym, gdyż Sawa dla wszystkich wzorem był i zachętą. Pełen zasług i dobrych uczynków poszedł po nagrodę do Pana Boga 5 grudnia 531 r., przeżywszy lat 99. Pan Bóg wsławił go licznymi cudami za życia i po śmierci.

 

 

Punkty do rozmyślania.

– Od cnoty i pobożności odwodzi nas zły przykład, pożądliwość ciała pragnącego rozkoszy i trudności rozmaite, które zwyciężać musi każdy, kto doskonałe chce wieść życie.

– A jednak zwyciężyć wszystkie te przeszkody możemy, gdy zapatrywać się będziemy na Świętych, którzy także byli takimi, jak my ludźmi, a zwyciężyli.

– Dałem wam przykład, abyście jakom Ja czynił, tak i wy czynili (Jan 13).

 

 

Modlitwa.

Błagamy Cię, Panie, niech Łaska Niebieska rozmnaża Twój Kościół, Który zasługą i nauką Błogosławionego Sawy, Opata, uświęcić raczyłeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023