5 Kwietnia.

ŚWIĄTOBLIWY JAN SOLIKOWSKI, ARCYBISKUP.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Świątobliwy Jan Solikowski, Arcybiskup.Jan Dymitr Solikowski, herbu Bończa, urodził się w 1539 r. w województwie Sieradzkim. Rodzice wychowali go pobożnie, a widząc u chłopca chęć do nauki, nie szczędzili kosztów na jego wykształcenie. W Uniwersytecie Krakowskim należał do najzdolniejszych uczniów, i często powtarzał: Kto chce się uczyć, może w domu wzbić się.na wysoki stopień mądrości, nie potrzebując jeździć za granicę. Król Zygmunt August wziął na swój dwór zdolnego kapłana, mianował go sekretarzem, i używał do rozmaitych poselstw, których 23 odprawił. Gdy posłował do Papieża Sykstusa V, taką okazał dzielność i roztropność, że dla miasta Lwowa otrzymał herb papieski: trzy góry z gwiazdą białą, który obok dawnego herbu Lwa umieszczono. Wyprawiony w poselstwie do cesarza Maksymiliana i rzeszy niemieckiej roztropnością swą wywiązał się zręcznie w trudnych sprawach, broniąc nieustraszenie interesów swojej ojczyzny. W uznaniu rozlicznych zasług został przeznaczonym na arcybiskupstwo we Lwowie 1585 roku. Na tym wysokim stanowisku zabłysły jego cnoty w całej pełni. Obszerną diecezję sam wizytował, w potrzeby każdej parafii wnikał, i proboszczom pilnie polecał katechizowanie wiernych, i dzielenie obszernych parafii. Aby obrządek łaciński rozwijał się raźniej w diecezji Lwowskiej, która w X. wieku będąc czysto polską z wolna przez niedbalstwo zruszczała, zwołał dwa Synody diecezjalne, na których wiele pożytecznych praw ustanowiono. Chcąc zaradzić w diecezji brakowi kapłanów obrządku łacińskiego, wspierał ze swej szkatuły biednych uczniów, i pilnie wizytował szkoły, czy w nich nauka udzielaną jest w duchu katolickim. Ponieważ Akademia Krakowska nie wystarczała na całą Polskę, wystarał się o założenie we Lwowie wyższych studiów, kierowanych przez Ojców Jezuitów. – Zajmował się szczerze sprawą rusinów, i gorliwie pracował nad tym, aby przyszedł do skutku synod ruski w Brześciu Litewskim 1596 r., na którym z polecenia Papieża był prezydentem, i szczęśliwie przeprowadził Unię Rusi z Kościołem Rzymsko-Katolickim. Godny następca Bł. Jakuba Strzemię zakończył życie 1603 roku.

 

Punkty do rozmyślania.

Świątobliwy Jan Solikowski, zostawszy arcybiskupem we Lwowie, starał się gorliwie o to, aby w każdym kościele nauczano gorliwie katechizmu tak biednych jak i bogatych.

– Twierdził z całą stanowczością, że źródłem wszystkich grzechów i występków między Chrześcijanami, jest brak znajomości katechizmu. Nie Tylko kapłani, ale i ludzie świeccy powinni uczyć katechizmu, swoje otoczenie, służbę, sąsiadów i znajomych. Kto sam nie może zająć się tym zbożnym dziełem niech drugim dopomaga do nauczania maluczkich.

Jeżeli choć jedną duszę ocalisz dla Chrystusa Pana, i dla narodu, otrzymasz swoją nagrodę.

 

Modlitwa.

Wszechmogący Boże, racz Kościół Katolicki na całym okręgu ziemskim obdarzyć pokojem, utrzymać Go w jedności, podwyższać i ochraniać przed rozlicznymi nieprzyjaciółmi. Udziel nam tej Łaski, abyśmy żyjąc w pokoju, uniknęli prześladowań, i wychwalali Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023