Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

ŚWIĘTE WIĘZY.

 

 

Na relikwiarzu pierwszego biografa Św. Franciszka z Asyżu, Bł. Tomasza Celano, znajduje się napis: „Uczeń Św. Franciszka”. I my mamy ten zaszczyt, że od obłóczyn jesteśmy uczniami Świętego Biedaczyny. Jest On naszym „Wodzem i Nauczycielem w naśladowaniu Chrystusa”. Prowadzi nas swoim przykładem i orędownictwem, a uczy przede wszystkim przy pomocy Reguły, którą Konstytucje objaśniają.

 

1. Reguła.

 

Celano, który sam widział i słyszał Św. Franciszka z Asyżu, pisze. że „słowa jego były jak ogień płonący, przenikający do głębi serca”. A już szczególnym ogniem płonęły usta Franciszkowe, kiedy mówił o swoich ideałach, o naśladowaniu ubogiego, pokornego, Ukrzyżowanego Chrystusa Pana. Ten żar dziś jeszcze można wyczuć w pismach Św. Franciszka, choć są takie krótkie i proste, oraz w Regule Serafickiej. W tej ostatniej oczywiście, żar wewnętrzny duszy Franciszkowej musi być nieco ukryty i hamowany, bo reguła jest dokumentem prawnym, który ujmował w stałe łożysko rwące siły potężnej rzeki, by jej błogosławieństwo zachować dla czasów późniejszych.

Św. Bonawentura opowiada, że w celu ułożenia Reguły, Św. Franciszek wraz z dwoma braćmi schronił się na pewną górę i tam, poszcząc o chlebie i wodzie kazał spisywać, co mu Duch Święty poddał. Był święcie przekonany, że Reguła jest Dziełem Bożym. W Testamencie tak samo twierdzi: „Skoro Pan mi powierzył troskę o braci, nikt mi nie pokazywał co mam czynić, ale Sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według Świętej Ewangelii. I ja poleciłem spisać to w słowach niewielu i prostych, a Ojciec Święty potwierdził mi”. Stąd pochodzi ten płomienny zapał Świętego do wiernego przestrzegania Reguły. Nazywał ją „księgą życia, nadzieją zbawienia, rdzeniem Ewangelii, drogą doskonałości, kluczem do Raju, pieczęcią wiecznego przymierza”. Pragnął gorąco, aby „ją wszyscy dokładnie znali, aby ją mieli ciągle przed oczyma jako upomnienie do dobrego życia i z nią umierali” (Celano).

Papieże również wypowiadali w słowach najzaszczytniejszych swój szacunek dla reguły franciszkańskiej. Mikołaj III mówi, że „pochodzi ona od Ojca Światłości, Syn Boży przekazał ją przykładem i słowem Apostołom, a Duch Święty poddał ją Św. Franciszkowi, dlatego nosi na sobie świadectwo całej Trójcy Świętej”. Klemens V zwie ją „normą prawdziwie niebieskiego życia”. Konstytucje Kapucyńskie mówią, że „jak w zwierciadle odbija się w niej doskonałość ewangeliczna”.

— Zastosowanie. Składając Świętą Profesję ślubowaliśmy Panu Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi Pannie i Św. Franciszkowi z Asyżu zachowywać Regułę. Była to przysięga w obliczu Nieba i ziemi. Czy wolno nam po tym wszystkim wykrętnie ją tłumaczyć i uciekać się do wybiegów, że pewne jej przepisy i nakazy są przestarzałe, nie na dzisiejsze czasy? Czy Boski Sędzia zgodzi się kiedyś na te nasze „uzasadnienia?”

Ślubowaliśmy zachowywać Regułę Św. Franciszka i tak długo nas ona wiąże, dopóki Kościół Święty w Imieniu Chrystusa nie zwolni nas od niej albo jej nie zmieni. Pamiętajmy, że tylko wierność Regule Franciszkańskiej stanowi rację bytu zakonników franciszkańskich i podstawę ich wpływu na społeczeństwo. Ojciec Święty Pius XI pisał kiedyś do najwyższych przełożonych zakonów: „Chociaż zasadniczo jest tylko jedno dążenie do doskonałości, przybiera ono najróżniejsze formy. Pan Bóg w Swej Mądrości tak zrządził, by piękność Kościoła objawiała się w różnorodnościach poszczególnych Zakonów, tak, jak piękność świata zasadza się na barwnej zmienności tworów przyrody. To szczególne zabarwienie nadał każdy Zakonodawca swemu Zakonowi. Dlatego członkowie jego, jako dobrzy synowie, powinni bardzo zważać, by bronić Chwały Ojca, który dał im Regułę, a to przez posłuszeństwo jej przepisom i upomnieniom, jak i przez naśladowanie ducha Zakonodawcy. Ta wierność wysłuży im niechybnie pomoc Łaski Niebieskiej do świętych zadań jakie mają spełniać”. Szanujmy więc naszą Regułą! Tylu Świętych dała ona Kościołowi Świętemu, a światu niezmierzone Dobrodziejstwa. Całujmy ją biorąc do ręki! Słuchajmy ze czcią jej czytania! A nade wszystko zachowujmy ją wiernie, byśmy mogli na łożu śmierci z ufnością przytulić ją do serca i wziąć z sobą do trumny. Św. Franciszek z Asyżu powiedział: „Proszę Pana Boga Samego, Który jest Święty i w Trójcy Jedyny, żeby błogosławił tych, co tę Regułę w sercu noszą i wypełniają” (Celano).

— Postanowienie. Szanować Regułę i Konstytucje jako Bożą drogę doskonałości zakonnej.

 

2. Konstytucje.

 

W ciągu wieków wyrosły trzy gałęzie Zakonu Franciszkańskiego: konwentualni, obserwanci i kapucyni — wszyscy mają tę samą Regułę. Tworzą wielką Rodzinę Braci Mniejszych. Trzeci Zakon rozrósł się również w wielką Rodzinę, o wielu rozgałęzieniach. Każda z tych gałęzi posiada swoje Konstytucje zatwierdzone przez Stolicę Świętą, zawierające szczegółowe wskazania, jak należy pojmować i zachowywać Regułę. Konstytucje właśnie nadają im odrębne zabarwienie. Kryją one w sobie cząstkę burzliwej historii, jaką ma za sobą Zakon Św. Franciszka. Te niespokojne i zmienne dzieje pokazują nam wyraźnie, jak, mimo ludzkiej słabości, Pan Bóg kierował Zakonem Św. Franciszka.

Przez złożenie profesji w jakiejś gałęzi franciszkańskiej zobowiązaliśmy się zachować Regułę według jej Konstytucji. O wszystkich chyba Konstytucjach franciszkańskich można powtórzyć słowa wstępu do Konstytucji kapucyńskich, których atmosfera franciszkańska podbiła nawet prawników przeprowadzających reformę ustaw zakonnych po pierwszej wojnie światowej. Mają one „służyć Zakonowi jako płot i bronić go przed wszystkimi wrogami żywej Wiary Pana naszego Jezusa Chrystusa i przed wszelką martwotą, która tak się sprzeciwia płomiennemu zapałowi naszego Świętego Ojca”.

— Zastosowanie. Zachowujmy sumiennie nasze Konstytucje! Wierność Konstytucjom nadaje ostatnie wykończenie stylowi życia franciszkańskiego, jakie z Woli Bożej mamy prowadzić. Konstytucje kapucyńskie pod koniec piszą: „Seraficki nasz Ojciec w chwili śmierci, wraz ze swoim błogosławieństwem zostawił w spadku hojne Błogosławieństwo Trójcy Najświętszej tym, którzy gorliwie wypełniają Regułę. Dlatego strząśnijmy z siebie lenistwo i z zapałem i szczerą miłością zdążajmy do tej doskonałości, którą nam przedstawia Reguła i Zakon. I chociaż te Konstytucje nie obowiązują pod grzechem, niech się Bracia strzegą, by ich nie przekraczać! Niech się starają raczej wnikać w ich ducha i nienaruszenie je zachowywać. A wtedy Łaska zstąpi na ich głowy, Święta zaś Służba Boża wyjedna im Łaskawość Bożą”. Przełożeni powinni być pierwsi w zachowaniu Konstytucji, by móc ze świętą powagą innych zachęcać do wierności. By je lepiej poznać, należy je w określonym czasie czytać publicznie. Ojcowie, którzy często przebywają poza klasztorem, dobrze zrobią czytając Konstytucje prywatnie. Przy czytaniu indywidualnym łatwiej odsłania się ich bogactwo i zawarty w nich Duch Boży. Pamiętajmy, że o tyle jesteśmy dziećmi Św. Franciszka z Asyżu, o ile dochowujemy wierności Konstytucjom.

—Postanowienie. Znać Przepisy i zachować je wiernie.

 

 

Modlitwa.

Dzięki Ci, Ojcze Seraficki, że przez Regułę i Konstytucje wprowadzasz mnie w twego ducha. Wybacz mi wszystkie niedbalstwa w ich zachowaniu! Radośnie obejmuję na nowo te święte więzy. Zachowaj mnie i cały Zakon w wierności Regule i Konstytucjom, które są rękojmią Łaski i Błogosławieństwa, zadatkiem wiekuistego dziedzictwa. Z nowym zapałem pragnę się poddać ich przepisom i błogosławieństwu. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 26.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 19.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  6. Oktawa modłów o jedność Kościoła – dzień 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024