Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Widzę Najświętszą Pannę Maryę wchodzącą do domu Zachariasza i pozdrawiającą Elżbietę.

II. Będę prosić o Łaskę, aby wszystkie odwie­dziny i tak zwane wizyty ożywione były tymi samymi uczu­ciami, które ożywiały Najświętszą Pannę Maryę.

 

 

I. Punkt.

Pobudki nawiedzenia Maryi.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Marya, wkrótce po spełnieniu wielkiej tajemnicy Wcielenia, poszła, jak mówi Łukasz Święty, w góry z pośpiechem do miasta Judzkiego i weszła w dom Zachariasza i pozdro­wiła Elżbietę… I mieszkała z nią jakoby trzy miesiące (R. 1).

Dlaczego Najświętsza Panna Marya, wyniesiona na godność Matki Wcielonego Słowa, przedsięwzięła tę uciążliwą podróż kilka dni trwającą?

Ojcowie Święci odpowiadają:

  • 1) z posłuszeństwa natchnie­niu Łaski;
  • 2) z obowiązku przyjaźni, aby Elżbie­cie, Swej bliskiej krewnej, której Pan Bóg wielki cud uczynił, okazać z tego powodu swoją radość (o którym to cudzie oznajmił Maryi Archanioł Gabryel);
  • 3) z obowiązku miłości, aby przyjść w pomoc Elżbiecie z posługą miłosierną i aby współdziałać w uświęceniu jej dzieciątka, które miało być poprzednikiem Mesjasza.

 

Jak zgubną jest zawsze obmowa

 

ZASTOSOWANIE. I tobie wypadnie nieraz od­wiedzić znajomych i przyjaciół, ale powiedz, czy te odwiedziny nie są dla ciebie, jak dla wielu in­nych, okazją do grzechu, zwłaszcza do obmowy? A przecież obmowa jest zawsze grzechem, a w wielu wypadkach ciężkim grzechem; grzechem szkara­dnym, bo wypływającym z zazdrości, tej najniż­szej z żądz ludzkiego serca, grzechem bardzo zgubnym w swych skutkach, bo wydzierającym to, co jest najdroższego z dóbr doczesnych: dobrą sławę bliźniemu, którą można i należy przywrócić; ale jakżeż to trudno uskutecznić!

Miej się więc zawsze na baczności, chciej ograniczyć liczbę i czas twoich wizyt i odwiedzin. Za przykładem Najświętszej Panny Maryi czyń je zawsze tylko w do­brej intencji, z miłości bliźniego albo jeżeli wymaga tego grzeczność towarzyska. Zanim wyjdziesz, uzbrój się przeciw obmowie i w ogóle przeciw wszystkim grzechom, popełnianym mową.

UCZUCIA [**]. Proś o Łaskę, byś dobrze zrozumiał i skorzystał z tych słów Tomasza a Kempis: Ilekroć poszedłem między ludzi, mniejszym wróciłem człowiekiem.

POSTANOWIENIE [***]. Po odbytych choćby w naj­lepszym celu odwiedzinach, badać się będę przed Bogiem, czy nie wykroczyłem co w obmowie.

 

 

II. Punkt.

Błogosławione skutki nawiedzenia Maryi.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Szczęście i Łaski nadzwyczajne weszły z Maryą w dom Zachariasza. Oto, jak mówi Pismo Święte: napełniona jest Duchem Świętym Elżbieta, tj. pod wpływem natchnienia Ducha Świętego poznała wielką Tajemnicę Wcielenia; otrzy­mała dar proroctwa. Dzieciątko w żywocie jej od grzechu pierworodnego zostało oczyszczone, uświęcone, umocnione Łaską, obdarzone używa­niem rozumu. Marya była przy jego narodzeniu, Marya nareszcie wyjednała niememu od dziewięciu miesięcy Zachariaszowi odzyskanie mowy, oraz dar proroctwa. Radość była ogólną. Podzielali ją krewni i sąsiedzi wszyscy, a Elżbie­ta objawia ją głośno: Skądże i mnie to, skądże mnie to, że przyszła Matka Pana mego do mnie? (Łuk. I).

ZASTOSOWANIE. Szczęśliwy dom, szczęśliwa dusza, którą raczy nawiedzić Matka Jezusowa! Syn Boży, chcąc uczcić Maryę, chętnie obsypuje Łaskami tych, którzy mają szczególniejsze ku Niej nabożeństwo, i którzy starają się o rozszerzenie Jej Chwały. Jest to niewątpliwym, gdyż jak uczy Św. Bernard: Bóg chce, abyśmy wszystko, co mamy z Nieba, mieli przez Maryę. A więc jeżeli chcesz, aby cię Ona nawiedziła, bądź Jej wiernym sługą i staraj się, o ile tylko możesz, aby Jej inni służyli. Zobacz, co możesz tutaj uczynić i w czym pomnożyć gorliwość twoją.

UCZUCIA. Pomódl się do Najświętszej Panny Maryi, aby wznieciła w sercu twoim dziecięcą ku Sobie miłość i coraz większą gorliwość.

POSTANOWIENIE. Korzystaj z każdej sposo­bności rozszerzenia Chwały Maryi.

 

 

III. Punkt.

Przymioty i zasługa nawiedzenia Maryi.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Jeżeli, jak nas uczy wiara, zasługi wzrastają w miarę cnót naszych, to ileż zasług uzbierała Sobie Marya odwiedzając Św. Elżbietę? Widzimy w tym jednym akcie wią­zankę wszystkich cnót. Widzimy wiarę, po­słuszeństwo i umartwienie, i skromność, i wielkoduszność, i żarliwość a przede wszystkim widzimy pokorę i miłosierdzie. Ona, Matka Boża, idzie pierwsza złożyć Swe życzenia, idzie uczcić Elżbietę, jak gdyby ta przewyższała Ją w Darach i w Łasce u Pana Boga. Po czym zostaje z nią przez trzy miesiące, aby jej oddać wszystkie posługi miłosierdzia. Gdy Ją wychwala Elżbieta, mówiąc: Błogosławionaś ty między niewiastami, Ona na­tychmiast odnosi do Pana Boga to wszystko, co się w Niej spełniło: Uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i Święte Imię Jego. Cały Magnificat, ten hymn Bogarodzicy, przepełniony jest wonią cnót najwznioślejszych.

ZASTOSOWANIE. Rozważaj te wszystkie cnoty szczegółowo i usiłuj odzwierciedlić je we własnej duszy. Jest to sposób najlepszy podobania się Maryi, uproszenia częstych Jej nawiedzin i zaskarbienia sobie zasług.

ROZMOWA DUSZY [****] z Najświętszą Dziewicą.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 2
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa
  3. Nauka katolicka na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
  4. uczczenia Najświętszej Maryi Panny w Jej Tajemnicy Nawiedzenia: Nabożeństwo ku czci Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.
Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *