Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

UWAGA!

W poniedziałek Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo Nie­bieskie. — Mat. 5, 3.

 

PRZYGOTOWANIE. —  Bądźmy przekonani, iż jedynie Pan Bóg może nas zadowolić; lecz zadowoli On zupełnie jedynie tych, którzy są ubodzy w duchu, tj. nie mają pragnień ziemskich i Pana Boga pragną je­dynie. Jeśli więc chcemy znaleźć szczęście praw­dziwe, wyzbądźmy się wszelkich ziemskich przywiązań, oddajmy się Panu Bogu bez zastrzeżeń i często powtarzajmy: Panie, rozporządzaj mną i wszystkim, co posiadam, jak Ci się podoba; pragnę je­dynie spełnienia Woli Twojej.

 

I. —  Ubogimi w duchu są ci, którzy nie mają pragnień ziemskich i Pana Boga pragną jedynie. Są oni ubodzy pragnieniem, lecz nie w rzeczywistości, gdyż żyją zadowoleni już na tej ziemi. Toteż Pan Je­zus o nich powiada: albowiem ich jest Królestwo Niebieskie; już teraz są bogaci w do­bra duchowe, jakie otrzymują od Pana Boga; choć więc są ubodzy w dobra doczesne, są zadowoleni ze swego stanu. Różnią się od bogatych w pragnienia ziemskie, którzy w tym życiu pomimo bogactw, ja­kie posiadają, są zawsze ubodzy i żyją niezadowo­leni. — Pan Jezus, jak pisze Apostoł, chciał być ubogim, aby nas nauczyć swym przykładem po­gardy dóbr ziemskich i ubogacić nas przez to w dobra niebiańskie, które są bez porównania cen­niejsze i do tego wieczne. — Sam Pan Jezus powie­dział, iż kto przywiązuje się do czegokolwiek na tej ziemi, nie może być prawdziwym Jego naśla­dowcą.

Bądźmy przekonani, iż jedynie Pan Bóg może nas zadowolić, lecz tylko te dusze zupełnie On zado­woli, które z całego serca Go kochają. Czyż zresztą Miłość Boża może znaleźć dla siebie miejsce w ser­cu pełnym ziemi? Wiele dusz narzeka, iż w roz­myślaniach, Komuniach Świętych i w innych prakty­kach pobożnych nie znajdują Pana Boga. Św. Teresa mówi do nich: Oderwij serce od stworzeń, a znaj­dziesz Boga. Wyzbądźmy się więc wszelkich przywiązań do rzeczy ziemskich, szczególniej zaś do swej woli; oddajmy ją całkowicie Panu Bogu bez zastrzeżeń i mów­my do Niego: Panie, rozporządzaj mną i wszystkim, co posiadam, jak Ci się podoba; pragnę tylko spełnienia Woli Twojej i wiem, że to, czego Ty chcesz, jest dla mnie najlepsze. Spraw, bym zawsze Cię kochał i nic innego nie pragnę.

 

II. — Jedynym środkiem do oderwania się od stworzeń jest nabycie wielkiej miłości Pana Boga.

Jeśli Miłość Boża nie zapanuje nad całą wolą naszą, nigdy nie staniemy się świętymi. Środkiem do pozyskania takiej Miłości Bożej, opanowującej na­szą wolę, jest święta modlitwa. Prośmy więc zawsze Pana Boga, aby nam udzielił Swej Miłości, byśmy przez to oderwali się od wszelkich rzeczy stworzo­nych.

Miłość Boża to “rabuś”, który w sposób święty pozbawia nas wszelkich ziemskich przy­wiązań, a jako nie ma siły, która by śmierci oprzeć się mogła, tak też nie ma nic tak trudnego do speł­nienia, czego by z pomocą Miłości Bożej nie można było wykonać. Miłość zwycięża wszystko. Święci Męczennicy dzięki Miłości Bożej zwyciężyli najstraszliwsze katusze; najboleśniejsze rodzaje śmierci nie zdołały ich przełamać.

Jeśli jednak dusza nie odda się całkowicie Panu Bogu, grozi jej niebezpieczeństwo, iż Go opuści i zgubi się; kto zaś przeciwnie — całkowicie odda się Panu Bogu, może być spokojny, iż Go już nie opuści.

Pan Bóg jest wdzięczny względem tych, którzy oddają się Mu bez zastrzeżeń i wiernie do­trzymuje danych im Obietnic. Czemuż więc ci, którzy przedtem święcie żyli, nieraz tak upadali, iż małą zostawiali światu nadzieję co do swego zba­wienia? Dlaczego? Dlatego, odpowiadam, iż nie od­dali się całkowicie Panu Bogu, a ich upadek tego wła­śnie dowodzi.

 

 

Modlitwa:

Mój Boże i mój prawdziwy Miłośniku, nie po­zwól, by dusza moja dlatego stworzona, by Cię ko­chała, miłowała jeszcze coś innego poza Tobą i nie należała całkowicie do Ciebie, pomimo iż ją kupi­łeś ceną Krwi Twojej. Jezu mój, czyż możliwe, abym poznawszy jak bardzo mnie miłujesz, kochał coś jeszcze oprócz Ciebie? Pociągaj mnie coraz bardziej w głębie Twego Serca, spraw, abym o wszystkim zapomniał i nic innego nie szukał, nie pragnął, jak tylko Twej Miłości. Mój Jezu, w Tobie ufność po­kładam. Maryo, Matko Boża, Tyś Nadzieją moją. Oderwij mnie od przywiązania do wszystkiego, co nie jest Bogiem; spraw, aby On stał się jedynym przedmiotem mej miłości i wiecznego mego szczę­ścia. Amen. (II, 304)

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *