Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

Rozmyślanie.

SZUKAĆ PANA BOGA NA MODLITWIE.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — Pozostawię wszystkie zajęcia i troski ziemskie i zamknę się w małym niebie mej duszy, by nawiązać ścisłą łączność z Panem Bogiem.

Rozważanie.

1. „Gdy się modlić będziesz, wnijdź do komory swojej, a zawarłszy drzwi, módl się do Ojca twego w skrytości” (Mt 6, 6). Samotność zewnętrzna, odsunięcie się od gwaru, od zajęć i trosk tego życia, to wielki środek, a nawet do pewnego stopnia środek niezawodny do życia wewnętrznego.

Każda Reguła zakonna, a nawet reguła zwykłego stowarzyszenia świeckiego, przeznacza na modlitwę odpowiedni czas, kiedy należy stanowczo przerwać wszelkie zajęcie i usunąć się na samotność, by odnowić ducha w bezpośrednim i gorącym zetknięciu się z Panem Bogiem.

Bez tych „chwil wytchnienia” nawet elementarne, najprostsze życie wewnętrzne jest złudzeniem, a cóż mówić o głębszym życiu wewnętrznym. Wszelka działalność, choćby nie wiem jak ważna i pilna, powinna ustać w odpowiednim czasie, by umożliwić skupienie wszystkich sił na tej najwyższej działalności, jaką jest modlitwa. Czas przeznaczony na nią jest święty i dusza poświęcona Panu Bogu nie może samowolnie ujmować zeń ani chwili pod karą osłabienia swego życia wewnętrznego. Do tego odnoszą się słowa Pana Jezusa: „Szukajcie najpierw królestwa Bożego” (Mt 6, 33). Wiemy zaś, że to królestwo jest wewnątrz nas a chcąc je znaleźć, potrzebujemy tych chwil skupienia, samotności, całkowitego oderwania się od stworzeń, od spraw i zajęć. W takich właśnie momentach możemy i powinniśmy „wyjść” ze wszystkich rzeczy, „oddalić się” od wszystkich stworzeń, by szukać Pana Boga.

2. Samarytance, która pytała, na jakim miejscu należy czcić Pana Boga, Pan Jezus odpowiedział: „Duchem jest Bóg, a ci co Mu cześć oddają, trzeba, aby Go czcili w duchu i prawdzie” (Jan 4, 24). Boski Mistrz daje do zrozumienia, że bardziej od miejsca na modlitwie potrzebny jest duch wewnętrzny, bo tylko z niego może pochodzić „prawdziwa cześć” Pana Boga, Który jest „Duchem” i Prawdą. Chociaż skupienie i samotność zewnętrzna mają wielkie znaczenie dla modlitwy, nie wystarczają jednak, jeśli nie towarzyszy im skupienie wewnętrzne.

Św. Jan od Krzyża pisze: „…Gdy zamkniesz drzwi za sobą (czyli wyrzekniesz się woli i wszystkich rzeczy), w skrytości modlić się będziesz do twego Ojca” (P. d. 1, 9). Nie chodzi tu o to, by zamknąć drzwi swej woli, ale trzeba zamknąć wolę odnośnie wszystkich rzeczy, albo jak mówi jeszcze Święty, „wszystkie swoje władze dla stworzeń”.

By znaleźć Pana Boga na modlitwie, koniecznie trzeba rozpocząć ją tym zdecydowanym aktem woli: odłożyć na bok wszelką rzecz, wszelką troskę i strapienia ludzkie, by władze duszy skupić tylko na Panu Bogu.

Święta Teresa od Jezusa zachęca: „Przynajmniej tę odrobinę czasu, którą mamy poświęcić na modlitwę dla Niego, starajmy się oddać Mu całkowicie, z sercem niezaprzątniętym rzeczami obcymi, a dać szczególnie z niezachwianym postanowieniem, że tego daru naszego nigdy nie cofniemy, chociażbyśmy z tego powodu mieli znosić przykrości, przycinki ludzkie i oschłości wewnętrzne” (Dr. d. 23, 2).

Bardzo często poświęcamy na modlitwę sam czas, ale nie poświęcamy serca, które pozostaje zajęte troskami ziemskimi; usuwamy się do kaplicy czy celi, ale nie umiemy usunąć się do myśli i zajęć życia i dlatego nie dochodzimy do wewnętrznej samotni, w której przebywa Pan Bóg.

Rozmowa.

Boże mój, naucz mnie szukać Cię na modlitwie, zaprawiać serce moje do obcowania z Tobą, odsuwać się nie tylko ciałem, ale także duchem od wszystkich rzeczy stworzonych. Jakże często trwam na klęczkach, a mój duch błądzi po świecie?

A Ty, o Trójco Przenajświętsza, jesteś w głębi mej duszy, by mi się objawić w poufnym obcowaniu na modlitwie. Jesteś tam, by mnie pociągnąć do tej tajemnej kryjówki, gdzie przebywasz, ale nie możesz tego uczynić, bo duch mój żyje na zewnątrz w rzeczach i sprawach ludzkich.

Biorąc pod uwagę wrodzoną moją słabość i braki natury ludzkiej, jeśli nie mogę zawsze utrzymywać na wodzy swych myśli, mogę jednak zawsze szukać Cię sercem i wolą. A właśnie tego żądasz ode mnie.

Daj mi zrozumieć, że modlitwa nie polega na tym, „by dużo myśleć ale na tym, by dużo kochać” (T. J.: T. IV, 1, 7).

Dopomóż mi uwolnić serce od stworzeń, abym na modlitwie mógł zaprawiać je swobodnie do kochania i szukania tylko Ciebie. Spraw, aby wola moja była gotowa opuścić wszystko i zajmować się jedynie Tobą. Daj mi siłę, abym wytrwał w szukaniu Ciebie mimo przykrych roztargnień, oschłości czy bezwładu myślowego…

„Królestwo Niebieskie gwałt cierpi” (Mt 11, 12). W tych słowach mówisz mi, o mój Boże, że muszę się przemóc, by zdobyć i posiąść to Królestwo Niebieskie, które jest we mnie.

Kiedy Ty Sam, o Boże, pociągniesz mnie, wtedy wszelkie trudności znikają; ale gdy się ukrywasz, wówczas moja biedna myśl szamoto się tu i tam, szukając o co by się mogła zaczepić, a najmniejsze wezwanie czy wspomnienie stworzeń wystarcza do roztargnienia.

O Boże mój, przyjdź i spraw, aby moja myśl i serce trwały w Tobie.

„O Boże mój, Trójco Święta, Którą uwielbiam, pomóż mi, bym mogła zupełnie zapomnieć o sobie i spocząć w Tobie, tak spokojnie i tak niewzruszenie, jak gdyby dusza moja była już w wieczności. Oby nic nie mogło zamącić niego pokoju ani oderwać od Twej Obecności, o mój Nieporuszony i Niezmienny, ale każda chwila niech mnie zanurza głębiej w Twoje Tajemne Głębiny”.

„Ukój moją duszę, uczyń ją niebem Twoim, Twym ulubionym mieszkaniem i miejscem Twego odpocznienia. Obym Cię nigdy nie zostawiła samego, ale zawsze była całą istotą przy Tobie, pełna żywej wiary i uwielbienia dla Ciebie i poddania Twej twórczej działalności” (E. T.: III). Amen.

 

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 14
  4. uczczenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w czasie trwania oktawy: Nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023