Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

Rozmyślanie.

Trwoga Heroda i Jerozolimy po przybyciu Mędrców.

I. Świat popada w zamieszanie.

II. Słudzy Boży utrwalają się w pokoju.

 

 

„Usłyszawszy to król Herod zatrwożył się i wszystka Jerozolima z nim” (Mt 2, 3).

 

I. — Światem nazywamy tutaj nie Dzieło Boże i stwo­rzenia, które są dobre i mówią nam o Panu Bogu, ale ducha ludzkiego, który chce oderwać stworzenia od ich Stwór­cy, odwrócić od ich przeznaczenia, a używać ich wyłącz­nie dla siebie nie oglądając się w niczym na Pana Boga. Lecz stworzenie nadużywane mści się na światowcach. Z tego co się stało na dworze Heroda po przybyciu Magów, przynoszących wieść, że się narodził nowy Król, możemy poznać, co to jest świat, jakie jego życie, jakie jego niepokoje i jak zachowują się wśród niego ci, co szu­kają prawdziwie Pana Boga. Kto szuka swego zadowolenia poza Panem Bogiem w doczesnym dobrobycie, łatwo i prędko popada w zamieszanie. Każde choć nieuzasadnione po­dejrzenie, każde domniemane niebezpieczeństwo, że może ponieść szkodę we czci lub w bogactwie, wpro­wadza takiego człowieka w nastrój niepokoju i trwogi.

Kto niespokojny jest w sobie ten i naokoło siebie wzbudza niepokoje. Tak też i król Herod, tyrański władca, zazdrosny o swoją władzę i sławę, wzburzył całą Jerozolimę i wszystkich przyprawił o niepokój. Nie było najmniejszego niebezpieczeństwa, żeby Nowonarodzony Król, Którego szukali Trzej Mędrcy, wyrządził jakąkol­wiek szkodę Herodowi. Ale on przez urojone niebezpie­czeństwo dał się wtrącić w trwogę i posunął się do zbrodniczych zamiarów. Uknuł nikczemny plan morder­stwa, w wykonaniu zaś jego postanowił użyć nawet szlachetnych gości, a wszystkiemu nadać pozory wspa­niałomyślności. Wyraził bowiem przed Mędrcami chęć złożenia hołdu Nowonarodzonemu Królowi, byleby mu tylko donieśli o miejscu Jego pobytu.

 

II. — Zwróćmy teraz spojrzenie na Świętych Trzech Kró­lów i zauważmy, jak Oni przy największym zakłopotaniu Heroda i poruszeniu całego miasta zachowują w sercu równowagę i pokój. Nie ulękli się nawet tyrana, którego morderstwa znane były szeroko w świecie i zapewne wieść o nich dotarła uprzednio do ich uszu. Szukali tylko jednego, Samego Pana Jezusa. I to było źródłem ich pokoju, odwagi i wytrwałości. Napotkana w Jerozolimie trudność była dla nich raczej zachętą do tym wytrwalszego poszukiwania. Czytamy w liście do Rzymian, że „tym którzy szukają Boga i Jego Samego miłują, wszystko dopomaga ku dobremu” (8, 28).Mędrcy znaj­dują swój pokój w Panu Bogu, Który stanowi całą ich mądrość i wystarcza ich sercu. Toteż czytamy w jednej z Ksiąg Starego Testamentu: „Nie zafrasuje sprawiedliwego, co­kolwiek nań przypadnie” (Przyp. 12, 21). A choć ma to pozory, jak by wszystko zwracało się przeciwko nim, oni jednak nie tracą pokoju ducha. Myśl, że Pan Bóg ich wezwał oraz świadomość, że poszli za Jego wezwaniem, daje im pewność, że dojdą do Niego. Pobyt w Jerozoli­mie nie tylko nie zachwiał ich dobrej woli i w niczym nie zaciemnił ich umysłów, ale okazał się dla nich nawet korzystny. Z obłudnego udawania Heroda, który chcąc nie chcąc zaznajomił ich z proroctwem podającym Be­tlejem za miejsce Narodzenia Króla, dowiedzieli się, czym jest świat i jakie jego postępowanie. Ponieważ nie było w ich sercu świata, dlatego znalazłszy się nawet wśród niego nie odnieśli stąd szkody. Jak głęboką prawdę zawierają w sobie słowa Naśladowania Chry­stusa: „Jeśli jest jaki pokój na świecie, to posiada go zapewne człowiek czystego serca, a jeśli gdzie utrapie­nie i trwoga, to doznaje go najwięcej złe sumienie” (ks. II, r. 4, 2).

 

Modlitwa:

Mój Boże, więc prawdą jest to, że wszelkie zamieszanie i niepokój w moim sercu pochodzi tylko od moich złych skłonności oraz stąd, że jeszcze nie całkiem wypędziłem świat z mojego serca. O Jezu, daj mi poznać czym jest świat, i jakie grożą mi z jego strony niebezpieczeństwa. Naucz mnie patrzeć się na stworzenia jako na Dzieła Twoje, którymi mam się posługiwać w służeniu Tobie. Amen.

 

 

 

Zachęcamy:

  1. W oktawie Epifanii do uczczenia Tajemnicy Objawienia Pańskiego tj. Święta Trzech Króli: Nabożeństwo na święto Trzech Króli.
  2. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  3. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *