Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

UBÓSTWO A APOSTOLSTWO.

 

 

Św. Franciszek z Asyżu poznał ostatecznie swoje powołanie w czasie Mszy Świętej w dzień Św. Macieja Apostoła. Słowa Ewangelii, w której Chrystus Pan, rozsyłając uczniów, wzywa, by nic z sobą nie brali, wziął sobie do serca, jakby do niego osobiście były wypowiedziane. Pełen radości woła po Mszy Świętej: „Tego chcę, tego szukam i z głębi serca to właśnie pragnę uczynić!” Zrozumiał wtedy Św. Franciszek dwie rzeczy: że Bóg powołuje go do apostolskiego ubóstwa i do apostolstwa Dobrej Nowiny. I że apostolstwo powinno się łączyć ściśle z ubóstwem. Jak dla Apostołów, tak i dla Św. Franciszka ubóstwo będzie nie tylko najlepszym naśladowaniem Chrystusa Pana i najbezpieczniejszą drogą doskonałości, ale i najskuteczniejszym warunkiem przepowiadania Ewangelii.

 

1. Dobre kazanie.

 

Św. Paweł Apostoł pisze w pierwszym liście do Koryntian, że nie korzystał w pracy misyjnej z prawa Apostoła do utrzymania przez wiernych, ale zarabiał na nie pracą rąk. Dlaczego tak czynił? „Aby jakiejkolwiek przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej” (1 Kor 9, 12).

Historia Kościoła Świętego przyznaje słuszność Apostołowi Narodów. Już nie mówiąc o jakiejś chciwości, pragnieniu bogacenia się, nawet pozory świadczące o braku bezinteresowności u duchownych przynoszą wielkie szkody Ewangelii. Bo przecież Ewangelia jest radosną nowiną, że dobra materialne nie są najważniejsze, że o wiele większą wartość mają dobra nadprzyrodzone i wieczne. Jakżeż blado brzmi ta nowina w ustach kaznodziei, którego poświęcone ręce wyciągają się chciwie po każdy grosz, który żyje otoczony wygodą i zbytkiem. Jest wysłannikiem ubogiego, Ukrzyżowanego Chrystusa Pana, a tak mało podobny do Niego życiem. Dlatego tak trudno znaleźć zaufanie wśród ubogiego ludu, który ciężko musi się borykać z losem.

Stosunki współczesne Św. Franciszkowi potwierdzają jasno tę bolesną prawdę. Chciwość, zbytek, żądza używania wżerała się jak rak w życie znacznej części duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, pozbawiając je zupełnie poważania i wpływu na lud. Św. Franciszek widział, że jedynie ten będzie mógł skutecznie apostołować wśród tego duchowieństwa i ludu, kto będzie ubogi jak pierwsi Apostołowie i ze swym ubóstwem połączy pokorną uległość wobec władzy kościelnej. I jeśli kaznodzieje franciszkańscy znaleźli od początku tak wielkie uznanie u duchowieństwa i wiernych i wywierali tak wielki wpływ, to przede wszystkim dlatego, że ich słowom towarzyszyło dobrowolne a skrajne ubóstwo. I to nie buntownicze, rewolucyjne ubóstwo, ale pokorne, posłuszne i dlatego właśnie szczerze apostolskie i ewangeliczne.

—  Zastosowanie. Franciszkowy duch przemawia z Konstytucji kapucyńskich, które upominają kaznodziejów: „Kiedy głoszą kazania, niech żyją jak ubodzy i żebracy zadowoleni tym, co konieczne. Niech nie proszą o nic dla
siebie czy dla braci, aby wszyscy widzieli, że, jak Apostoł uczy, szukają nie swojej korzyści, ale sprawy Chrystusowej, tzn. Chwały Bożej i zbawienia dusz, które odkupił Chrystus Pan Krwią Najdroższą. Jeszcze surowiej zakazujemy im przyjmować za kazania czegoś, co nie ma charakteru zwykłej jałmużny”. Jeśli będziemy umieli pracować dla Chwały Bożej, nie myśląc o zapłacie, zdobędziemy sobie większe zaufanie ludu, Pan Bóg błogosławić będzie naszym trudom apostolskim, a biedy na pewno nie zaznamy. Znamienne są słowa, jakie wypowiada przełożony do misjonarzy, wręczając im obediencję: „Wiedz o tym, że posyła cię Łaska Ducha Świętego, byś pełnił dalej posłannictwo Chrystusowe w apostolskiej pokorze i ubóstwie” (Ceremoniał zakonny).

— Postanowienie. Z ofiarną bezinteresownością pracować nad zbawieniem dusz.

 

2. Skuteczne zadośćuczynienie.

 

„Wielbimy Cię, Chryste i błogosławimy, żeś przez Krzyż Swój Święty świat odkupić raczył” — tak modlimy się często. „Przez Krzyż Swój”. Nie przez kazania i cuda. Aby ziarno siewne słów Pana Chrystusowych wyrosło w owoc zbawienia, musiała je zrosić i użyźnić Jego Najświętsza Krew. Dobrowolne ubóstwo Pana Jezusa było również cząstką Jego Krzyża i dlatego posiadało moc zbawienia. Było ono pokutą za nadużywanie dóbr ziemskich, oczyszczało je z ciążącego na nich przekleństwa grzechu.

Dobrowolne ubóstwo obrane z Miłości Bożej jest cząstką ubóstwa Chrystusowego. Dzięki tej łączności braki i niewygody naszego ubóstwa nabierają siły w zbawianiu dusz. Tu właśnie tkwi najgłębszy powód skuteczności apostolstwa opartego na ubóstwie. Dobrze o tym wiedział Św. Franciszek. Pragnął naśladować ubóstwo Jezusa, bo chciał dźwigać cząstkę pokuty ukrytą w ubóstwie Pana Jezusowym. I dlatego tak troskliwie zabiegał, by w życiu jego i jego dzieci apostolstwo łączyło się zawsze z ubóstwem. Zdaniem Świętego, połączenie apostolstwa z ubóstwem jest powołaniem jego Rodziny zakonnej.

— Zastosowanie. Rodzina franciszkańska musi więcej myśleć o ubóstwie i prostocie, w czasach kiedy Stolica Święta nawet duchowieństwo diecezjalne nawołuje do naj-większej prostoty i skromności i kiedy Opatrzność Boża cały Kościół Święty zdaje się prowadzić ku ubóstwu ewangelicznemu. Może jeszcze nigdy ubóstwo nasze nie było tak na czasie jak dziś.

Pius XII powiedział do synów Św. Franciszka: „Szlachetny sztandar ubóstwa powierzony jest waszym dłoniom. Zachowajcie go nieskalanym.

— Postanowienie. Z ofiarną bezinteresownością pracować nad zbawieniem dusz.

 

 

Modlitwa.

Tak bardzo miłowałeś ubóstwo, Św. Franciszku! Daj mi Łaskę, bym rozumiał jego doniosłość dla mnie i dla całego Kościoła. Spraw, bym ubogi jak ty naśladował ubogiego Chrystusa, bym przez ubóstwo wzrastał w Jego miłości i innych do niej prowadził. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 34.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 27.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024