Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

Rozmyślanie.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O Jezu, odkupiłeś mnie Swoją Krwią, spraw, aby Ta Krew przyniosła we mnie cały Swój owoc.

Rozważanie.

1. Liturgia dzisiejsza jest prawdziwym hymnem. triumfalnym głoszącym Królewskość Chrystusa Pana. Już od pierwszych Nieszporów święta, Postać Pana Jezusa ukazuje się majestatyczna, na Tronie Królewskim, panująca nad całym światem: „Królestwo Jego jest królestwem wiecznym, wszyscy królowie będą Mu służyć i będą Go słuchać. On zasiądzie i będzie panował i głosił pokój narodom”. Msza Święta rozpoczyna się widzeniem apokaliptycznym tego szczególnego Króla, Którego Królewskość jest ściśle związana z Jego Ofiarą dla zbawienia ludzi: „Godzien jest Baranek, Który był zabity otrzymać Moc i Boskie hołdy, i Mądrość i Siłę i Cześć. Jemu Chwała i Panowanie po wszystkie wieki” (Introit).

W Lekcji (zob. Kol 1, 16-20) Św. Paweł Apostoł wylicza Tytuły, z powodu których Chrystus Pan jest Królem wszystkich królów. „On jest obrazem Boga niewidzialnego, jest pierworodnym przed wszelkim stworzeniem. W Nim stworzone zostało wszystko w Niebie i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne”. Tytuły te należą do Chrystusa Pana jako Boga, doskonałego obrazu Ojca, przyczyny wzorczej wszystkich stworzeń ziemskich i niebieskich, a równocześnie Stworzyciela, wraz z Ojcem i Duchem Świętym, wszystkiego co istnieje, tak, że nic nie istnieje bez Niego, lecz „wszystko stworzone zostało przez Niego i dla Niego”. Następują Tytuły Jego Królewskości jako Człowieka: „Jest Głową Ciała, to jest Kościoła… Przez Niego wszystko zostało pojednane z Bogiem i otrzymało pokój przez Krew Jego na Krzyżu przelaną”. On, nasz Król już z powodu Swojego Bóstwa, jest nim również z powodu Swego Wcielenia, które Go uczyniło Głową ludzkości, jest Nim również z powodu Swojej Męki, przez którą zdobył, za cenę Swojej Krwi, dusze nasze, należące do Niego już jako Jego stworzenia. Pan Jezus jest naszym Królem w najszerszym tego słowa znaczeniu: Stworzył nas, odkupił, ożywia nas Swoją Łaską, karmi Swoim Ciałem i Krwią, rządzi nami Swoją Miłością i pociąga nas do Siebie Miłością. Wobec takich Dobrodziejstw samorzutnie dobywa się z naszego serca okrzyk Św. Pawła Apostoła: „Dzięki składamy Bogu Ojcu…, że wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł nas do Królestwa Syna Swego Umiłowanego, w Którym mamy Odkupienie, grzechów odpuszczenie”.

2. W Ewangelii dzisiejszej (zob. Jan 18, 33-37) marny najbardziej autorytatywne ogłoszenie Królewskiej godności Chrystusa Pana, pochodzi ono bowiem z Jego własnych Ust i w najbardziej uroczystej chwili, w czasie procesu poprzedzającego Jego Mękę. Piłat zapytuje Go właśnie o to: „Ty jesteś królem żydowskim?” — Na to pierwsze pytanie Pan Jezus nie odpowiada wprost, On istotnie nie jest królem jakiegoś określonego narodu, a Jego Królestwo nie ma nic wspólnego z królestwami ziemskimi. Lecz na drugie pytanie, wyraźniejsze niż pierwsze: „A więc jesteś Królem?” — odpowiada bez ogródki: „Tak, ja jestem Królem”. — Pan Jezus oświadcza Swoją Królewskość najwyraźniej wobec najwyższej władzy państwowej w Palestynie, a oświadcza ją nie wśród ludu oklaskującego Go, nie w Chwale Swoich Cudów, lecz związany powrozami, wobec tego kto ma skazać Go na śmierć, wobec ludu żądnego Jego Krwi, na parę chwil przed zaprowadzeniem na Kalwarię, gdzie, z wysokości Krzyża, ponad Jego Głową cierniem ukoronowaną, ukaże się po raz pierwszy Tytuł Jego Królewskiej Godności: „Jezus Nazareński, Król żydowski” (Jan 19, 19). On, Który ukrył się, gdy rzesze uniesione entuzjazmem chciały Go obwołać swym królem, ogłasza się królem w czasie niesłychanych upokorzeń Męki, stwierdzając w ten sposób najwyraźniej, że Jego Królestwo nie jest z tego świata, że Jego Królewska Godność jest tak wzniosła, iż żadna zniewaga, żadna hańba nie może jej zaciemnić. Lecz przez to Pan Jezus mówi nam również, że woli raczej okazać Swoją Królewskość przez zdobycie jej za cenę swojej Krwi, niż z tytułu, jaki Mu się należy na Mocy Jego Boskiej Natury.

Temu Boskiemu Królowi, Który ukazuje się nam w postaci tak ludzkiej, miłującej i pociągającej, i rozciąga Swe Ramiona na Krzyżu, aby nas wszystkich wezwać do Siebie, otwierając nam Ranę Boku Swego jako symbol Swej Miłości, musimy wyjść naprzeciw z całym zapałem naszej duszy. Nie tylko nie chcemy uciekać spod Jego Panowania, lecz przyzywamy je, prosimy o nie, aby On miał pierwszeństwo w naszej duszy, w naszym sercu i objął całkowite Panowanie nad naszą wolą. Wraz z wszystkim co posiadamy, pragniemy poddać się „Jego Najsłodszemu Panowaniu” (Kolekta).

Rozmowa.

„Tyś Królem, o Boże mój, Królem Nieśmiertelnym i Nieogarnionym, Ty dzierżysz Królestwo nie wzięte od kogoś, ale Swoje własne. Ile razy odmawiam w Credo, że Królestwo Twoje nie będzie miało końca, rośnie we mnie zawsze serce z radości. Tak, Królestwo Twoje będzie trwało wiecznie, więc wielbię Cię, Panie i błogosławię Ciebie” (T. J.: Dr . d. 22, 1).

„O Boski Królu, najukochańszy Jezu, mój Odkupicielu, Zbawicielu, Oblubieńcze, Mistrzu i Wzorze mój, ponawiam dzisiaj całkowitą ofiarę mojego życia i błagam, abyś objął całkowite Panowanie nade mną. Bądź moim Królem, moim Panem, moim Przewodnikiem, kieruj mną i rządź mną, jak Ci się podoba, aby wszystko było skierowane na większą Chwałę Twoją. Ty bądź Królem mojej pamięci, mojego rozumu, mojej woli, moich zmysłów, które pragnę poddać całkowicie Tobie i proszę Cię, abyś Panował we mnie”.

„Królestwo Twoje jest Królestwem Prawdy, Miłości, Sprawiedliwości i Pokoju”.

„Spraw, aby Twoje Królestwo Prawdy zapanowało w moim rozumie, niszcząc wszelki błąd, kłamstwo lub złudzenie; oświeć mnie Swoją Boską Mądrością”.

„Spraw, aby Twoje Królestwo Miłości zapanowało całkowicie w woli mojej, poruszało nią, pobudzało i kierowało nią zawsze, tak, abym już więcej nie powodowała się miłością własną, lub stworzeń, lecz jedynie Twoim Duchem. Uczyń mocną, ofiarną i stałą tę moją słabą, nędzną i oporną wolę, utwierdź ją w dobrym i spraw, aby zmężniała przez wytrwałe ćwiczenie się w cnotach, umocnij ją Darami Twego Ducha”.

„Spraw, aby Twoje Królestwo Sprawiedliwości zapanowało we wszystkich moich czynnościach, aby każda z nich nosiła tę cechę i była czynnością świętą, wykonaną z czystą intencją i z jak największą wiernością, aby Ci sprawiać przyjemność, w granicach Twojej Świętej Woli”.

„Spraw, aby Twoje Królestwo Pokoju zapanowało nie tylko w duszy mojej, lecz także w moich zmysłach do tego stopnia, aby zharmonizowane z wyższą częścią duszy, przyczyniały się one również do postępu, a nie opóźniały i nie utrudniały mego zjednoczenia z Tobą” (S. Karmela od Ducha Św., o. c. d.). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia

  1. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 29
  2. Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla: Nabożeństwo ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *