2 STYCZNIA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Dzieciątku Bożemu nadano przy Obrzezaniu Imię Jezus

I. ku Jego czci,

II. ku naszemu zbawieniu.

 

 

“Nazwano Imię Jego Jezus” (Łuk. 2, 21).

 

I. — Wielką była radość, jakiej doznali Marya i Józef, gdy przy Obrzezaniu Boskiego Dzieciątka nadawali Mu Imię Jezusa oraz mogli po raz pierwszy zwrócić się do Niego tym czcigodnym Imieniem. Pojmowali Oni dobrze znaczenie Tego Imienia. Świętemu Józefowi obja­wił już Anioł, co Ono w Sobie zawierało: „Nazwiesz Imię Jego Jezus, albowiem On wybawi lud Swój od grzechów jego” (Mt 1, 21). Imię to, nad które nie masz piękniej­szego i mędrszego, nie mogło mieć za swego autora ni­kogo innego prócz Niebieskiego Ojca, Który w Swojej Nieskończonej Mądrości wiedział, jakie Imię należy się Boskiemu Dzieciątku. To Święte Imię zostało nadane Chrystusowi Panu już to z góry w nagrodę, już to jako za­datek Chwały za przyszłe Jego Dzieło, za uniżenie i po­słuszeństwo, za Mękę i Śmierć. Gdy tego dokona, Święty Paweł będzie mógł powiedzieć: Chrystus „uniżył Samego Siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego i Bóg wywyższył Go i nadał Mu Imię przewyższające wszelkie imię, aby na Imię Jezus zginało się wszelkie kolano mieszkańców ziemi, niebios i podziemia” (Fil 2, 8—10).

Więc raduj się z Nimi także i ty z powodu godnego uczczenia Pana Jezusa przez nadanie Mu tego szlachetnego Imienia. On upokorzył się tak głęboko, że przyjął nawet postać grzesznika, Który musi oczyścić się i poświęcić przez Obrzezanie. Został za to wywyższony przez Ojca Niebieskiego i nadane Mu zostało Imię, przed Którym Aniołowie i ludzie padają na twarz, a złe duchy drżą z przestrachu. Naśladuj więc Pana Jezusa w prawdziwej po­korze serca, a nagrodzi i ciebie specjalnym, chwalebnym imieniem, jak to obiecał w Apokalipsie, że temu, który wytrwa przy Nim, nada takie „imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje” (2, 17).

 

II. — Przez przyjęcie chwalebnego Imienia przez Swoje Obrzezanie przyjął Pan Jezus niejako oficjalnie wobec ludzi na Siebie urząd Odkupiciela. Wszystko, co oznacza to Imię, chciało Odwieczne Słowo spełnić ku Chwale Bożej i ku zbawieniu całego świata, choćby Mu to przyszło okupić wielu trudami, boleściami, a nawet śmiercią. Ofiarował się Ojcu Swemu Niebieskiemu, aby być na­szym Zbawcą, naszym Odkupicielem, naszym Nauczy­cielem, naszym Ojcem i Lekarzem, naszym Pośredni­kiem i Orędownikiem. Aby zaś natychmiast okazać czy­nem Swą gotowość ku temu, już w okresie Swojego Niemowlęctwa wylał Swą Krew Przenajdroższą poddając się Obrzezaniu. Już wtedy gotowe było Boskie Dzieciątko wszystką Swą Krew i Życie Swoje za nas oddać, ale nie nadeszła jeszcze Jego godzina. Inna była Wola Ojca Nie­bieskiego. Na razie Boskie Dziecię miało przyjąć tylko Imię Jezus i złożyć pierwociny Swojej przyszłej Ofiary. Trzeba było, aby ludzie w ciągu Jego Życia otrzymywali stopniowo coraz głębsze zrozumienie Jego Imienia i Jego Arcykapłańskiej zbawczej roli.

Z jak serdecznym nabożeństwem i z jakim uszano­waniem powinieneś zatem wymawiać to Imię! Ileż mi­łości winieneś wkładać w to słowo, gdy je bierzesz na usta swoje! Święty Bernard rozpływał się na sam dźwięk tego Imienia. Miliony Świętych zapalały się płomienną miłością na Jego głos. Całe legiony Męczenników po­święcały za nie swoje życie. Niektórzy Święci wypisy­wali je swą krwią albo wypalali na swych piersiach. Należy ich podziwiać i przejmować się ich szacunkiem względem Najświętszego Imienia. Czy Imię to wypo­wiedziane budzi w tobie głębszy oddźwięk i poruszenie serca?

 

 

Modlitwa:

O Najukochańszy Zbawco, składam Ci serdeczne dzięki, że dałeś mi poznać to Święte Twoje Imię, a w tym Imieniu Ciebie Samego! Poznaję w Nim, że jesteś Odkupicielem i całkowicie się dla mnie oddałeś. O Jezu bądź mi Zbawcą, o Jezu bądź mi Jezusem. Amen.

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia
  2. Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  3. Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *