Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Wyobraź sobie Najświętszą Maryę Pannę w chwili, gdy się objawia Św. Dominikowi i poleca mu rozszerzenie nabożeństwa różańcowego.

II. Proś o Łaskę, abyś umiał ocenić piękność i użyteczność Różańca Świętego.

 

 

I. Punkt.

Początek Różańca.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Nabożeństwo różańcowe zostało wprowadzone na początku XIII wieku, w 1208 roku. Był to wiek pełen klęsk i nieszczęść, szczególnie dla południowej Francji, gdzie herezja Albigensów krwawe szerzyła spustoszenia. Kiedy wszelkie usiłowania, aby złemu tamę położyć, bezskutecz­nymi się okazały, wtedy posłano tam wielkiego męża apostolskiego, Świętego Dominika, Założy­ciela Zakonu Kaznodziejskiego. Święty położył całą nadzieję w Pośrednictwie Najświętszej Maryi Panny, do Której się modlił dniem i nocą. Oczekiwania jego nie zostały zawiedzione: Matka Boża stanęła przed nim i objawiła mu nabożeństwo, zwane później Różańcem Maryi, zapewniając, że jeśli je rozpowszechni między ludźmi, to wyniknie stąd wielki i zbawienny dla nich pożytek, który też wnet się okazał. Nawrócenie przeszło stu tysięcy kacerzy, a niezliczonego mnóstwa zatwardziałych grzeszników, dowiodło wszystkim skuteczności tego nabożeństwa; toteż wkrótce nadzwyczaj się rozpowszechniło i zostało przyjęte przez cały świat Chrześcijański. Wkrótce potem Papieże zatwierdzili Bractwo Różańca Świętego, obdarzając je niezliczonymi odpustami, oraz postanawiając, aby święto Matki Bożej Różańcowej obchodzone było corocznie w pierwszą niedzielę października, i w tym celu potwierdzili oficjum na tę uro­czystość ułożone.

ZASTOSOWANIE. Nie chcąc się pozbawić wiel­kich pożytków dzisiejszego święta, powinniśmy umocnić wiarę naszą w Opatrzność Bożą, która czuwa nad Kościołem, broniąc Go od nieprzyja­ciół i utrzymując w Nim gorliwość przez coraz to nowe nabożeństwa; przekonać się o praw­dzie tych słów Św. Bernarda: Pan Bóg chce, abyśmy wszystko przez Maryę mieli; pomnożyć w nas ufność ku Najświętszej Pannie, a zarazem wielkie powziąć nabożeństwo do Różańca Świętego. Staraj się, aby to wszystko było owocem dzisiejszego święta.

UCZUCIA [**]. Dziękuj Najświętszej Maryi Pannie za wiel­kie Dobrodziejstwa, które wyjednała wiernym w nagrodę za ich nabożeństwo do Różańca Świętego. Proś Ją o przebaczenie, że tak często odmawia­łeś go bez należytej uwagi i pobożności.

POSTANOWIENIE [***]. Odmawiaj codziennie, jeśli możesz, koronkę, tj. jedną część Różańca, a zawsze pobożnie.

 

 

II. Punkt.

Piękność Różańca.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Aby zrozumieć piękność i war­tość Różańca, dosyć pomyśleć o jego początku, o modlitwach i rozpamiętywaniu Tajemnic Świętych, które się nań składają… Pochodzi z Rąk Samej Matki Bożej; składa się ze stu pięćdziesięciu Pozdrowień Anielskich, na wzór Psałterza Dawidowego: przed każdym dziesiątkiem Pozdrowień odmawia się Modlitwę Pańską, rozmyślając przy tym jedną Tajemnicę z Życia Pana Jezusa. Całość tych 15 Tajemnic przypomina nam wszystkie na­sze obowiązki względem Boskiego Odkupiciela i to, co jest potrzebne do osiągnięcia nie tylko zbawienia wiecznego, ale i wyższej doskonałości.

ZASTOSOWANIE. Czy jesteś silnie przekonany o użyteczności nabożeństwa Różańcowego? Spo­sób, w jaki go odmawiasz, będzie najlepszym świadectwem. Wszak prawda, nie zawsze w cza­sie i w miejscu właściwym wypłacasz się z tego obowiązku miłości względem Maryi… Czyż nie zaniedbujesz rozpamiętywania Tajemnic? Gdyby tak było, pozbawiłbyś się jednego z wielkich pożytków Różańca. Badaj się dobrze i w czym zobaczysz wadę, popraw niezwłocznie.

UCZUCIA. Proś o Łaskę, byś to mógł uskutecz­nić i do dawnych niedbałości już nie wracał.

POSTANOWIENIE. Uciekaj się do środków, które pomagają do dobrego odmawiania Różańca.

 

 

III. Punkt.

Odmawianie Różańca.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Skarżą się ogólnie, że jest rze­czą bardzo trudną odmawiać Różaniec z nabo­żeństwem, a raczej bez ciągłych roztargnień. Tru­dność ta pochodzi z powtarzania jednych i tych samych modlitw, co sprawia pewne znużenie; pochodzi i stąd jeszcze, że modląc się bez książki, nie mamy nic takiego, co by oczy i uwagę trzy­mało na wodzy. Aby zapobiec tym niedogodno­ściom, najlepiej wyobrażać sobie Tajemnicę każ­dego dziesiątka tak żywo, jakbyśmy ją widzieli przedstawioną w obrazie i wpatrywać się w ten obraz oczyma duszy, przez całe odmawianie dzie­siątka. W ten sposób, gdyby słowa wymawiane były bez uwagi, będzie ona przynajmniej zwró­cona na Osobę Pana naszego Jezusa Chrystusa, co wystarcza, gdyż modlitwa, ściśle biorąc, nie jest czym innym, tylko wzniesieniem serca do Pana Boga.

ZASTOSOWANIE. Próbuj tego sposobu, jest on bardzo użytecznym: bez żadnego wysilenia mo­dlitwę myślną połączysz z modlitwą ustną, a święte myśli i słodkie uczucia powstaną w sercu twoim.

ROZMOWA DUSZY [****] z Św. Dominikiem. Dziękuj mu za dobrodziejstwo, jakie wyświadczył całemu Chrześcijaństwu, ogłaszając i rozszerzając nabożeństwo Różańca Świętego. Proś go, aby cię nauczył odmawiać Różaniec zawsze z wielką pobożnością i z wielkim pożytkiem.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego – dzień 7
  2. Nauki katolickie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej.
  3. Uwagi odnośnie paciorków różańca i tajemnic Różańca Świętego.
  4. Arcybractwo Różańca Świętego.
  5. Żywy Różaniec.
  6. Sławni miłośnicy Różańca Świętego.
  7. Różaniec Święty codzienny.
  8. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Różańcowej: Nabożeństwo katolickie na Święto Matki Boskiej Różańcowej.

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

 [**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

 [***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

 [****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

 

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023