Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Połącz się w duchu z Aniołami, którzy ota­czają kolebkę Maryi.

II. Proś o Łaskę, abyś coraz lepiej poznawał, ko­chał i czcił Przenajświętszą Dziewicę.

 

 

I. Punkt.

Narodzenie Maryi przedmiotem radości naszej.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Jednym z najpiękniejszych dni, zapisanych w rocznikach świata, jest bez wątpienia dzień narodzin tej przedziwnej Niewiasty, Która miała zmienić oblicze ziemi, znieść prze­kleństwo i hańbę, przynieść Błogosławieństwo i Chwałę. Tej Niewiasty, Którą Bóg Ojciec obiecał pierwszym rodzicom, jęczącym w żalu i pokucie, jako jedyną nadzieję zbawienia dla nich i dla ich dzieci. Tej Niewiasty nareszcie, która wydała światu Zbawiciela, oczekiwanego z upragnieniem od przeszło czterech tysięcy lat. Otóż dzisiaj ob­chodzimy pamiątkę tego wielkiego, pięknego dnia, w którym się narodziła ta Dziewica-Matka, Przenajświętsza Marya!

Kościół Święty zachęca nas do obchodzenia tej pamiątki z wielkim weselem i z wielką uroczystością. Cum jucunditate nativitatem beatae Mariae solemniter celebremus (Off. laudes). Narodzenie Jej bowiem było zapowiedzią i przedmiotem najwyższej radości i szczęścia dla całego świata: dla Aniołów w Niebie, których miała być Królową; dla dusz sprawiedliwych, w otchłani zamkniętych, których miała być oswobodzicielką, dla pierwszych rodziców i całej ro­dziny Adama, której miała być naprawicielką i matką: Nativitas tua, Dei Genitrix, annuntiavit gaudium universo mundo. Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, wesele zapowiedziało całemu światu!

ZASTOSOWANIE. W jaki sposób możemy odpo­wiedzieć wezwaniu Kościoła Świętego i okazać radość na­szą, aby przypodobać się Maryi? Oto:

1. Witając Ją jako Jutrzenkę, poprzedzającą Słońce Sprawie­dliwości, jako naszą królową, naszą Wybawicielkę, naszą Matkę; tym pragnieniem, aby być zawsze w gronie Jej sług najwierniejszych, dzieci Jej najukochańszych;

2. Winszując Jej Darów niezmiernych, którymi Ją Pan Bóg w porządku natury i Łaski już ozdobił w chwili Narodzenia, Darów niezrównanych, którymi nigdy obdarzeni nie byli i nie będą najwięksi Święci i Aniołowie Pańscy;

3. Obiecując rozszerzać Jej Chwałę i starać się przez czystość i świętość życia stać się Jej podobnymi.

UCZUCIA [**]. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Causa nostrae laetitiae, ora pro nobis (Litania).

POSTANOWIENIE [***]. Okaż w dniu dzisiejszym radość swoją w sposób wyżej podany.

 

 

II. Punkt.

Narodzenie Maryi przedmiotem nadziei naszej.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Poddani dobrej królowej z naj­większą radością widzą zbliżającą się rocznicę Jej urodzin, gdyż się spodziewają, że dzień ten będzie zaznaczony wielkimi łaskami i niezwykłą wspaniałomyślnością; i rzadko, aby się kiedy zawiedli w nadziejach swoich. Jednakże środki, a zatem szczodrobliwość, chociażby najpotężniej­szej na świecie królowej, jest zawsze ograniczona. Inaczej się dzieje z Królową Niebios. Pan Jezus za­mianował Ją Rozdawczynią Łask wszelkich, mia­nowicie od chwili, gdy poniósł Mękę i Śmierć krzyżową nieskończonej Zasługi; Marya wtedy za­wsze pełną Ręką czerpać może z tych Skarbów nieprzebranych i zawsze dawać, żadnej nie za­chowując miary. Wiemy zresztą, że kochając nas bezmierną miłością matki, bez miary też pragnie nam dawać… Czegóż więc w dniu Jej święta nie powinniśmy się od Niej spodziewać?

ZASTOSOWANIE. A więc dzisiaj uciekajmy się do Niej z nieprzebraną ufnością. Prośmy wiele; wiele dla siebie i wiele dla drugich; módlmy się za członków rodziny naszej; za powierzonych do­zorowi i gorliwości naszej; za Kościół Święty; za miliony ludzi, żyjących na kuli ziem­skiej, aby połączeni jedną Wiarą, tworzyli jedną rodzinę, Jeden Kościół Katolicki; aby się stała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Et fiet unum ovile et unus Pastor (Jan XVI). Dlaczego jednak święta Matki naszej najdroższej przechodzą dla nas bez onych wielkich owoców, bez Łask szcze­gólniejszych? Bo modlimy się mało, a przede wszystkim z małą ufnością. Lecz skądże znowu ten brak ufności, gdy nas wszystko do niej zachęca i pobudza? Czyliż nie stąd, że sumienie nam wyrzuca, iż życie nasze jest często rażącym przeciwieństwem z życiem Maryi? Ona żyła w ukryciu, w skupieniu ducha, w największym umartwieniu; a my czyż nie jesteśmy zazwyczaj rozproszeni, zajęci na zewnątrz szukaniem wygód i rozkoszami ciała zajęci?… Ona przez całą ziem­ską pielgrzymkę była doskonałym wzorem posłu­szeństwa, cierpliwości i słodyczy anielskiej; a my jakże często szemrzemy przeciw zwierzchnikom naszym, jakże łatwo dajemy się zwyciężyć poru­szeniom niecierpliwości, złego humoru lub nawet gniewu i porywczości? Usiłujmy przeto wyryć lepiej obraz naszej Matki na sercach naszych, a obudzą się w nas uczucia niezrównanej ufności i wówczas otrzymamy przez nią wszystko, co dla dobra duszy naszej potrzebne.

ROZMOWA DUSZY [****] z Najświętszą Maryą Panną, wedle pieśni Salve Regina, Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, Żywocie słodkości i Nadziejo nasza, witaj!

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 8
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 8
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 8
  4. poznania Nauki katolickiej na Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
  5. poznanie szczegółów dotyczących Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wg wizji Katarzyny Emmerich.
  6. uczczenia święta dnia dzisiejszego, tj. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny: Nabożeństwo na święto Narodzenia NMP.

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.
Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *