Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

 TOM I.

 

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

W dniu dzisiejszym, tj. 8 grudnia przypada święto nakazane, które znosi post jakościowy! (KPK z 1917 roku, kan. 1247 § 1; kan. 1252 § 4).

 

 

 

 

Wszystka jesteś piękna, przyjaciółko moja, i nie ma Tobie zmazy. — Pieśń 4, 7.

 

PRZYGOTOWANIE. — Przystało, aby wszyst­kie trzy Osoby Boskie zachowały Maryę od zmazy grzechu pierworodnego.

  • Przystało Bogu Ojcu, gdyż miała stać się Jego Córką pierworodną.
  • Przy­stało Synowi Bożemu, ponieważ chciał z Niej wziąć Swe Ciało.
  • Przystało Duchowi Świętemu, gdyż wy­brał Ją Sobie za Swą Najczystszą Oblubienicę.

Wzbudźmy akt żywej wiary w ten szczególny przywilej Maryi i dziękujmy Trójcy Przenajświętszej, iż tak uczciła Matkę naszą. Cieszmy się wraz z Niepokalaną Dziewicą i złóżmy w Niej całą swą nadzieję.

 

I. — Przystało, aby wszystkie Trzy Osoby Bo­skie zachowały Maryę od zmazy grzechu pierwo­rodnego.

Przystało Bogu Ojcu. Marya bowiem była pierworodną Jego Córką. Jako Pan Jezus był Synem pierworodnym Boga Ojca: pierworodnym przed wszystkim stworzeniem, tak i Marya, przeznaczona na Matkę Pana Jezusa, zawsze była uważana za pierworodną, przybraną Córkę Bożą i dlatego Pan Bóg zawsze Ją posiadał przez Swą Łaskę. Pan posiadł mnie na początku Dróg Swoich. Przez wzgląd więc na cześć Syna wypadało, by Ojciec ustrzegł Jego Matkę od wszelkiej zmazy grzechowej.

Przystało to i dlatego, iż Bóg Ojciec wyznaczył tę Swoją Córkę, by zdeptała głowę węża piekiel­nego, który uwiódł człowieka; czytamy w Piśmie Świętym: Ona zetrze głowę twoją. Czyż mógł więc Pan Bóg pozwolić, by Marya była pierwszą nie­wolnicą tego węża? — Co więcej, była Ona prze­znaczona na Orędowniczkę grzeszników; przystało więc, aby Ją Pan Bóg uchronił od winy, by na Niej nie ciążył grzech, ciążący na ludzkości, za którą wła­śnie wstawiać się miała.

Przystało Synowi Bożemu, by miał Matkę Nie­pokalaną. On Sam Ją Sobie obrał. Nie można jednak przypuścić, by jakiś syn, mogąc obrać sobie za matkę królową, obrał niewolnicę. Czyż można więc pomyśleć, iż Słowo Przedwieczne, mogąc mieć Matkę Niepokalaną, która nigdy nie prze­stała być Przyjaciółką Bożą, wolało obrać splamio­ną grzechem, taką, która przez pewien czas była w nieprzyjaźni z Panem Bogiem? Co więcej, Św. Augustyn pisze, iż Ciało Pana Jezusa jest Ciałem Maryi. Syn Boży tylko z niechęcią przyjąłby ciało od Św. Agnieszki, Św. Gertrudy lub Św. Teresy, te bowiem Święte Dziewice przed Chrztem Świętym były splamio­ne grzechem, mógłby więc szatan Mu wyrzucać, iż posiada Ciało, które przez pewien czas jemu podlegało. Nie wzdragało się jednak Słowo Boże stać się człowiekiem w Łonie Maryi. Syn Boży „nie brzydził się mieszkaniem w Łonie Dziewiczym”, gdyż Marya była zawsze czysta i niepokalana. — Poza tym, mówi Św. Tomasz, iż Marya była wolna od uczynkowego grzechu, nawet powszedniego, w przeciwnym bowiem razie nie mogłaby zostać Matką Bożą; tym więcej stać by się nią nie mogła, gdyby była splamiona zmazą grzechu pierworod­nego, który sprawia, iż dusza jest Panu Bogu obmierzłą.

 

II. — Przystało Duchowi Świętemu, by ta Jego naj­ukochańsza Oblubienica była Niepokalaną. Skoro miało się dokonać Dzieło Odkupienia ludzi pozo­stających w grzechu, Duch Święty chciał, by Ta Jego Oblubienica została odkupiona w jeszcze wznio­ślejszy sposób, przez ustrzeżenie Jej od grzechu. — Jeśli Pan Bóg uchronił Ciało Maryi od zepsucia po śmier­ci, o ileż bardziej wierzyć należy, iż uchronił Jej Duszę od zgnilizny grzechowej! Dlatego Boski Ob­lubieniec nazwał Ją Ogrodem zamkniętym, Źródłem zapieczętowanym, a to dla­tego, iż nieprzyjaciel nigdy nie wkroczył do Bło­gosławionej Duszy Maryi. Z tego też powodu Oblubieniec obsypał Ją pochwałami, nazywając Maryę zawsze piękną, czystą Przyjaciółką Swoją.

Wszytka jesteś piękna, Przyjaciółko Moja

i nie masz w Tobie zmazy.

 

 

Modlitwa.

O najpiękniejsza Pani moja! Cieszę się, iż je­steś tak droga Panu Bogu z powodu Twej czystości i piękności; dziękuję też Bogu, iż Cię uchronił od wszelkiej winy. Królowo moja, ponieważ Trójca Przenajświętsza tak Cię kocha, racz zwrócić Swe Oczy na mą duszę tak splamioną grzechami i uproś mi darowanie win i wieczne zbawienie. Spójrz na mnie i mnie przemień. Swą słodyczą sprawiłaś, iż tyle serc Cię ukochało, pociągnij i moje serce i spraw, aby od dzisiaj tylko Boga i Ciebie kocha­ło. Wiesz, iż w Tobie złożyłem swą nadzieję. Dro­ga Matko moja, nie opuszczaj mnie. Wstawiaj się za mną zawsze, szczególniej zaś przy śmierci. „Maryo, Któraś bez grzechu na świat wstąpiła, wyjednaj mi u Boga, abym bez grzechu go opu­ścił“. Spraw, bym umarł, wzywając Twej Pomocy i kochając Ciebie, abym Cię zawsze w Niebie mi­łował. 
„Boże, Któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi godne mieszkanie Synowi Swemu przy­gotował, a na Mocy przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy Ją zachowałeś, spraw, abym za Jej wstawiennictwem, czystym doszedł do Ciebie”. Uczyń to z Miłości ku Jezusowi. Amen.

 

 

Kontynuuj regularny cotygodniowy cykl rozmyślań na dany dzień tygodnia przypadający: Prawdziwi naśladowcy Pana Jezusa.

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 8
  4. uczczenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: Nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023