Przewodnik prawdziwej pobożności

O. Brunon Vercruysse SI
1886 rok.

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa

ku użytkowi wiernych

 

TOM I

 

Uroczystość Opieki św. Józefa.

 

I. Przedstawię sobie Jezusa mówiącego, jak niegdyś Faraon swojemu narodowi: Idźcie do Józefa.

II. Prosić będę o wielkie nabożeństwo do św. Józefa.

 

 

I. Punkt.

Św. Józef Patronem i Opiekunem naszym.

 

Rozważanie. Opatrzność Boża wynosząc świę­tego Józefa na godność Piastuna Słowa Wcielo­nego i wielka świętość jego życia, jaka tej godno­ści towarzyszyć musiała, wzbudziła w sercu wszyst­kich wiernych nieograniczoną ufność we wstawiennictwo świętego Patryjarchy. Bo słuszna, aby Ten, który spełniał jego wolę w tem życiu ziemskiem, przychylił się do wszystkich próśb jego w niebieskiej chwale. Stąd więc pochodzi ta cześć nadzwyczajna, którą świat cały oddaje świę­temu Józefowi, stąd tyle bractw pod jego wez­waniem ustanowionych stąd wreszcie to pragnie­nie pojedynczych miast, prowincji, a nawet całych narodów, aby Józefa św. mieć swoim szczególniejszym Patronem. Belgia cieszy się od dawna tą łaską która udzieloną jej została przez Inno­centego IX. (Bulla Eximia pietas, 19 kwiet. 1679). Uroczystość zaś Opieki św. Józefa nad całym Kościołem obchodzi się po całym świecie, z woli wielkiej pamięci Piusa, w trzecią niedzielę po Wielkiejnocy.

Zastosowanie. Kiedy podobało się Panu wy­rokiem Namiestnika swego Kościoła Chrystuso­wego dać św. Józefa za Patrona i Orędownika Kościołowi swemu, to rzecz jasna, że głównie za pośrednictwem tego wielkiego Patryjarchy chce dzieciom Kościoła łask swoich udzielić! Z wielką tedy ufnością uciekaj się do twojego Patrona i Orędownika; idź do Józefa; przedstaw mu prośby i błagania twoje, przedstaw mu potrzeby twych braci, prześladowanych dla wiary twojej Ojczyzny i tych wszystkich, którzy rządzą i kierują nami.

Uczucia. Dziękuj Twemu świętemu Opieku­nowi za mnogie dobrodziejstwa, które za Jego pośrednictwem otrzymał Kościół św., które ty otrzymałeś. Proś, aby i nadal nie odmawiał tobie i twej braci błogich skutków swego Orędownictwa.

Postanowienie. W tej intencji połączę dzi­siaj moje modlitwy z modłami biskupów, kapła­nów i wszystkich wiernych.

 

 

II. Punkt.

Święty Józef patronem i opiekunem chrześcijańskich rodzin.

 

Rozważanie. Św. Józef, będąc Oblubieńcem najświętszej Dziewicy Maryi, był wedle porządku ustanowionego od Boga, głową świętej Rodziny; on to utrzymywał ją pracą rąk swoich, on jej przewodniczył i rządził nią zgodnie z zamiarami Boskiej Opatrzności, objawionymi mu poselstwem Aniołów. Toteż Ewangelia nas upewnia, że Jezus i Maryja byli zawsze Mu posłuszni. — Słusznie więc i sprawiedliwie nazywamy i wzywamy Go, jako szczególniejszego Opiekuna chrześcijańskich rodzin, które pragną postępować wedle praw Bożych.

Zastosowanie. Każde zakonne zgromadzenie jest rodziną w szerszym znaczeniu, tak jak Ko­ściół jest jedną wielką rodziną Chrystusową. Do nich to przede wszystkiem należy dzisiejsza uro­czystość. Przeto obowiązkiem ich jest złożyć w dniu dzisiejszym wspólne, uroczyste dziękczynie­nie św. Józefowi, aby się wywiązać z długu wdzięczności, którego może dotąd przez nieświadomość nie spłaciły. To samo powiedzieć należy o pojedynczych domach i rodzinach chrześcijań­skich. Ileż jednak rodzin wypełni ten obowiązek? Uczyń z swej strony, co możesz, abyś nie oka­zał się niewdzięcznym.

Uczucia. Poleć świętemu Józefowi całą swą rodzinę i pojedynczych jej członków; złóż mu daninę podzięki i wdzięczności.

Postanowienie. Będę naśladował cnoty świę­tego Józefa, aby mu się bardziej przypodobać i zasłużyć na tym troskliwszą opiekę jego nad rodziną, do której należę.

 

 

III. Punkt.

Święty Józef patronem i opiekunem chrześcijańskiej młodzieży.

 

Rozważanie. Dziecię Jezus było poddane, jak mówi Ewangelia, kierownictwu świętego Józefa i było mu, niemniej jak Maryi, w każdej rzeczy posłuszne. Jezus był im poddany (Łuk. II). Powiedzieć można, że Opatrzność Boska powie­rzyła dzieciństwo i młodość Jezusa wyłącznie opiece świętego Józefa, który doznał najsłodszych rozkoszy ojcowskich, widząc, jak Jezus wzrastał w mądrości i w latach, i w łasce u Boga, i u ludzi. Czy nie należy stąd wnieść, że św. Józef zajmuje się i otacza szczególniejszą opieką wiek dziecięctwa i młodości, niemniej jak tych, którzy mają obowiązek czuwania nad dobrymi obyczajami i pobożnością dzieci i mło­dzieży?

Zastosowanie. Jeżeli bierzesz jaki udział w wychowaniu i prowadzeniu młodzieży, to wiedz, że piękne, lecz trudne posłannictwo masz do speł­nienia i wielka odpowiedzialność ciąży na tobie. Dzieło wychowania wymaga przymiotów i łask wyjątkowych: a więc uciekaj się do Patrona i wyłącznego Opiekuna dziecięcego wieku i chrze­ścijańskiej młodzieży. Idź do Józefa zwłaszcza w dniu dzisiejszym, a prośby twoje będą wysłuchane; jeżeli zaś jesteś wolny od tego obowiązku, to módl się za tych, którzy są nim obarczeni.
Bę­dziesz miał udział w ich zasługach i zjednasz im wiele łask świętego Józefa.

Rozmowa duszy z świętym Józefem.

 

 

 

© salveregina.pl 2021

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *