Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Idźcie do Józefa, a cokolwiek on wam rzecze, to czyńcie. — Rodz. 41, 55.

 

PRZYGOTOWANIE. — Pan Bóg innym Świętym pozwala dopomagać tym, którzy się do nich o po­moc uciekają tylko w niektórych potrzebach, lecz Św. Józefowi, jak to stwierdza doświadczenie, do­zwala we wszystkich potrzebach śpieszyć wier­nym z pomocą. Św. Józef nie tylko jest skłonny do tego, lecz pod pewnym względem nawet jest obo­wiązany nam pomagać, z naszego bowiem powodu został wyniesiony do tak wysokiej godności. Wy­obraźmy więc sobie, iż Pan Bóg, widząc nasze cier­pienia, mówi do nas, jak ongi Faraon mówił w Egipcie do zgłodniałego ludu: Jeśli chcecie po­mocy, idźcie do Józefa.

 

I. — Pan Bóg pozwolił innym Świętym dopoma­gać swym czcicielom w niektórych tylko potrze­bach, lecz Św. Józef może we wszystkich potrze­bach udzielać pomocy. Tak pisze Św. Tomasz, a Św. Teresa dodaje, iż tę prawdę stwierdza doświadcze­nie. — Św. Józef wspiera we wszystkich potrze­bach i dopomaga wszystkim, którzy się do niego uciekają. Dowodem wiary Kościoła Świętego pod tym względem jest to, iż ustanowił Oficjum Opieki Św. Józefa, w którym między innymi powiedziano: Miejcie nadzieję w nim, wszelkie zgromadzenie ludzi, wylewajcie przed nim serca wasze.

Św. Józef nie tylko chce pomagać, lecz nawet pod pewnym względem jest obowiązany opieko­wać się wszystkimi wiernymi, szczególniej zaś ty­mi, którzy się do Niego uciekają; z naszego bo­wiem powodu dostąpił tego szczęścia, iż stał się przybranym ojcem Pana Jezusa. Gdyby ludzie nie potrzebowali Odkupienia, Św. Józef byłby pozba­wiony owego zaszczytu. Pan Bóg, oddając mu w opiekę Odkupiciela zawierzył Św. Józefowi tro­skę nad wszystkimi odkupionymi, polecił mu, aby nam towarzyszył i pomagał do osiągnięcia owoców Odkupienia — zbawienia wiecznego. — Jak wiele znaczy Opieka Św. Józefa już to wskazuje, iż on wraz z Najświętszą Panną Maryą był najbliższym Panu Jezu­sowi. U królów ziemskich ci, co są im najbliżsi, najskuteczniej wypraszają różne łaski. Toteż musimy być mocno przekonani, że jako świętość Św. Józefa, z wyjątkiem Matki Najświętszej, przewyższa świętość innych Świętych, tak też i skuteczność orędownictwa Św. Józefa, z wyjątkiem Najświętszej Dziewicy, przewyższa wobec Pana Boga skuteczność mo­dlitw innych Świętych.

Dodajmy, iż Matka Boża z wdzięczności za mi­łość, jaką Św. Józef Jej okazywał i za przysługi, jakie od niego otrzymała, wszystko czyni, aby Pan Jezus wysłuchał prośby Jej Świętego Oblubieńca; toteż, kto cieszy się Opieką Św. Józefa, cieszy się też opieką Najświętszej Panny Maryi.

 

II. — Wyobraźmy sobie, iż Pan Bóg, widząc na­szą nędzę mówi do nas wszystkich to samo, co ongiś faraon powiedział do swego ludu w czasie wielkiego głodu: Idźcie do Józefa. Idźcie do Józefa, jeśli chcecie zostać pocieszeni. — Od­dajmy się więc dzisiaj w szczególny sposób Św. Józefowi, polećmy się jego przemożnej Opiece i co­dziennie, owszem, po kilka razy na dzień we wszystkich potrzebach uciekajmy się do niego. Polecajmy mu też potrzeby Kościoła Świętego, Matki naszej.

 

 

Modlitwa.

Chwalebny Św. Józefie, wybrany przez Boga na domniemanego ojca Jezusa Chrystusa, na naj­czystszego Oblubieńca zawsze Najczystszej Dziewi­cy Maryi i Głowę Świętej Rodziny i dlatego obrany przez Namiestnika Chrystusowego Niebiańskim Patronem i Obrońcą Kościoła, założonego przez Jezusa, z największą ufnością błagam Cię dziś o potężną Twoją Pomoc dla całego Wojującego Kościoła. Ochraniaj w szczególniejszy sposób z Twą prawdziwie ojcowską miłością Ojca Świętego, wszystkich biskupów i kapłanów, zostających w jedności ze Świętą Stolicą Piotrową. Bądź obroń­cą tych wszystkich, którzy pracują około zbawie­nia dusz wpośród ucisków i utrapień tego życia i spraw, by wszystkie ludy tej ziemi poddały się z uległością Kościołowi Świętemu, ponieważ to dla wszystkich jest koniecznym środkiem do osiągnię­cia zbawienia wiecznego.

Racz także, najdroższy Św. Józefie, przyjąć ła­skawie to moje poświęcenie. Oddaję Ci się zupeł­nie, abyś mi zawsze był Ojcem, Obrońcą i Prze­wodnikiem na drodze zbawienia. Wyjednaj mi wielką czystość serca i gorące umiłowanie życia wewnętrznego. Spraw, by za Twym przykładem wszystkie me sprawy były skierowane ku więk­szej Chwale Bożej w zjednoczeniu z Boskim Sercem Jezusa, z Niepokalanym Sercem Maryi i z To­bą. Na koniec, wstawiaj się za mną, bym i ja stał się uczestnikiem pokoju i radości, jakich Ty za­żywałeś przy Twej świętej śmierci.

„A Ty, o Panie, Który w niewymownej Opatrz­ności Św. Józefa na Oblubieńca Najświętszej Ro­dzicielki Twojej obrać raczyłeś, spraw proszę, abym czcząc go jako Patrona na ziemi, zasłużył na jego orędownictwo w Niebie.” — Spraw to przez Miłość Jezusa i Maryi. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. rozmyślania przeznaczonego na Święto Matki Boskiej Dobrej Rady — Matka Boska Dobrej Rady.
  2. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo kwietniowe do Tajemnicy Odkupienia.
  3. uczczenia Zmartwychwstania Pańskiego: Nabożeństwo na okres wielkanocny.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *