Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

26 GRUDNIA

UROCZYSTOŚĆ ŚW. SZCZEPANA

 

 

I obrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego. — Dz. Ap. 6, 5.

 

PRZYGOTOWANIE. — Oto piękna pochwała, jaką Pismo Święte daje cnocie Św. Szczepana. — Na­zywa go pełnym wiary, pełnym Łask, mocy, jednym słowem pełnym Ducha Świętego. Podziwiajmy pierwsze­go Męczennika i naśladujmy jego wzniosłe cnoty.

 

I. — Zastanów się nad pochwałą, jakiej Duch Święty udziela Św. Szczepanowi. Nazywa go najpierw pełnym wiary. I obrali Szczepana, mę­ża wiary. Być pełnym wiary, według Św. Tomasza, znaczy, nie tylko mocno wierzyć w praw­dy objawione, kochać gorąco objawienie, zgadzać się doskonale z Wolą objawiającego Pana Boga, lecz oznacza również znajomość całego zasobu wiary i poszczególnych jego części. Toteż Św. Hieronim powiada, iż Św. Szczepan był najbieglejszy w pra­wie Bożym.

Duch Święty mówi dalej o Św. Szczepanie, iż był pełen łaski i mocy. Bronił on sprawy Pana Jezusa ze słodyczą i największą żarliwością. Okazał to szczególniej w owej wzniosłej przemo­wie, jaką wygłosił przed śmiercią; zrazu wezwał lud i starszych, by go słuchano, a następnie po­czął głosić słowa zbawienia — przypomniał słu­chaczom wszystkie łaski, jakie otrzymali od Pana Bo­ga i czarną niewdzięczność, jaką Mu za nie od­płacili. Widząc zaś, iż delikatnymi słowy nie zdo­ła zmiękczyć serc zatwardziałych, począł zebra­nym ostro nieprawości ich wyrzucać i zakończył przemowę słowy heroicznej odwagi: Twardego karku i nieobrzezanych serc i uszu, wy się zawsze sprzeciwiacie Du­chowi Świętemu.

Jednym słowem Pismo Święte nazywa Św. Szcze­pana pełnym wszelkich Łask Niebiańskich: A bę­dąc pełen Ducha Świętego, czytamy o nim, iż czynił cuda i znaki wielkie mię­dzy ludem, że nie mogli się sprzeciwić mądrości jego; iż było oblicze jego, jako oblicze anielskie; a na koniec, iż przed śmiercią, ujrzał Chwałę Bożą i Pana Jezusa stojącego po Prawi­cy Bożej. Podziwiaj cnoty Świętego, w któ­rych zajaśniały godne podziwu Dary Boże. Spoj­rzyj następnie na swą duszę; popatrz, czy i ty te cnoty posiadasz i w jakim stopniu w nich się ćwi­czysz. I tobie Pan Bóg tych cnót udzielił przez Sa­krament Chrztu Świętego.

 

II. — Choć Św. Szczepan jaśniał wszelkimi cnotami, szczególniej jednak dwoma się odzna­czał: miłością Pana Boga i bliźniego. — Dowiódł swej miłości ku Panu Bogu, gdyż pierwszy z wiernych za gło­szenie Nauki Chrystusa Pana podjął śmierć mę­czeńską. Żydzi, słysząc, jak im wyrzucał ich występki, słysząc jego groźby, złościli się nie­zmiernie i zgrzytali zębami. Aby go nie słyszeć, poczęli głośno krzyczeć i zamykali sobie uszy, rzu­cili się nań jednomyślnie, wyrzucili za miasto i tam ukamienowali.

Św. Szczepan okazał również swą miłość bliźniego. Zapominając o swoich cierpieniach, a bolejąc jedynie nad zaślepieniem swych katów, dobrodziejstwem za krzywdę, miłością za niena­wiść, słodyczą za gniew, dobrocią za złość im od­płacił. Jednym słowem spełnił to, czego jego Mistrz nauczał: Módlcie się za prześladujących i spotwarzających was. Ukląkłszy, zawołał głosem wielkim, mówiąc: Pa­nie, nie poczytuj im tego grzechu, a to rzekłszy, zasnął w Panu. Ta heroiczna miłość tak podobała się Panu Jezusowi, iż według Św. Augustyna, zawdzięczał jej nawróce­nie Św. Paweł Apostoł, który zezwolił na śmierć Św. Szczepana.

Jakaż nauka dla ciebie, byłeś chciał z niej ko­rzystać! Zbadaj swe serce, czy nie żywisz jakiej niechęci, wstrętu względem kogokolwiek. Proś Pana Jezusa o siłę, abyś ochotnie przebaczał wszel­kie krzywdy, choćby niezasłużone, żebyś znosił ułomności innych, jak oni znoszą twoje wady i abyś względem wszystkich był uprzejmy, nie wyłączając nikogo.

 

 

Modlitwa:

Daj nam, prosimy Cię, Panie, naśladować to, co czcimy, byśmy się nauczyli miłować także nieprzyjaciół; albowiem obchodzimy uroczyście śmierć tego, który nawet za prześladowców umiał się modlić do Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Spraw to, Boże, przez Miłość ku Jezusowi i naszej drogiej Matce, Maryi. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Zachęcamy do uczczenia dziś Świętego Patrona dnia dzisiejszego Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika: Nabożeństwo do Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *