Przewodnik prawdziwej pobożności

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

Zobacz imprimatur

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Wyobraź sobie, że słyszysz Świętą wołającą do Pana Boga: Panie, albo cierpieć albo umrzeć.

II. Proś Ją, aby ci wyjednała wielką miłość ku Panu Jezusowi.

 

 

I. Punkt.

Walki wewnętrzne Św. Teresy.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. W życiu tej wielkiej Świętej, przez nią samą opisanym, uwagi godne jest jej wyznanie, że pierwsze lat dwadzieścia powołania zakonnego w klasztorze Karmelitanek w Avila, przeszły jej na ustawicznej walce przeciw natchnieniom Łaski. Aby oddała swe serce całkowicie Panu Bogu, i zrzekła się stosunków zbyt częstych i nieco poufałych z osobami świeckimi. Pan Bóg, mówi, powoływał mnie z jednej strony, a z dru­giej świat przyciągał do siebie. W ciągłym udrę­czeniu była dusza moja. Całe lat dwadzieścia przepędziłam w tej okropnej walce! Ciężkie były upadki moje a małe zwycięstwa! Nie zażywałam ani szczęścia wiernych dzieci Bożych, ani zadowolenia w rozrywkach ludzi światowych.

ZASTOSOWANIE. Wiele pożytecznych i wielce pocieszających nauk znajdujemy w tym wyzna­niu Świętej. Widzimy, że każde, chociażby najmniejsze uczucie nieporządne jest już prze­szkodą do osiągnięcia pokoju duszy, do postępu duchowego i ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem. Że Święci mieli taką samą naturę, jak my wszyscy i nie zawsze byli wolni od słabości i błędów ludzkich.
Że wielu z nich zostawało przez długie lata w ciemnościach, oschłości i opu­szczeniu wewnętrznym, zanim nareszcie na skrzy­dłach zapału duchowego wznieśli się do szczytu doskonałości. Przeto nigdy nie powinni­śmy rozpaczać i wątpić o sobie lub o Łasce Bożej.

UCZUCIA [**]. Dziękuj Panu Bogu za Jego cierpliwość względem ciebie.

POSTANOWIENIE [***]. Nie chcę już dłużej odwlekać, i teraz, w tej chwili, czynię Panu Bogu ofiarę z tej rzeczy… z tego uczucia, ofiarę, której od dawna Pan Bóg żąda ode mnie.

 

 

II. Punkt.

Zwycięstwo Św. Teresy.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Gdy razu pewnego — mówi Święta — z rozkazu spowiednika prosiłam gorąco Pana Boga, aby mi dał poznać Swoją Wolę, wpadłam w zachwycenie i usłyszałam wyraźnie te słowa: Chcę, abyś odtąd, córko Moja, tylko z Aniołami obcowała. Ta chwila była dla Świętej błyskawicą Łaski. Zerwała wszelkie związki, którymi jej serce zanadto było zajęte i już odtąd niczego więcej nie pragnęła, jedno pracować i cierpieć dla Miłości Pana Jezusa. Od tej chwili czyniła nadzwyczajne postępy w doskonałości, a Pan Bóg coraz hojniej obdarzał ją najszczególniejszymi Łaskami. Stała się prawdziwym cudem swojego wieku, a uwielbieniem, jakim wtedy otaczano jej imię i znakomite dzieła przez nią dokonane, pozosta­ło niezmienne do dnia dzisiejszego.

Z drugiej zaś strony Pan Bóg zsyłał na nią wszelkie utrapienia, o które prosić nie przestawała w tym mi­łości pełnym westchnieniu: Panie! albo cierpieć dla Ciebie, albo umrzeć. Toteż podlegając za­wsze wielkim cierpieniom ciała, znosiła nadto wszelkiego rodzaju przykrości i prześladowania; zarzucano jej dziwaczność, obłudę, marzycielstwo; wszystkie Łaski nadzwyczajne, jakimi ją Pan Bóg obdarzał, poczytywano za złudzenia i przy­widzenia rozbujałej wyobraźni. A nawet podej­rzewano o błędnowierstwo i opętanie przez złe­go ducha. Tylu i tak ciężkim utrapieniom dorównała wszakże głęboka jej pokora i nieprze­brana cierpliwość.

ZASTOSOWANIE. Nauczże się z przykładu Św. Teresy ponosić ofiary; nauczże się ochotnie przyjmować z Ręki Pana Boga wszystkie krzyże, jakie na cię zsyła, a nie wątp na chwilę, że i ty weźmiesz wielki udział w Jego Łaskach przeobfitych.

UCZUCIA. Proś Świętą, aby ci wyjednała ser­ce szlachetne i wspaniałomyślne.

POSTANOWIENIA. Połączę własne usiłowania z jej potężnym orędownictwem.

 

 

III. Punkt.

Zreformowanie Zakonu Karmelitańskiego przez Św. Teresę.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Zakon Karmelitański, sławny i najstarożytniejszy, bo sięgający pierwszych wie­ków Chrześcijaństwa, wskutek przesiedlenia się na Zachód (roku 1229) i różnych innych wypad­ków, odstąpił bardzo od ducha pierwotnej Reguły. Opatrzność Boża wybrała Św. Teresę do jego odnowienia i prawie do wielkich cudów w jej życiu zaliczyć by można, że udało się jej prze­prowadzić ścisłą i bardzo ostrą reformę. Nie tyl­ko w klasztorach żeńskich, ale i w wielkiej li­czbie klasztorów męskich, które ją także za mat­kę swoją przyjęły. Jednakże, ile to ze wszyst­kich stron nagromadziło się przeszkód!

Ile tru­dów, prześladowań, zmartwień, przykrości w ostatnich dwudziestu latach życia, poświęconych tak trudnemu dziełu! Lecz wielka jej dusza i nieprzebrana ufność w Panu Bogu. Połączona z umie­jętną zręcznością prowadzenia tej świętej spra­wy, przezwyciężyła wszystko. Ku wielkiej po­ciesze swojej, Święta, zanim poszła do Nieba, widziała reformę już ustaloną w siedemnastu kla­sztorach żeńskich i piętnastu męskich, które sa­ma założyła. Po jej śmierci liczba klasztorów znacznie się powiększyła. Dzisiaj kwitnący Za­kon Karmelitański poszczycić się może Święty­mi i ludźmi odznaczającymi się cnotą, wiernością swej Regule i powodzeniem w pełnieniu Świętej Reguły.

ZASTOSOWANIE. Wychwalajmy Pana Boga za wszyst­kie Dobrodziejstwa, które wyświadczy Św. Te­resie, a przez nią tylu innym duszom; błogo­sławmy tę nadzwyczajną niewiastę, obudźmy w sobie pragnienie przynieść także jaką ofiarę Panu Bogu, a przynajmniej silnie postanówmy zabrać się do poważnej pracy nad własnym uświęceniem.

ROZMOWA DUSZY [****] ze Świętą Teresą.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 15
  2. poznania Nauki Św. Teresy od Jezusa z Avila o duszach w Czyśćcu: Św. Teresa z Avila o duszach w Czyśćcu.
  3. uczczenia Świętej Patronki dnia dzisiejszego, Św. Teresy od Jezusa z Avila: Nabożeństwo do Św. Teresy.

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *