28 grudnia

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959)

 

 

 

Rozmyślanie.

I. Okrucieństwo Heroda.

II. Szczęście Młodzianków.

 

 

,.Wtedy Herod posławszy pozabijał wszystkie dzieci, które były w Betlejem i we wszystkich granicach jego od dwóch lat i niżej” (Mt 2, 16).

 

 

I. Rozważ jak zgubne jest, gdy człowiek da się opa­nować jakiejś złej skłonności. Herod pełny był dumy i żądzy panowania. Ogarnęła go próżna obawa, że dziecię przez trzech mędrców szukane mogłoby z czasem po­zbawić go korony i państwa. Gdy się spostrzegł, że mędrcy go zawiedli, zmieszany tym i rozgniewany wydał okrutny rozkaz, by wymordowano wszystkich chłopczy­ków do dwóch lat wieku w Betlejem i okolicy jego. Nie oglądał się ani na boleść matek, ani na niewinność dzieci, ani wreszcie na hańbę i przekleństwo, które ściągnie na swoje imię.

Oto jak wielkie nieszczęścia spowodować może jedna jedyna zła namiętność, jaki zamęt wewnętrzny, jaki niepokój może z tego powstać! Prawdą jest to, co już dawno Św. Chryzostom powiedział: „Każdy niepokojony bywa tylko przez samego siebie”. Dlatego nie dawaj swobody twoim złym skłonnościom, abyś nie stracił spo­koju serca i nie popadł w podobny zamęt duszy. Każda nieujarzmiona namiętność ma to w sobie, iż burzy rów­nowagę duszy i ciała, a zatem i pokój wewnętrzny, zadaje udręki człowiekowi żądając od niego ciągłego jej zadowalania, wreszcie zaciemnia umysł do tego stop­nia, że poczyna uważać za dobre to, co namiętności do­gadza, choćby to nawet poniżało godność ludzką. Czło­wiek, który ulegnie namiętności i pozwoli jej się opa­nować, choćby namiętność ta była nieznaczna i sama z siebie nie była nałogiem popełniania grzechów cięż­kich, czyni go jednak niesposobnym do postępu du­chownego i niezdolnym do zjednoczenia z Panem Bogiem. Nikt nam nie może wyrządzić tak wielkiej szkody, jaką my sami możemy wyrządzić ulegając własnej namięt­ności.

 

II. Rozważmy teraz szczęście niewinnych Męczenni­ków. Można by ich słusznie uważać za nieszczęśliwe istoty, jeżeli na zdarzenie patrzelibyśmy tylko przyro­dzonym okiem; jeśli jednak spojrzymy okiem Wiary na to zdarzenie, to zaraz zobaczymy, jak szczęśliwymi zostali Młodziankowie w swej śmierci. Ponieważ pomarli z po­wodu Chrystusa Pana, dostąpili natychmiast Łaski Jego. Zo­stali uwolnieni od grzechu pierworodnego, uświęceni i z wielką radością oraz chwałą weszli do otchłani, by czekać na Chrystusa Pana aż Zmartwychwstanie i dopełni ich szczęścia w Niebie. Krótkie było ich życie, lecz zdobyli zasługę długiego życia. Wyznali Chrystusa Pana i rozgłosili Go krwią własną, dlatego Chrystus Pan wyznał ich przed Ojcem i przyjął do udziału w Swej Chwale.

„Herod całą swoją przychylnością nie zdołałby wy­świadczyć tyle dobrego tym dzieciom, ile mimo woli uczynił im swoim okrucieństwem”, zauważył Św. Augu­styn.

Pamiętajmy, że zdarzeniami, nieszczęściami, krzywdami kieruje nie tylko zła wola ludzka, lecz także Wola Boża, która Potęgą Swą wydobywa z nich zawsze jakieś dobro dla swych wybranych. Pan Bóg poniża, aby wywyższyć; rani, aby uleczyć; dopuszcza śmierć, aby ożywić i uszczęśliwić. Pan Bóg ma szczególne upodobanie w wyprowadzaniu dobra ze zła. Zapatruj się i ty w ten sposób na utrapienia twoje i pamiętaj, że Pan Bóg zawsze chce dobrze dla ciebie. Zapewne z większą trudnością dostałbyś się do wiecznej szczęśliwości, gdyby Pan Bóg do­puścił, żeby wszystko działo się według woli twojej.

 

 

Modlitwa:

O najukochańsze i już w Swoim Dzieciństwie prześladowane Dzieciątko Jezus! Nie wątpię w to, że wszystkie prześlado­wane dzieci, także i Twoje pełne Miłości serduszko zrani. Ale zapewne odczuło ono serdeczną radość na wiadomość pierwocin Twojego Wcielenia, tych kwiatuszków męczeństwa, tych niewinnych baranków, które dla Ciebie byłyby i pierwsze dostąpiły Dobrodziejstwa Twego Przyjścia. Ach, udziel mi Owoców Twego Odkupienia. Użycz nam Łaski, abym zarówno w chwilach radości jak i boleści Wolę Twoją wypełniali. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Uczcijmy Świętych Młodzianków: Nabożeństwo ku czci Świętych Młodzianków.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *