Przewodnik prawdziwej pobożności

O. Brunon Vercruysse SI
1886 rok.

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa

ku użytkowi wiernych

 

TOM I

 

Uroczystość Zielonych świątek.

 

I. Wyobraź sobie, że jesteś w wieczerniku w uro­czystej chwili zstąpienia Ducha Świętego.

II. Proś o łaskę, abyś dobrze zrozumiał potrójne znaczenie dzisiejszego święta: zesłanie Ducha Świętego — ogłoszenie Ewangelii — założenie Kościoła.

 

 

I. Punkt.

Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów i uczniów.

 

Rozważanie. W dziesięć dni po Wniebowstą­pieniu, a w pięćdziesiąt po Wielkiejnocy, Jezus Chrystus spełnił tyle razy daną obietnicę i ze­słał Ducha swojego na Apostołów: Gdy się speł­niły dni pięćdziesiątnicy, mówi Łukasz święty, byli wszyscy wspólnie na temże miejscu. I stał  się z prędka z nieba szum, jakoby przypadają­cego wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognie i usiadł na każdym z nich z osobna i napełnieni byli wszyscy Duchem Świętym, i po­częli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał. (Dzieje Ap. II). W tych prostych i jasnych słowach opowiada Łukasz święty tajemnicę chrześcijańskich Zielonych Świą­tek (ustanowionych na miejsce żydowskich), która w jednej chwili uczyniła z Apostołów, cielesnych i nieumiejętnych — ludzi duchownych i wymownych, celujących mądrością i świątobliwością, obdarzonych żarliwością i niezachwianą mocą duszy, zdolnych do spełnienia szczytnego posłannictwa, jakiem było: przeobrazić rodzaj ludzki, zmienić oblicze ziemi.

Zastosowanie. Dzisiaj obchodzimy rocznicę tego wielkiego i szczęśliwego zdarzenia, to zna­czy, że nie tylko pamiątkę onego dnia odnawiamy, jak w święto Wielkanocne odnawiamy pamiątkę zmartwychwstania Chrystusowego; ale że spo­dziewamy się, iż to samo powtórzy się w ser­cach naszych. Pod tym względem Zielone święta różnią się w swej naturze od innych wielkich uroczystości: w tych bowiem składamy dzięki Bogu za tajemnice już spełnione gdy przeciwnie, w dzisiejszej uroczystości święcimy tajemnicę, która jest ustawicznie odnawianą w Kościele i która w duszach prawowiernych odradzać się bę­dzie aż do końca świata. Dzisiaj jeszcze, na mocy obietnic Chrystusa Pana, mamy prawo prosić z tą samą ufnością, co Apostołowie, i oczekiwać zstą­pienia Ducha Świętego do serc naszych z wszyst­kimi dary Jego. Pomiędzy tylu chrześcijanami, którzy przygotowywali się na to święto nowennami, znajdzie się wielu godnych tych Łask i Darów w sposób mniej jawny i cudowny, ale zawsze skuteczny. Obyśmy należeli do nich.

Uczucia. Akt wiary w obietnice Chrystusowe. Akt nadziei. — Gorące wzywanie: Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita… Przyjdź. Du­chu Święty, nawiedź wiernych Twoich, napełnij serce moje darami Twoimi i ogniem Twojej miłości.

Postanowienie. Często będą odnawiał dzi­siaj te uczucia i to wzywanie.

 

 

II. Punkt.

Ogłoszenie Ewangelii.

 

Rozważanie. Drugie zdarzenie, którego pa­miątkę dzisiaj obchodzimy, to ogłoszenie Ewan­gelii. Rozpoczęte w Dzień Zesłania Ducha Świętego z cudownym powodzeniem w Jeruzalem, gdzie od razu nawróciło się trzy tysiące ludzi, a przez nich i przez głos natchniony Apostołów rozeszło się po wszystkich krańcach ziemi. Jeszcze za życia Apostołów Chrystus miał wiernych miłośni­ków we wszystkich narodach. Spełniły się słowa proroctwa: “Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało… Ześlesz ducha Twego i odnowisz oblicze ziemi” (Joel. II. Psalm 103).

Zastosowanie. Na mocy nieprzerwanego na­stępstwa papieży, biskupów i kapłanów w miejsce Świętego Piotra, Apostołów i siedemdziesięciu dwu uczniów Ewangelia z wszystkimi pociechami i ko­rzyściami doczesnymi i duchowymi przechowała się aż do dni naszych. Dzień dzisiejszy jest prze­znaczony na odnowienie pamiątki tak wielkiego dobrodziejstwa, na złożenie uroczystego dziękczy­nienia Panu. Staraj się nie opuścić tego obo­wiązku. Ale dla ludzi powołanych do życia Apo­stolskiego i do wyższej doskonałości, to nie do­syć. Ty powinieneś w szczególniejszy sposób ożywić żarliwość twoją, powinieneś pytać siebie, czy przez słowa twoje, przykład, modlitwę i przez wszystkie możliwe środki przyczyniłeś się, o ile to było w twej mocy, do rozszerzenia Królestwa Bożego na ziemi, do pozyskania jak najwięcej dusz Bogu? Obacz, w czym ustawała twa gorli­wość: i w jaki sposób możesz ją ożywić.

Uczucia i Postanowienia. Jak w poprzednim punkcie.

 

 

III. Punkt.

Założenie Kościoła.

 

Rozważanie. Narody nawrócone kaznodziej­stwem Apostołów, chociaż tak różne charakterem, językiem i obyczajami, tworzyły odtąd jedną rodzinę, ma­jąc jedną wiarę, jedne prawa, jedne sakramenty, jedną Głowę. Owa wielka rodzina rozproszona po wszystkich krańcach ziemi, to Kościół Chry­stusowy: jedyny, święty, katolicki i apostolski. Dzień dzisiejszy przypomina nam jego chwale­bne założenie. I to jest trzeci cel uroczystości dzisiejszej.

Zastosowanie. Pochodzisz z rodziców nale­żących do Kościoła katolickiego; przez Łaskę Chrztu Świętego sam stałeś się Jego dzieckiem. Ra­duj się i dziękuj za tak wielką Łaskę, i dołóż wszelkich starań, abyś życiem świątobliwym oka­zał się jej godnym.

Rozmowa duszy z Duchem świętym.

 

 

 

KLIKNIJ i Odmów Nabożeństwo na Zielone Świątki

 

KLIKNIJ i odmów Nabożeństwo miesięczne do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

KLIKNIJ i odmów Nowennę do Św. Antoniego – dzień 2

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *