Niepokalane Serce Maryi

 

 

Uwagi o nabożeństwie do Najświętszego i Niepokalanego Serca Przeczystej Dziewicy Maryi

Źródło: Zbiorek modlitw dla członków Apostolstwa Serca Jezusowego (1891)

Wielki czciciel Najczystszego Serca Maryi O. Pinamonti T.J., zachęcając wiernych w książeczce swej do nabożeństwa do Najświętszego Serca Maryi, przypomina objawienie Pana, Jezusa dane niegdyś świętej Gertrudzie (Życie jej Ks. VI, rozdz. 3), że nabożeństwo do Serca Jego zachowane jest światu na ostatnie czasy, (w których to my żyjemy); w których miłość Boga w sercach ludzkich stygnąć zacznie, aby przez to nabożeństwo rozżarzył się na nowo gasnący w ich sercach Ogień Boskiej Miłości. Potem zaś tak pisze: „Pan Jezus ściśle połączył cześć własną ze czcią Swej Matki Najświętszej. Kto wie przeto, czy nie zachował dla naszego wieku podobnie jak nabożeństwo do Najsłodszego Serca Jezusowego równie i nabożeństwo do Świętego Serca Maryi Panny. Podobno i przez to nabożeństwo chciał serca zimne zagrzać na nowo i udzielić światu Łask niezliczonych. Zaiste, złożył On Swe Skarby w Ręce Maryi, Jej prośbom Sam dał za regułę Prawo Miłosierdzia, według tego, co mówi Pismo Święte: „Zakon Miłosierdzia na języku Jej” (Przyp. XXXI, 26).

Inne pobudki zachęcające do osobliwszej czci Serca Maryi Panny, zebrał pięknie ś.p. X. Eoothaan, generał Towarzystwa Jezusowego, w liście pisanym do swych zakonnych braci wśród niepokojów i niebezpieczeństw burzliwego roku 1848. Streszczamy tu jego własne słowa:

„Czy jesteśmy w ucisku, mówi on, czy to mamy jaką bądź prośbę do Boga, nigdzie pewniej ratunku nie znajdziemy, jak w Niepokalanym i Świętym Sercu Maryi Panny. Bo jak mówi Bernard Święty, do Pośrednika Pana Jezusa, potrzeba nam znowu znaleźć pośrednictwo, a lepszego nie znajdziemy nigdy, niż Najświętszej Maryi Panny. Bo jako do Ojca Niebieskiego przystęp mamy przez Pana Jezusa, tak znowu do Pana Jezusa znajdziemy przystęp przez Maryę. Pan Jezus jest naszym Pośrednikiem, tak jest, ale jest zarazem naszym Sędzią, ale Najświętsza Panna jest Pośredniczką do Boskiego Syna, a zarazem Matką naszą. (…) Skoro się zatem poczęło rozszerzać nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, to równocześnie i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi Panny w zwyczaj weszło.

Widzimy zresztą, iż Bóg Wolę Swą oświadczył najwyraźniej, gdyż przez zaprowadzenie Arcybractwa do Niepokalanego Serca Maryi ku nawróceniu grzeszników, tyle owoców zbawienia wydało na całej ziemi w kilku latach, iż w historii świata przez wszystkie wieki nic podobnego nie widzimy (…)”.

 

2) Oprócz powyższych pobudek ma jeszcze każdy czciciel Serca Pana Jezusa i inne osobne pobudki do szczególnego nabożeństwa ku Niepokalanemu Sercu Maryi Panny.

Wiedzą oni dobrze, że Najsłodszemu Sercu Jezusowemu cześć Serca Jego Najświętszej Matki szczególnie jest miłą. Tej czci razem ze czcią własnego Serca Swego nauczył Pan Jezus Św. Mechtyldę i Św. Gertrudę, jak to w ich objawieniach czytamy: „Potem dane jej (to jest Św. Mechtyldzie) było Serce Najświętszej Panny Maryi w tych siedmiu rzeczach, w których nam było szczególnie pożytecznym, owszem ze wszystkich serc po Sercu Pana Jezusa najpożyteczniejszym. Te siedem rzeczy były następujące:

a) „Pragnienie, które to Serce miało, aby Syn Boży przyszedł w naturze ludzkiej na ten świat, a pragnienie Jego żywsze było od podobnych pragnień Patryarchów ,i Proroków. (Pragnienie to, jak sądzą Święci, przyspieszyło czas Wcielenia Syna Bożego)”.

b) „Miłość najgorętsza i najczystsza, przez którą stała się Matką Bożą”.

c) „Przywiązanie Macierzyńskie, które pobudzało Serce Maryi do wychowania Dzieciątka Jezus”.

d) „Pilne przechowywanie Słów Chrystusowych, według tego, co mówi Pismo Święte, iż: Marya „te wszystkie słowa zachowywała stosując w Sercu Swoim” (Łuk. II, 19).

e) „Przykład cierpliwości w czasie Męki Pańskiej”.

f) „Ciągła modlitwa i wstawianie się za Kościołem Świętym”.

g) „Codzienne przedkładanie modlitw naszych Trójcy Przenajświętszej”.

Widzimy też, że do rozszerzenia tego nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, powołane były te same osoby, co i do rozszerzenia czci Serca Jezusowego, to jest Św. Maria Małgorzata Alacoque i W. O. de la Colombiere; iż oni pierwsi razem z Sercem Pana Jezusa czcili też i Niepokalane Serce Jego Przeczystej Matki i tę tradycję przekazali tym, którzy się od nich tej czci nauczyli.

Wiemy też i to, że Serce Maryi Najświętsze ze wszystkich serc, jest najpodobniejsze do Serca Jezusowego. Serce Pana Jezusa jest z wszystkich serc najpokorniejsze, najłagodniejsze, najcierpliwsze, najposłuszniejsze, najczystsze, najniewinniejsze, najpełniejsze Miłości Boga i ludzi, Najświętsze wreszcie. Podobnie Maryi Najczystsze Serce ze wszystkich serc w tych cnotach i uczuciach do Serca Pana Jezusa najwięcej jest zbliżone, bo Serce Maryi przewyższa wszystkich innych Świętych ludzi serca w pokorze, łagodności, cierpliwości, posłuszeństwie, czystości, niewinności, miłości i świętości.

Przekonani jest wreszcie każdy czciciel Serca Jezusowego, że do tegoż Boskiego Serca najłatwiej trafić przez Serce Maryi Panny. Pięknie to wyraża X. Gallifet T. J. w uwagach podanych Stolicy świętej, tak przemawiający za tym nabożeństwem: „Przystąpmy, mówi on, do Ojca Przedwiecznego przez Serce Pana Jezusa i do Samegoż znów Jezusa Pana przez Serce Maryi. Przez Serce Jezusa oddajemy Bogu Ojcu to, co Jego nieskończonemu Majestatowi, Jego Sprawiedliwości, Jego Miłosierdziu oddać winniśmy. Przez Serce Maryi oddajmy Synowi cośmy winni Jego nieskończonej Godności, Jego Łagodności, Dobroci i nieskończonej Miłości. Wszystko uzyskamy od Ojca Przedwiecznego przez Serce Jezusa; od Samegoż Jezusa podobnie wszystko uzyskamy przez Serce Maryi”.

 

3) Niech się więc wszyscy uciekają w serdecznym i ufnym nabożeństwie do Maryi Panny. Na Obrazie Jej najstarszym i najcenniejszym, ręką Łukasza Świętego malowanym w Rzymie w bazylice Najświętszej Maryi Panny Większej, od niepamiętnych czasów szczególnie czczonym, napisane są te słowa, które Święty Bernard, a za nim wszyscy wierni powtarzają: że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek, co się do Maryi Najświętszej uciekał, od Niej był zawiedziony. Uciekający się zaś w szczególności do Serca Jej Niepokalanego, uciekają się do samego Źródła Jej Miłości i pobudzają Ją tym samym do jeszcze skorszego, jeśli być może, wysłuchania swych próśb i pragnień.

Masz przeto w sercu swym jakie szczególne ci drogie życzenie, poleć je w serdecznym nabożeństwie litościwemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Dręczy cię bojaźń wielka na wspomnienie licznych grzechów, lub tracisz nadzieję zbawienia, uciekaj się z ufnością do Niepokalanego i Najczystszego Serca Maryi Panny. Przygniata twe serce smutek srogi i ciężar wielkiego i nieznośnego ci krzyża, wezwij Opieki Serca Maryi mieczem Boleści przebitego.

Dokucza ci silna pokusa i niebezpieczna walka z namiętnością, schroń się do Najczystszego Serca Maryi Panny. Pragniesz dostąpić Błogosławieństw obiecanych prawym czcicielom Serca Jezusowego i chcesz się przejąć nabożeństwem prawdziwym ku Niemu, — przez nabożeństwo do Serca Maryi doń dojdziesz. Słowem, w każdej potrzebie do Miłosiernego Serca Matki Bożej i Matki twojej się odwołuj, a ta nadzieja cię nie zawiedzie. Czego pragniesz i czego sobie życzysz według potrzeby twej i według tego, co ci pożyteczne będzie — osiągniesz.

 

4) Nie każde jednak nabożeństwo do Najczystszego Serca Maryi jest Jej równie przyjemne, a dla ciebie równie skuteczne. Potrzeba znać gust i obyczaj Świętej Matki naszej, jeśli do Serca Jej na pewno trafić chcemy; potrzeba się do Niego stosować w swym nabożeństwie jako kochający syn i kochająca córka, i roztropnie a mądrze, jak proszący czynić zwykli. Dlatego pamiętaj najpierw, że Marya Najświętsza jest Matką Pięknej Miłości (Ekl. XXIV, 24), Miłości czystej, to jest, że kocha w Swych dzieciach serce czyste. Oczyść więc serce swe z tego, co się Oczom Maryi nie podoba, z tego grzechu, który je czyni niemiłym w Oczach Maryi, przybierz je przez godne przyjęcie Świętych Sakramentów Pokuty i Ciała Pańskiego najbielszą i najozdobniejszą szatą Łaski Bożej. Wiedz też, że do Maryi Najświętszej owo słowo z Pieśni Salomonowej się stosuje: rano wstajmy do winnic, oglądajmy, jeśli kwitnie winnica, jeśli kwiecie zawiązuje się w owoc. (VII, 12). Tak jest, Marya Najświętsza, jako Matka staranna, będzie co rano wstawać i oglądać, czy też winnica Jej, to jest dusza Jej czcicieli wydaje to, czego Jej Serce w nich znaleźć pragnie: kwiaty, zawiązki owoców, i czy same winne grona pięknie rosną i dojrzewają. Kwiatami są myśli, czytania, rozmyślania i modlitwy pobożne na cześć Serca Maryi Panny; zawiązkami owoców są dobre postanowienia i chęci naśladowania pokory, czystości, miłości i innych Cnót Najświętszego Serca Maryi Panny; a owocami wreszcie jest tych świętych postanowień, wierne wykonywanie w życiu. Jeśli więc chcesz Oko Maryi Panny ucieszyć, te trzy rzeczy Jej ofiaruj w swym sercu i życiu. A nie myśl, że to zbyt trudną jest rzeczą tym, co szczerym sercem czczą Maryę.

Wszakże Sama ta Matka Najświętsza Swą skuteczną Przyczyną ułatwi ci wykonanie, dobre chęci wzmocni, uprosi rosę Niebieskiej Łaski i słońce Miłości Bożej, które w winnicy serca twego każdy kwiat dobry do owocu doprowadzi. Ona Sama ku temu ci pomoże, aby twe nabożeństwo ku Jej Najczystszemu Sercu, szczerym, prawdziwym i skutecznym się stało.

 

5) W szczególności zaś sama miłość synowska nastręczy ci obficie pobożnych praktyk, w których się ćwiczyć może każdy serdeczny czciciel Niepokalanego Serca Maryi. Jeden z tych czcicieli Michał Eberlein, tak się o tym wyraża:
„Szczery miłośnik Serca Maryi, jeśli to Niepokalane Serce chce uczcić, niechaj się w następnych aktach ćwiczy:

a) Niech pała najczulszą miłością ku Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

b) Niechaj usiłuje naśladować Cnoty Serca Maryi Panny.

c) Niechaj przez Najczystsze Serce Maryi swe modlitwy ofiaruje Sercu Jezusowemu.

d) Niechaj Sercu Maryi ofiaruje Serce Jezusa, aby Ono wynagrodziło brak miłości w jej sercu.

e) Niechaj serce swe poleci i odda Sercu Maryi Panny, aby je napełniło Miłością Serca Jezusowego i w tej Miłości je zachowało.

f) Niechaj każdego dnia uczci Serce Maryi Panny przez jakie pobożne ćwiczenia, jakoby ofiarę składając swej Pani.

g) Niechaj wspólboleje z Sercem Maryi, że ludzie Syna Jej tak mało znają i kochają. A zarazem niechaj Jej winszuje tylu błogosławieństw, które na Nią spływają z Serca Jezusowego.

h) Obraz Serca Maryi niech ma w swym pokoju i czci go nabożnie.

i) Niech Serce Jezusa o to usilnie prosi, aby nawróciło nieprzyjaciół Maryi.

j) Niechaj Serce Maryi błaga, aby ją w godzinę śmierci wprowadziło do Serca Jezusowego, aby w Nim mogła skonać”.

 

6) Słowo: Serce Maryi, które następnie na każdej prawie stronie parę razy znajdować się będzie, oznacza albo część Najświętszego Ciała Maryi Panny, którą zwykliśmy uważać za siedzibę uczuć; albo tę władzę Jej najpiękniejszej Duszy, którą inaczej „wolą” nazywamy; albo wreszcie cały stan Jej Świętej Duszy, a osobliwie gorącą miłość ku Bogu i ludziom. W tym potrójnym znaczeniu, używa samo Pismo Święte tego wyrazu Serce; niechaj więc i nam wolno będzie pójść za tym świętym przykładem.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *