Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

 TOM I.

 

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

A Jan usłyszawszy w więzieniu Dzieła Chrystusowe. — Mat. 11, 2.

 

PRZYGOTOWANIE.Utrapienia bardzo wiele przynoszą nam korzyści i Pan Bóg nam je zsyła, aby wzbogacić nas tym większymi Łaskami. Tego do­świadczył Św. Jan, który będąc w więzieniu, do­wiedział się o Czynach Pana Jezusa i zasłużył sobie na najwyższe odeń pochwały. Jeśli więc jakie strapie­nie nam dolega, nie skarżmy się, lecz obejmijmy nasz krzyż z poddaniem, z wdzięcznością za Łaski.

 

I. — Pan Bóg, dopuszczając na dusze, które mi­łuje, przeciwności, obdarza je wielkimi Łaskami. Św. Jan, będąc w więzieniu, w kajdanach, w uci­sku, dowiedział się o Czynach Pana Jezusa i otrzymał odeń najwznioślejsze pochwały. Pan Jezus nazwał go mężem mocnym, surowym pokutnikiem, naj­większym prorokiem; powiedział o nim, iż jest owym Aniołem, „który zgotuje drogę Twą przed Tobą”. Niezmiernie więc pożyteczne są dla nas przeciwności — zsyła nam je Pan Bóg nie dla­tego, by chciał nam źle, lecz iż pragnie naszego dobra.

Kto nie jest kuszony, cóż wie? Kto żyje w pomyślności i żadnych cierpień nie doznaje, nie zna stanu swej duszy — uderzają nań liczne pokusy: pychy, próżnej chwały, nienasyco­nej chciwości bogactw, zaszczytów, przyjemno­ści.

Cierpienia chronią nas od tych pokus — czy­nią nas pokornymi, zadowolonymi ze stanu, w ja­kim pozostajemy z Woli Bożej.

Otwierają nam oczy, zamknięte pod wpływem pomyślności; jeśli zaś jesteśmy w grzechu, nie tylko nas prowadzą, jak owego marnotrawnego syna, do Nóg naszego Ojca Niebieskiego, lecz sprawiają zarazem, iż zadość czynimy przez nie Panu Bogu za grzechy popeł­nione o wiele lepiej, niż moglibyśmy to uczynić przez dobrowolne pokuty. Toteż Św. Augustyn tak mówi do grzesznika, który skarży się na Pana Boga, iż go doświadcza: Bracie mój, o gdybyś wiedział, jak te cierpienia są skutecznym lekarstwem na ra­ny, jakie ci grzechy zadały!

Jeśli zaś jesteśmy sprawiedliwi, cierpienia od­rywają nasze serca od rzeczy ziemskich, które je­dynie gorycz nam sprawiają i kierują wszyst­kie uczucia naszego serca ku Niebu, gdzie króluje szczęście prawdziwe; przypominają nam często Pana Boga — pobudzają nas, byśmy uciekali się do Jego Miłosierdzia, stawiając nam tę Prawdę przed oczy, iż On tylko może nas wspomóc w nędzach naszych. — Co więcej, pod wpływem cierpień po­zyskujemy wielkie skarby zasług przed Panem Bogiem, dają nam one bowiem sposobność do ćwiczenia się w cnotach, szczególniej miłych Panu Bogu — jak to w pokorze, cierpliwości, zgadzaniu się z Wolą Bożą… itd.

Jednym słowem, cierpienia są tak bardzo po­żyteczne, iż Św. Jakub tego nazywa błogosławio­nym, kto je znosi z poddaniem. Błogosławiony mąż, który zwycięża pokusę.

 

II. — Kto cierpi na tej ziemi, ma znak pewny, iż miły jest Panu Bogu i o tyle milszy, o ile większe są cierpienia. A iżeś był przyjemny Panu Bogu, powiedział Anioł do Tobiasza, potrze­ba było, aby cię pokusa doświadczyła. Pan Jezus jeszcze jaśniej to powiedział Św. Teresie: Córko moja, rzekł do niej, wiedz, iż te du­sze są najmilsze Memu Ojcu, które najwięcej cier­pią. Toteż wspomniana Święta, tym duchem ożywiona mawiała, iż swych cierpień nie zamieni­łaby na wszystkie skarby świata.

I my też takim duchem winniśmy być ożywie­ni, jeśli chcemy osiągnąć Niebo i cieszyć się Chwa­łą Świętych. Dalecy więc od narzekania w prze­ciwnościach, obejmujmy je wdzięcznym sercem; nie tylko ze zdaniem się na Wolę Bożą, lecz owszem, z radością, iż Pan Bóg tak z nami postępuje, jak ob­szedł się z Jezusem, Mężem boleści, i Najświętszą Dziewicą, Królową Męczenników. Powta­rzajmy często z Hiobem: Jeśliśmy przyję­li dobra z Ręki Bożej, czemubyśmy złego  przyjmować nie mieli? Je­żeli ochotnie przyjmowałem od Pana Boga dobra, tj. pomyślność ziemską, czemużbym z tym większą radością nie miał z Jego Ręki przyjąć zła, tj. prze­ciwności, które o wiele większe, niźli pomyśl­ność, przynoszą mi korzyści? Niechaj Pan Bóg rozpo­rządza mną i tym, co do mnie należy, jak Mu się podoba i niech będzie zawsze Imię Pańskie błogosławione.

 

 

Modlitwa.

Takie, mój Boże, czynię postanowienie. Lecz znasz nędzę moją, wzmocnij mnie więc Swą Świę­tą Łaską, pobudź me serce, by przygotowywało drogi dla Twego Jednorodzonego Syna, aby Jego Przyjście wyjednało mi Łaskę, bym służył Ci ser­cem czystym i szczerym. Spraw to z Miłości ku Jezusowi i Najświętszej Dziewicy, Która jest naszą Orę­downiczką, Ratunkiem naszym. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 10
  4. uczczenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w czasie trwania oktawy: Nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej.
  5. uczczenia Przeniesienia Świętego Domku Loretańskiego: Nabożeństwo ku czci Przeniesienie Świętego Domku Loretańskiego.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022