Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

Rozmyślanie.

MODLITWA MARYI.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O Maryo, Któraś była wierną Czcicielką Pana Boga, naucz mnie żyć w ustawicznej modlitwie.

Rozważanie.

1. By zrozumieć modlitwę Maryi, trzeba się starać przeniknąć do sanktuarium Jej ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem. Nikt nie żył w tak ścisłej zażyłości z Panem Bogiem jak Ona. Przede wszystkim była to zażyłość Matki. Któż może zrozumieć ścisły związek Maryi ze Słowem Wcielonym, w miesiącach, w których nosiła je w Swoim Dziewiczym Łonie? Choć na zewnątrz nic Jej nie różni od podobnych Jej niewiast, jednak w głębi Jej Serca rozwija się życie najściślejszego zjednoczenia, jakie może istnieć między Panem Bogiem a zwyklym stworzeniem. ,,Omnis gloria ejus ab intus” (Ps 45/44/, 14), wszystka Chwała i wielkość Maryi jest w Jej wnętrzu, w prawdziwym sanktuarium, które ukrywa Świętego Świętych. Marya jest żywym Cyborium Słowa Wcielonego, Cyborium palającym miłością i całkowicie pogrążonym w uwielbieniu. Nosząc w Sobie ,,ognisko gorejące miłością”, czyż mogła pozostać zimna? Im więcej rozpala się miłością, tym więcej pojmuje Tajemnicę Miłości, jaka się w Niej dokonuje. Nikt bardziej nie przeniknął Tajemnic Serca Pana Chrystusowego, nikt bardziej nie odczuwał Bóstwa Pana Jezusowego i Jego nieskończonej wielkości. Ale też nikt więcej od Niej nie odczuwał naglącej potrzeby oddania Mu się całkowicie i zagubienia się w Nim jak mała kropla, co niknie w niezgłębionym oceanie. Oto ustawiczna modlitwa Maryi: ciągła adoracja Słowa Wcielonego, które nosiła w Swym Łonie. Głębokie zjednoczenie z Chrystusem Panem, nieustanne zatapianie się w Nim i przekształcanie się w Niego przez Miłość, stałe uczestnictwo w hołdach i uwielbieniach nieskończonych, które z Serca Chrystusa Pana wznoszą się do Trójcy Świętej i bezustanne składanie Jej czci jedynie godnej Majestatu Bożego. Marya żyje w adoracji Swojego Pana Jezusa, a w zjednoczeniu z Nim, w adoracji Trójcy Świętej.

Jest również chwila w ciągu dnia, w której i my możemy uczestniczyć w szczególniejszy sposób w modlitwie Maryi. Jest to chwila Komunii Eucharystycznej, kiedy obejmujemy Pana Jezusa żywego i prawdziwego naszym sercem. Jak bardzo więc potrzebujemy, aby Matka Boża nauczyła nas korzystać z tak wielkiego Daru! Niechaj nas nauczy pogrążać się razem z Sobą w Jej i naszym Panu Jezusie aż do przekształcenia się w Niego. Niechaj nas nauczy uczestniczyć w uwielbieniach, jakie z Serca Pana Jezusa wznoszą się do Trójcy Świętej i niech je ofiaruje razem z nami Ojcu, aby uzupełnić nasze braki.

2. Od Betlejem do Nazaretu, Marya żyła przez trzydzieści lat w słodkiej zażyłości z Panem Jezusem. Pan Jezus jest zawsze ośrodkiem Jej Życia, celem uczuć, myśli i trosk. Marya porusza się koło Niego, patrzy Nań, szukając zawsze nowych sposobów, aby Mu sprawić przyjemność, służyć i kochać Go z najwyższym oddaniem. Jej Wola działa zgodnie z Wolą Pana Jezusa, Jej Serce bije na wzór Jego Serca. Ona ,,jest uczestniczką myśli Chrystusa i Jego ukrytych pragnień do tego stopnia, iż można powiedzieć, że żyje życiem Syna” (Św. Pius X: Ad diemillum). Podobnie jak Życie Maryi tak i ciągła Jej modlitwa jest chrystocentryczna, lecz Chrystus Pan składa ją Trójcy Świętej. Tajemnica Wcielenia wprowadziła Maryę w pełnię Życia z Trójcą. Szczególna Jej łączność z Trzema Boskimi Osobami zaczęła się, gdy Anioł zwiastował Jej, że zostanie Matką Syna Najwyższego i że stanie się to przez Moc Ducha Świętego. Oto umiłowana Córka Ojca, Oblubienica Ducha Świętego, Matka Słowa. Łączność z Trójcą Świętą nie ogranicza się jedynie do okresu, w którym Marya nosi w sobie Słowo Wcielone, lecz rozciąga się na całe Jej Życie. Oto Marya świątynią Trójcy Świętej; dlatego też ,,po Panu Jezusie i niewątpliwie w odległości jaka zachodzi między nieskończonością a skończonością, jest Chwałą sławy Trójcy Przenajświętszej” (E. T.: II, 15).

Marya ukazuje się nam jako wzór najdoskonalszy dusz, które dążą do ścisłego współżycia z Panem Bogiem, a równocześnie jako najpewniejszy przewodnik. Ona nas prowadzi do Jezusa i poucza, jak skierować do Niego wszystkie nasze uczucia, jak oddać Mu się całkowicie aż do zagubienia się w Nim i przekształcenia się w Niego. Lecz przez Pana Jezusa prowadzi nas także do życia w zjednoczeniu z Trójcą Świętą. Dusza nasza jest także przez Łaskę, którą posiada, świątynią Trójcy, a Marya uczy nas żyć w tej świątyni w nieustannej czci Osób Boskich, które w nas mieszkają. ,,Nie potrzebuję czynić żadnego wysiłku, – mawiała Siostra Elżbieta od Trójcy Świętej, – aby wniknąć w tę Tajemnicę zamieszkiwania Pana Boga w Najświętszej Dziewicy. Zdaje mi się, że znajduję w Niej stałe usposobienie mej duszy, które również było i Jej usposobieniem: uwielbiać w Sobie Pana Boga ukrytego” (Lt.). Pod przewodnictwem Maryi i my również żyjmy w tym usposobieniu nieustannej adoracji Trójcy Świętej mieszkającej w naszej duszy.

Rozmowa.

,,Domyślam się, o Maryo, co odczuwałaś, kiedy po Wcieleniu posiadałaś w Sobie Słowo Wcielone, Dar Boga! W milczeniu i cichej adoracji zatapiałaś się w głębi Swej Duszy, by tam uwielbiać tego Boga, Którego stałaś się Matką! Zdaje mi się, o Święta Dziewico, że Twoje usposobienie w miesiącach poprzedzających Narodzenie Jezusa, jest wzorem dla dusz wewnętrznych, istot, które Bóg wybrał, aby żyły wewnątrz, w głębi przepaści bezdennej. Z jakim spokojem i skupieniem chodziłaś i wykonywałaś wszystkie czynności! Jak przebóstwiałaś nawet najzwyklejsze z nich, albowiem stale trwałaś w czci i uwielbieniu Daru Boga!” (zob. E. T.: Lt.; I, 10).

,,O Maryo, Ty jesteś Tronem Boga, Monstrancją Jego Miłości. Jesteś żywą Monstrancją Jezusa, więc kiedy uwielbiam Jezusa w Tobie, to tak, jakbym uwielbiał Najświętszy Sakrament wystawiony, adoratio in ostensorio. O Maryo, cała teologia potwierdza Twoją piękną nazwę: Monstrancja Chrystusa w Betlejem, w czasie Ofiarowania, w Kanie, na Krzyżu, w Eucharystii, w Niebie. Tak, również i w Niebie; czyż nie wołamy do Ciebie: ,Po tym wygnaniu nam okaż ostende – Jezusa, błogosławiony owoc Twego żywota?’…  O Maryo, naucz mnie patrzeć i kochać Jezusa tak jak Ty patrzysz na Niego i jak Ty Go miłujesz. Naucz mnie tęsknić do Niego Twoją miłością, oddać się Jemu i należeć całkowicie do Niego jak Ty doń należysz. Naucz mnie uwielbiać Jezusa Twoimi własnymi uczuciami. O Matko Najsłodsza, naucz mnie znaleźć Jezusa i modlić się Doń; napełnij mnie Jezusem, przemień mnie w Niego. O Maryo, wprowadź mnie w kontemplację Życia, Dzieła i Bóstwa Twego Syna. Ty bądź moją drogą, która mnie prowadzi do Jezusa, węzłem, który mnie z Nim łączy, a z Nim i przez Niego z Trójcą Przenajświętszą” (zob. D. Edoardo Poppe). Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny w miesiącu maju: Nabożeństwo majowe – dzień 22
  2. uczczenia Wniebowstąpienia Pańskiego: Nabożeństwo na Wniebowstąpienie Pańskie.
  3. pobożnego przygotowania się do Zesłania Ducha Świętego przez nowennę: Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień 4

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023