Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

KONIECZNOŚĆ WIARY.

 

 

W czasie Chrztu Świętego kapłan pyta: „Czego żądasz od Kościoła Bożego?” – „Wiary”. „Wiara co ci daje?” – „Żywot wieczny”. W ten sposób przypomina Kościół Święty konieczność Wiary i to, że w zaraniu jej przede wszystkim trzeba pragnąć. W Wierze widzi gwarancję naszego szczęścia w czasie i w wieczności.

 

1. Słowa Chrystusa Pana.

 

Pewnej nocy przyszedł do Pana Jezusa Nikodem, członek Wysokiej Rady Żydowskiej, by omówić niektóre zagadnienia religijne. Pan Jezus nie wymawia mu, że ze względów ludzkich przychodzi o tak niezwykłej porze. Poświęca mu swój spoczynek. Z wielką wyrozumiałością przyjmuje pytania człowieka biegłego w Piśmie i odpowiada na nie z delikatną oględnością. Ale w jednym punkcie jest stanowczy, „nietolerancyjny”. Mówi temu radnemu Izraela: „Kto wierzy w Syna Bożego, nie będzie sądzony. Kto nie wierzy, już osądzony jest” (J 3, 18). Należało się spodziewać: „Kto nie uwierzy, ten będzie osądzony”, słyszymy jednak: „Kto nie wierzy, ten już osądzony jest”: wraz ze swą niewiarą nosi w sobie wyrok potępienia, piętno przyszłego odrzucenia. Św. Augustyn tak wyjaśnia te słowa: „Wyrok nie został jeszcze ogłoszony, ale już zapadł!” (Tract. 12 in Joannem). Wyraźniej i mocniej nie mógł Pan Jezus podkreślić bezwzględnej konieczności Wiary do zbawienia, i to Wiary w Niego, Syna Bożego.

— Zastosowanie i postanowienie. Starannie chronić wiarę przed oszukańczymi wpływami świata.

 

2. Słowa Apostoła.

 

W myśl tych poważnych Słów Pana Jezusowych mówi Św. Paweł, Apostoł: „Bez Wiary niepodobna podobać się Bogu” (Żyd. 11, 6). Bez Wiary można się zbogacić, zdobyć dobre stanowisko, prowadzić wygodne i przyjemne życie. To wszystko idzie nawet łatwiej, jeśli nie krępują Przykazania Boże. Ale „podobać się Bogu”, tzn. znaleźć przyjaźń i Łaskę Bożą, pozyskać wieczne Dobra Boże, „zbawienie” nie można bez Wiary. Wiara jest do tego nie tylko pożądana czy pożyteczna, ale bezwzględnie konieczna. Bez Wiary „niepodobna podobać się Bogu” jest to wypowiedź niedwuznaczna. To samo mówi Apostoł w liście do Rzymian, w radosnym wyznaniu: „Usprawiedliwieni z Wiary, pokój wobec Boga zachowujmy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki Któremu mamy również przystęp przez Wiarę do tej Łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją Chwały synów Bożych” (Tamże 5, 1-2).

— Zastosowanie. Jeśli życie chrześcijańskie zaczyna się od Wiary, na Wierze się opiera, z Wiary czerpie wzrost i wartość, trzeba troskliwie strzec drogocennego skarbu Wiary! Nie tylko przed nieprzyjaciółmi wewnętrznymi, jakimi są nieuporządkowane namiętności, ale także przed szkodliwym wpływem literatury wrogiej Wierze lub obojętnej. Jest to niebezpieczne nawet dla człowieka utwierdzonego w Wierze, który z obowiązku musi zajmować się taką literaturą. Najbieglejszy lekarz czy chemik może się zarazić stykając się z truciznami.

— Postanowienie. Starannie chronić Wiarę przed wrogimi wpływami świata.

 

3. Słowa Kościoła Świętego.

 

Oficjalne orzeczenie Kościoła Świętego uzasadnia głębiej Słowa Pana Jezusa i Św. Pawła Apostoła: „Wiara jest początkiem ludzkiego zbawienia, fundamentem i korzeniem wszelkiego usprawiedliwienia” (DB 801).

Początkiem zbawienia. Jeśli brak początku, brak wszystkiego. Jeśli nie ma paka, nie będzie owocu. Gdzie brak wiary, tam nie ma nic, co by miało jakieś znaczenie dla zbawienia, dla życia wiecznego. Od Wiary rozpoczyna się oczyszczenie z grzechów i uświęcenie, warunek wiecznego zbawienia. Św. Augustyn pisze: „Początkiem dobrego życia, po którym ma nastąpić życie wieczne, jest Wiara” (Serm. 43, 1, 1).

Wiara fundamentem usprawiedliwienia. Fundament jest nie tylko pierwszą rzeczą przy budowie, on również podpiera i utrzymuje cały budynek, nadaje mu zwartość i trwałość. Jeśli fundament słaby albo uszkodzony, gmach może runąć. Wiara podpiera i dźwiga świątynię Bożą w naszej duszy, całą budowę Łaski i cnót. Wraz z nią walą się wszystkie wartości nadprzyrodzone naszej duszy.

Wiara jest korzeniem usprawiedliwienia. – Korzeń rośliny jest niewidoczny, bo ukryty w ziemi, jest jednak niezbędny, aby roślina wzrosła i owocowała. Gdyby odciąć korzeń, albo jeżeli szkodniki go zniszczą, więdnie wszystko. Tak właśnie nasze życie nadprzyrodzone czerpie z Wiary siłę i owocność. Trzeba przez Wiarę poznać Pana Boga, jako nasz początek i cel, by nadzieja mogła nadać Boży kierunek naszemu życiu (zob. Żyd. 11, 6). Wiara objawiająca się przez miłość jest jedyną gwarancją zbawienia (Gal 5, 6). Ze światła Wiary rozpala się światło Chwały (Ps 36/35/, 10).

— Zastosowanie. Hiszpański myśliciel Balmes, jeden z najświatlejszych i najgorliwszych obrońców Wiary wśród świeckich Katolików, mówił, że ile razy czytał książkę wrogą Wierze, zawsze odczuwał potrzebę czytania Pisma Świętego lub jakiejś książki religijnej, aby zetrzeć z duszy wrażenia, jakie tamta książka zostawiła. Szanujmy z pokorą kościelny indeks! Nie jest on wyrazem przesadnej, drobiazgowej opieki czy lęku przed prawdą, ale mądrej, Macierzyńskiej troski o skarb posiadanej Prawdy. Apostoł upomina wszystkich: „Czuwajcie! Stójcie mocni w Wierze” (1 Kor 16, 13). „Baczcie, aby kto was nie zwiódł przez filozofię oraz przez czcze urojenia nie oparte na Chrystusie” (Kol 2, 8).

— Postanowienie. Gorliwie przekazywać Wiarę słowem, modlitwą i ofiarą.

 

 

Modlitwa.

Strzeż i umacniaj w nas, Panie, to co Łaska Twa w nas zdziałała! „Boże, Ty pragniesz, by wszyscy ludzie doszli do poznania Prawdy i osiągnęli zbawienie; spraw, by wszystkie narody poznały Ciebie, Jedynego Prawdziwego Boga, i zesłanego przez Ciebie Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Kolekta Mszy o rozszerzanie Wiary). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 13
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *