Dzisiaj Cię widzę, Zbawicielu mój! w całej Twej chwale i Majestacie. Nadszedł dzień Twego uwielbienia. — Uczniowie Twoi mają ujrzeć Twój Majestat, jak im obiecałeś. Zgromadziłeś ich tedy ostatni raz do stołu i jadłeś z nimi, aby ich raz jeszcze przekonać o rzeczywistym Zmar­twychwstaniu i obecności Twojej, a potem udałeś się z nimi na górę Oliwną, aby tam na Twe uwielbienie patrzeli, gdzie rozpoczęcie Twego poniżenia i mąk widzieli. Tam stałeś między uczniami, jak czuły ojciec wśród swoich dzieci; dawałeś im jeszcze ostatnie napomnienia, ostatnie rozkazy, aby czekali przyjścia Ducha Świętego, a dopiero opowiadali Ewangelią wszystkim narodom, A potem: O! co za widok! wzniosłeś się w ich oczach i wstąpiłeś do Nieba, gdzie siedzisz po Prawicy Ojca. Uczniowie patrzeli za Tobą, szukali Cię wzrokiem w obłokach, posyłali westchnienia swych serc za Tobą. Lecz wnet przez Aniołów ostrzegłeś  ich, aby dłużej nie czekali, aby zaczęli wykonywać dane im rozkazy, a potem dopiero czekali powtórnego Twojego przyjścia. I my często tęsknimy do Ciebie, o Panie, i do radości w domu Twoim. I dusza moja pragnie i spodziewa się widzieć Twój Majestat i być przyjętą do Twego Królestwa; bo wiem, że tu nie mamy stałego mieszkania, lecz przyszłego szukamy. Ale się tu pierwej mamy przysposobić do przyszłości; przez dobre sprawy i cierpienia mamy się stać pierwej godnymi naszego prze­znaczenia a dopiero jak Ty, wnijść do chwały. Spraw, o Panie! aby du­sza moja ciągle na to pamiętała, abym żył zawsze stosownie do mego przeznaczenia, abym wszystkie przeszkody do zbawienia mógł stale prze­zwyciężyć i w dobrem trwać do końca. Lecz gdy tylko za Twoją pomocą, o Panie! za Twoją oświecającą i wzmacniającą łaską to uczynić potrafię; o to oświecenie, o tę łaskę błagam Cię w upokorzeniu i dobrej nadziei, bo sam powiedziałeś: „Gdy będę podwyższony, wszystkich do Siebie pocią­gnę.” Pociągnijże i mnie, o Panie! przez łaskę Swoją do Siebie, abym Cię zawsze naśladował, a po zgonie dostał się do chwały Twojej. Amen.

MODLITWA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO Użycz, prosimy Cię, Wszechmo­gący Boże! abyśmy, którzy wierzymy, że Twój Jednorodzony Syn dnia dzisiejszego wstąpił do Nieba, i my także myślą w Niebie mieszkali Przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen

 

 

 

 

salveregina.pl    2021