Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

I. Patrz na Pana Jezusa, przechadzającego się wśród chorych, którzy pragną dotknąć się kraju szaty Jego.

II. Proś o Łaskę, abyś dobrze ocenić umiał wiarę Genezareńczyków.

 

 

I. Punkt.

Silna i żywa wiara Genezareńczyków.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Nad ranem znalazł się Pan Jezus wraz z Apostołami w krainie Genezar, gdzie już rozeszła się była wieść o cudownym rozmnożeniu chleba. Ci bowiem, którzy byli naocznymi świad­kami tego Cudu, przybyli w nocy, uprzedzając Pana Jezusa i Uczniów. Toteż Genezareńczycy, ludzie poczciwi i prostoduszni, jak tylko dowiedzieli się o przybyciu Pana Jezusa, zbiegli się ze wszystkich stron do Niego z wiarą żywą, poznawszy w Nim, mówi Mateusz Święty, wielkiego Proroka, Przesłańca Bożego i Mesjasza. Wszystkie serca wybiegły na Jego powitanie. Pan Jezus był jako ojciec w pośród dzieci swoich.

ZASTOSOWANIE. Gdyby wiara nasza była żyw­szą, to i serca nasze wyrywałyby się goręcej do Pana Jezusa, gdy jesteśmy w świątyni; gdy na we­zwanie kapłana, Pan Jezus zstępuje na Ołtarz; gdy dla obsypania nas Błogosławieństwami Swymi, wy­chodzi z Przybytku, ukazuje się nam i mówi: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę (Mat. XI, 28).

UCZUCIA [**]. Pomnóż wiarę swoją. Poznaj, uwiel­biaj, kochaj Pana Boga tak wielkiego, Zbawiciela tak potężnego, tak łaskawego i miłosnego!

POSTANOWIENIE [***]. Zbliżając się do miejsca, gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament, wzbudzę akt żywej Wiary w Obecność Chrystusa Pana i zastanowię się, o jakie Łaski mam Go prosić.

 

 

II. Punkt.

Wiara czynna i miłosierna Genezareńczyków.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Wiara przez miłość działa, mówi Apostoł (Gal. V. 6). Przez miłość też objawia się w tych poczciwych Genezareńczykach, którzy pierwsi mieli szczęście poznać Zbawiciela. Pra­gnąc i drugich zrobić uczestnikami swojego szczęścia, posłali po wszystkiej onej krainie oznajmić przybycie Pana Jezusa, aby chorzy mogli przyjść i wezwać Jego Pomocy. A nawet sami, mówi Ewangelista, poczęli nosić na łożach źle się mających, gdzie usłyszeli, że był. (por. Mat. XIV, Mar. VI).

ZASTOSOWANIE. Naśladuj miłość bliźniego Ge­nezareńczyków. Czyń, jak oni, okazując także skutecznie miłość ku chorym i cierpiącym. Uczynisz lepiej i więcej, gdy połączysz z miłosier­dziem co do ciała miłosierdzie duszy, mające na celu nawrócenie grzeszników. Korzystając z nie­mocy ciała, daj im poznać ciężką chorobę duszy, zachęcaj ich do wzywania Pomocy Tego, który ich Sam tylko uleczyć może i zape­wnić wieczną szczęśliwość. Ileż to nadarza się sposobności do czynienia dobrze! Jakże z nich korzystasz?!

UCZUCIA. Upokórz się przed Panem Bogiem, że nie­czuły jesteś na widok nędzy duchowej bli­źniego. Proś o przymnożenie wiary, miłości i gor­liwości.

POSTANOWIENIE. Zważ, gdzie, kiedy i jak mo­żesz się stać pożyteczniejszym bliźniemu.

 

 

III. Punkt.

Wiara Genezareńczyków pełna czci i ufności.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Wiarę, uległość i zaufanie mie­szkańców Genezaru nagrodził Pan Jezus cudownymi, licznymi uzdrowieniami. Ewangelista Marek opo­wiada, że gdziekolwiek wszedł Pan Jezus do miasteczek albo do wsi, albo miast (przechodząc do Kafarnaum) kładli niemocnych na ulicach, a prosili Go, aby się dotknęli choć kraju szaty Jego, a ile się Go dotknęło, zdrowymi się stawali (r. VI, 56).

ZASTOSOWANIE. Rozważ nadzwyczajną Dobroć, a osobliwie posłuszność i cierpliwość Zbawiciela; pozwala zbliżać się do Siebie, dotykać szat Swo­ich, a ściśniony zewsząd tłumem chorych i nie­szczęśliwych wszelkiego rodzaju, sprzeczających się między sobą, który się Go pierwszy ma do­tknąć, nie skarży się, nie okazuje najmniejszej niechęci, najmniejszej niecierpliwości. Usiłuj kształ­cić siebie na tym przedziwnym wzorze. Rozważ na­stępnie, że warunkiem uzdrowienia było tym ra­zem dotknięcie się szaty Pana Jezusa. Tłumacze Pisma Świętego nauczają, że Pan Jezus chciał przez to dać do zrozumienia, jakie nadzwyczajne Łaski przywią­zane są do bezpośredniego i daleko ściślejszego stosunku z Nim w Komunii Świętej, o Której właśnie tego dnia po raz pierwszy miał mówić w syna­godze kafarneńskiej.

ROZMOWA DUSZY [****] z Panem Jezusem, Boskim Lekarzem duszy twojej. Przedstaw Mu chorą duszę swoją i proś, aby ją wyleczył itp. — albo ze Św. Julianem, Męczennikiem, którego święto dzisiaj się obchodzi.

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 19

 

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.
Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *