Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Nie rozumiałem, żebym miał co umieć między wami, jedno Jezusa Chrystusa i to Ukrzyżowanego. — I Kor. 2, 2.

 

PRZYGOTOWANIE. — Drzewo krzyża nie tylko było dla Pana Jezusa narzędziem kaźni, na którym miał dokonać Dzieła naszego Odkupienia, lecz i am­boną, z której nas uczył Cnót najwznioślejszych. Starajmy się więc często, za przykładem Świętych, czytać w tej Księdze Ukrzyżowanego, a i my nauczymy się posłuszeństwa Przykazaniom Bożym, miłości bliźniego, cierpliwości w przeciwnościach. Nauczymy się przede wszystkim, z jaką nienawi­ścią mamy do grzechu się odnosić i kochać Pana Bo­ga, przyjmując dla Niego trudy, cierpienia i śmierć nawet.

 

I. — Św. Paweł Apostoł chciał znać jedynie Pana Jezusa i to Ukrzyżowanego, tj. Miłość, jaką Zbawiciel okazał nam na krzyżu. I rzeczywiście, z jakich ksiąg możemy lepiej poznać wiedzę Świętych, która polega na kochaniu Pana Boga, niż z Księgi, którą nam podaje Jezus Ukrzyżowany? Wielki Sługa Boży, Brat Bernard z Corlione, kapucyn, nie umiał czytać; gdy jego współbracia chcieli go tego na­uczyć, poszedł poradzić się Ukrzyżowanego, lecz Pan Jezus mu z krzyża odpowiedział: Książki! Czyta­nie! Oto Ja jestem twą Księgą, w której zawsze mo­żesz czytać o Miłości, jaką ci okazałem. — Jakiż to wielki przedmiot do rozważania przez całe życie i przez całą wieczność: Pan Bóg umarł z Miłości ku nam! Pan Bóg poniósł śmierć dla naszej miłości! Ja­każ to wielka Prawda!

Pewnego razu Św. Tomasz, odwiedziwszy Św. Bonawenturę, zapytał go, z jakich książek zaczer­pnął tyle głębokiej nauki.  Św. Bonawentura poka­zał mu Krucyfiks, cały sczerniały od pocałunków, jakimi go okrywał. „Oto moja Księga, odpowie­dział, z której czerpię wszystko, co piszę; z Niej na­uczyłem się to trochę, co umiem”. Pan Jezus Ukrzy­żowany był również ukochaną Księgą Św. Filipa Benicjusza, który zasłużył sobie na to, iż oddał swą błogosławioną duszę, całując Jego Przenajświętsze Rany. — Krótko mówiąc, Wszyscy Święci z Księgi Krzyża nauczyli się kochać Pana Boga, znosić cierpie­nia, katusze, męczeństwo i śmierć najokrutniejszą, aby miłość Mu okazać.

Toteż słusznie napisał Św. Augustyn, iż drze­wo Krzyża nie tylko było dla Pana Jezusa narzędziem kaźni, na którym miał dokonać Dzieła naszego Od­kupienia, lecz było również amboną, z której chciał nas nauczyć Cnót najwznioślejszych. Wspomniany Święty, gorejący miłością, widząc Pana Jezusa roz­piętego na Krzyżu, tak się modlił: Wypisz, mój naj­ukochańszy Zbawco, wypisz na mym sercu Twe Ra­ny, abym zawsze w nich czytał o Twych Boleściach i Miłości Twojej. Mając bowiem przed oczyma wielką Boleść, jaką za mnie, mój Boże, poniosłeś, będę znosił z poddaniem wszelkie przeciwności; wi­dząc zaś Miłość, jaką okazałeś mi na Krzyżu, będę miłował tylko Ciebie, nic innego nie zdołam ko­chać.

 

II.Oto wielka Księga: „Jezus Ukrzyżowa­ny!” Jeśli będziemy często ją czytali, nauczymy się z niej należycie wiedzy Świętych; znajdując w Niej bowiem, jak mówi Św. Tomasz, mocną obronę prze­ciw jakimkolwiek pokusom, nauczymy się z niej równocześnie słuchać Pana Boga, kochać bliźniego i znosić cierpliwie przeciwności. — Nauczymy się przede wszystkim bać się jakiejkolwiek winy i kochać Pana Jezusa ze wszystkich sił; czytając w Ra­nach Pana Jezusa, jak wielka jest złość grzechu, który przywiódł Go do tego, iż poniósł śmierć tak gorzką, aby zadośćuczynić Sprawiedliwości Bożej, wyczy­tamy w Nich również wielką Miłość Zbawiciela, Który tyle wycierpiał, aby okazać, jak bardzo nas miłuje.

Postarajmy się więc o piękny Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego, umieśćmy go w naszym mieszka­niu, często na Niego spoglądajmy wśród prac na­szych, wzbudzajmy z miłością krótkie akty strze­liste, szczególniej ten:

„Jezu mój, Miłosierdzia”.

Pan Jezus objawił Św. Gertrudzie, iż ile razy ktoś pobożnie spojrzy na Pana Jezusa Ukrzyżowanego, tylekroć Pan Jezus spojrzy nań z Miłością.

 

Modlitwa.

Mój Jezu, któż Cię nie będzie miłował, wie­dząc, iż jesteś Bogiem, i patrząc na Cię, przybi­tego do krzyża? Ileż strzał ognistych puszczasz w dusze z tego Tronu Miłości! Ileż serc pociągnąłeś do Siebie z tego Krzyża! O, Rany mego Jezusa, ogni­ska Miłości, przyjmijcie mnie również, abym pło­nął miłością ku temu Bogu, Który wyniszczony cierpieniami, chciał umrzeć za mnie. Matko moja Bolesna, Maryo, pomóż swemu słudze, który pra­gnie kochać Jezusa. Amen. (*I., 540)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 29
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 29
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 29
  4. Nauka katolicka na święto Św. Michała Archanioła.
  5. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Michała Archanioła: Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023