Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

UWAGA!

W środy Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

Rozmyślanie.

PAN JEZUS DAJE NAM PRZYKŁAD POKORY

I. przez umywanie nóg,

II. w Swej Męce.

 

 

„Dałem wam przykład, abyście, jak ja wam uczyniłem, tak i wy czynili” — (Jan 13, 15).

 

I.Rozważmy podziwienia godny przykład pokory Pana Je­zusa przy umywaniu nóg. Gdy Zbawiciel wstał od Wie­czerzy, zdjął zwierzchnią suknię Swoją, opasał się prze­ścieradłem i począł umywać nogi Uczniom Swoim. Jak wzruszający to akt pokory i uprzejmości! Oto Król Wiecznej Chwały klęczy, pochyla się aż do nóg Swoich Uczniów, umywa i ociera. Gdy Piotr to zobaczył zawołał pełen zadziwienia: ,,Panie, Ty mnie nogi umywasz? (Jan 13,6). Ty, mnie? Ty, w Którym przez Boskie Objawienie poznałem Syna Bożego? Ty, Którego Chwałę oglądałem na Górze Tabor? Ty, prawdziwy Bóg i Człowiek zarazem masz umywać nogi biednemu rybakowi i wielkiemu grzesznikowi i to tymi rękami, które utworzyły Niebo i ziemię i zdziałały tyle Cudów. Jednak mimo wszelkiego sprzeciwiania się musiał Piotr na to pozwolić, gdyż ina­czej nie miałby cząstki w Panu Jezusie.

Choć tak wielkim było już samo w sobie poniżenie się Pana Jezusa, to jednak powiększa je jeszcze niewypowiedzia­nie ta okoliczność, że Pan Jezus umył nogi nawet Judaszowi, Swemu zdrajcy, która to posługa była szczególnym zna­kiem niezwykłej Miłości, aby przez to przywieść jego serce do uznania własnej złości i nienawiści.

Patrząc na ten akt pokory Pana Jezusa, nasuwa się nam pytanie: Dlaczego Pan Jezus mimo dania już wielu do­wodów pokory Swojej, okazuje ją jeszcze w tak wy­mowny sposób? Czy było to potrzebne, gdy za parę go­dzin miał być i tak poddanym największym upokorze­niom ze strony Swych wrogów? Wydaje się nam, że do aktów pokory zobowiązani są tylko ludzie ubodzy, grzesznicy, osoby żyjące pod władzą. Aby nas wyleczyć z tego fałszywego poglądu i przekonać, że także osoby na wyższych stanowiskach są zobowiązane do ćwiczeń pokory, Sam w ostatniej godzinie Życia daje Przykład heroicznej pokory.

 

II.Jeszcze o wiele przedziwniejszy przykład pokory dał Pan Jezus w Swojej gorzkiej Męce. Był On haniebnie wy­szydzony, najboleśniej cierniem ukoronowany, a w końcu okrutnie do krzyża przybity. Wszystkie te Męki i wzgar­dy znosił z usposobieniem najpokorniejszym.

Zastanów się nad niepojętą wielkością Jego pokory i porównajmy owo umywanie nóg w sali wieczernikowej z obmywaniem nas od grzechów naszych przez jego gorzką Mękę. Przy tamtym Król Chwały zdjął Swoje szaty, przy tym po wiele razy zdzierają z Niego szaty ku jego największemu zawstydzeniu. Przy jednym prze­pasuje się Pan Jezus prześcieradłem, przy drugim związany jest powrozami i dla wyszydzenia ubrany w biały płaszcz. Tam klęczy Pan Jezus przed Swoimi Uczniami, tu leży pod nogami nikczemnych oprawców. Tam obmywa wodą nogi Apostołów, tu obmywa Duszę Swoją Najdroższą Krwią. Przy tamtym upokorzył się Pan Jezus przed Swoim niewiernym zdrajcą, przy tym, dla największego Swego shańbienia, między dwoma łotrami podwyższony na ha­niebnym drzewie krzyża i przez to właśnie pogrążony w najgłębszej przepaści pokory!

To o czym pisarze duchowni uczą nas na wielu stro­nicach swoich dzieł, Pan Jezus wykłada nam dostatecz­nie w kilku dziełach swoich. W umyciu nóg i w Męce Swojej daje nam pełną Naukę pokory — wszyscy mamy się upokarzać: podwładni i przełożeni; nie tylko przyj­mować upokorzenia, jakie nam życie narzuca, ale dobro­wolnie się upokarzać; pozwalać się upokarzać nie tylko przez przełożonych ale także przez równych a nawet niższych od nas stanowiskiem.

 

 

Modlitwa:

O najpokorniejszy Jezu, jak bardzo powinien Twój Przy­kład zachęcać mnie do umiłowania pokory i do jej prakty­kowania. O Miłości, o pokoro mojego Pana i Zbawiciela! Niech dalekim będzie to ode mnie, żebym się kiedy uskarżał na upokorzenia, raczej chcę się cieszyć, gdy będę mógł na­śladować Cię w tej cnocie. Amen.

 

Postanowienie.
Odmawiać będę każdego dnia w czasie Postu Wielkiego psalm:
z taką, o ile być może, pokorą i skruchą, jak pokutujący król Dawid.

 

 

 

© salveregina.pl 2023