Dusze czyśćcowe

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. względem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzie indziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

WEZWANIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w Tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Wigilia Miesiąca Dusz w Czyśćcu cierpiących.

 

 

Rozmyślanie.

 

Sprawiedliwie powiedziano, że „między wszystkimi nabożeństwami katolickimi, najgruntowniejsze, najwięcej przynoszące owoców i najzgodniejsze z duchem miłosierdzia i nauką chrześcijańską, jest bez zaprzeczenia nabożeństwo za dusze czyścowe”. Jakiż jest cel tego wzruszającego nabożeństwa. Nie jest że to wybawienie z płomieni dusz pokutujących, które otrzymują za naszym wstawieniem się wynagrodzenie pełnego boleści swego zadośćuczynienia! A ten cel prosty i bezpośredni nabożeństwa za dusze czyścowe, pociąga różne następstwa pomnażające pomyślne jego skutki. Rzeczywiście, wyzwolić dusze z Czyśćca jest to: szerzyć Chwałę Boską, dopomagając tejże wznieść się do Nieba, wielbić Pana Boga.

Wyzwolić dusze z Czyśćca jest to: spełnić jeden z najlepszych uczynków miłosierdzia, na jaki Chrześcijanin zdobyć się może; jest to zjednać komu najwyższe dobro, szczęście wiekuiste!

Wyzwolić dusze z Czyśćca jest to: zapewnić sobie w niebie przyjaciela możnego, którego wdzięczność nigdy nie zawiedzie.

Na koniec, pracując nad wyzwoleniem dusz z Czyśćca zniewala się siebie do częstego rozpamiętywania i pilnego rozważania ostatecznego końca człowieka. Jest to więc zjednać i sobie zapewnienie zbawienia, według Słów Ducha Świętego: „Pomnij na ostateczne cele, a nie zgrzeszysz nigdy“.

Mój Boże! dzięki Ci, że dajesz mi tak łatwy sposób zbawienia, jak i przysparzając Twej Czci i Chwały, dozwala mi zadowolić żądanie mego serca wzruszonego nędzą moich zmarłych braci, i daje mi zarazem samemu zakład wiecznej szczęśliwości!

Postanowienie. — Jednoczyć się intencją ze wszystkimi wiernymi, którzy postanawiają odbywać duchowne ćwiczenia tegoż miesiąca poświęconego zmarłym.

Wiązanka duchowna. — Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Ewangelia według Św. Mateusza 5, 7).

 

 

PRZYKŁAD.

Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu.

 

Praktyka. — Zwyczaj modlenia się za dusze w Czyśćcu był już w użyciu w Starym Zakonie, jak to widać z historii Machabejczyków. Wiemy zaś od Ojców Świętych i z dawniejszych liturgii, że zwyczaj ten był zawsze pobożnie zachowywanym od czasów Apostołów; jednak nie było oznaczonego dnia w roku, właściwie na ten cel poświęconego. Pierwszy Św. Odylion pobożnie takowy ustanowił. Od pierwszych lat swego przełożeństwa starał się usilnie i zalecał, by w jego zakonie odmawiano częste modlitwy, czyniono jałmużny, składano ofiarę niekrwawą Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, którą i sam wielokrotnie ofiarował za te dusze cierpiące i upadające pod brzemieniem wypłaty Sprawiedliwości Bożej. Gdy współczucie jego dla nich z każdym dniem wzrastało, chcąc je zaopatrzyć na przyszłe wieki pomocą stale trwałą, a jaką nie łatwo mogłaby zostać zaniedbaną, zachęcony w tym przedsięwzięciu przez objawienia pewnego Świętego Pustelnika i kilku swych zakonników, wydał ostatecznie ów piękny nakaz, wypisany w całości w bibliotece Kluniackiej (de Clugny), zaznaczający każdorocznie drugi dzień Listopada, nazajutrz święta Wszystkich Świętych, aby w dniu tym w klasztorach, należących do jego przeoratu, obchodzono pamiątkę wszystkich wiernych zmarłych, i aby ten dzień był poświęconym na uproszenie im u Boga odpuszczenia mąk i błogosławionego przyjęcia do Królestwa Niebieskiego. Kościół Powszechny pochwalił i przyjął to postanowienie, czyniąc takowe prawem dla wszystkich wiernych, jak to jest wyraźnie oznaczonym w Martyrologium Rzymskim.

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez krwawy pot Twój, którym byłeś oblany w ogrodzie oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez męki, jakich doznałeś przy okrutnym ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez męki, jakich doznałeś w czasie konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *