Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I.  Wyobraź sobie Apostołów, otaczających śmier­telne łoże Najświętszej Panny.

II. Będę prosił o Łaskę, abym umarł śmiercią spokojną i błogosławioną.

 

 

Chciał Pan Bóg, aby Chwałę Wniebowzięcia Maryi po­przedziło upokorzenie śmierci, a chciał dlatego, aby Matka była we wszystkim podobną do Swego Boskiego Syna. Roz­myślajmy więc dzisiaj pamiątkę Jej śmierci. Była Ona rzeczywistą, ale wolną od wszelkiej goryczy i przykrości.

 

 

I. Punkt.

Śmierć Maryi wolna od tęsknoty za światem.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Trzy rzeczy, mówi Św. Alfons Liguori, sprawiają zwykle niewymowną gorycz śmierci, a najpierw przywiązanie do rzeczy ziem­skich. O śmierci! woła Eklezjastyk (XLI, 1) jakoż jest gorzka o tobie pamięć, człowiekowi po­kój mającemu w dobrach swoich, w dobrach uzbie­ranych z takim trudem i przez tyle lat… a oto jedna chwila rozłączy go z nimi na zawsze i nic nie pozostawi oprócz goryczy i płonnego żalu! Marya nic podobnego nie doznawała: będąc trzechletnią dzieciną, zrzekła się rodziców, świata i wszystkiego, co świat ofiarować może, toteż wszystkie Jej uczucia zwrócone były ku Panu Bogu. Niczego na ziemi nie żałowała, nic Ją ze światem nie łączyło. Pragnęła być jedynie rozwiązaną z życia doczesnego i wznieść się do Nieba, aby się na wieki połączyć z Jedynym Przedmiotem Miłości Swojej… z Panem Jezusem.

ZASTOSOWANIE [**]. Jeżeli na wzór Maryi zerwałeś, a może już od dawna zerwałeś ze wszystkimi mniej lub więcej nieporządnymi uczuciami świata, ciesz się, możesz bowiem mieć nadzieję, że opu­ścisz go w godzinę śmierci bez przykrości i bez żalu. Śmierć twoja będzie dla ciebie tym, czym była dla Najświętszej Panny Maryi, przejściem słodkim i radosnym z wygnania do Ojczyzny!

UCZUCIA [**]. Niech umrze dusza moja śmiercią sprawiedliwych (Numer. XXIII, 10).

POSTANOWIENIE [***]. Dokonawszy mężnie trudnych poświęceń, strzeż się, abyś się nie dał zwycię­żyć w drobnostkach.

 

 

II. Punkt.

Śmierć Maryi wolna od wyrzutów sumienia.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Co jeszcze czyni zwykle śmierć gorzką i straszną, to wyrzuty sumienia, które bu­dzi w sercu umierającego pamięć na dawne grze­chy i myśl o Sprawiedliwości Bożej. Ależ czyż one mogły trapić Serce Najświętszej Panny, będącej samą czystością? Całe długie Życie stanęło Jej przed Oczyma, bez cienia grzechu, jako nie­przerwany łańcuch heroicznych cnót i uczynków, które zdawały się mówić do Niej: Jesteśmy Twoim Dziełem, nie zostawimy Cię Samą; będziemy Ci towarzyszyć aż do Tronu Niebieskiego Ojca, aby uświetnić Chwałę Twojego Tryumfu.

ZASTOSOWANIE. Staraj się pokutą zmazać da­wne grzechy, którymi twa dusza jeszcze jest ska­lana, podwój czujność nad sobą, abyś ich nigdy już więcej nie popełnił, a z pewnością nie do­znasz żadnych wyrzutów w godzinę śmierci, lecz owszem, pełen ufności w Miłosierdziu Bożym po­witasz Ją z weselem w słodkim oczekiwaniu wie­kuistej zapłaty.

UCZUCIA. Jeszcze więcej obmyj mnie, Panie od nieprawości mojej (Ps. 51/50/).

POSTANOWIENIE. Przy rannej modlitwie ofia­ruję Panu Bogu wszystkie prace i krzyże, które mnie w ciągu dnia spotkać mogą — jako zadosyćuczynienie za dawne grzechy i niewierności moje.

 

 

III. Punkt.

Śmierć Maryi wolna od bojaźni.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Na samo wspomnienie tych Słów Ducha Świętego: Nie wie człowiek, jeśli jest miłości, czyli nienawiści godzien, (Ekklez. IX, 1) dreszcz niewypowiedzianej obawy przenika wszystkie członki moje, a serce moje truchleje, mawiał Św. Bernardyn Sieneński. Niepewność, czy będę zbawiony, oto trzeci, a najważniejszy powód bojaźni i trwogi w chwili konania — i całkiem słusznie. Lecz jakiż powód bojaźni mogła mieć Matka Boga, Ona, Która widziała Tron Chwały wie­cznej przygotowany dla Siebie w Niebie obok Swego Boskiego Syna? Toteż Marya najgoręcej pragnęła tej chwili, która miała przerwać nić wiążącą Jej Życie z ziemią.

ZASTOSOWANIE. Żadne objawienie nie zapewnia cię o twoim zbawieniu. Stąd niepokój i bojaźń trapią częstokroć duszę twoją; jednak, jakże wiel­kie zapewnienie moralne znajdziesz choćby w tej jednej wyroczni Ojców Kościoła, mówiących z całą znajomością rzeczy, że sługa Maryi nie może być potępionym. Przejmij się więc słodkim uczuciem ufności i oddaj się najzupełniej w Ręce Maryi, a Marya, ta Matka twoja Najsłodsza, stokrotnie wynagrodzi cię za to, co dla Niej uczynisz; Ona będzie przy tobie w stanowczej godzinie śmierci, jak była przy śmierci Św. Stanisława, który od­dając ostatnie tchnienie Panu Bogu, powiedział, że przy­szła po niego Najświętsza Dziewica[1]). Jutro przypada największa ze wszystkich Jej uroczystości. Przysposób więc dzisiaj serce swoje pobożnymi uczuciami i pragnij gorąco godnie Ją uczcić, abyś mógł otrzymać obfitsze Dary, którymi podoba Sobie Ta Niebios Królowa obsypywać wierne sługi Swoje w tym dniu, jako w dniu ukoronowania Swego w Niebiesiech.

ROZMOWA DUSZY [****] z Św. Stanisławem Kostką.

 

[1] Ten Święty młodzieniec, w osiemnastym wieku życia, nowicjusz Zakonu Towarzystwa Jezusowego, pragnął zakończyć życie między 14 a 15 sierpnia, aby mógł w Niebie towarzyszyć chwalebnemu Tryumfowi Tej, Której nie nazy­wał inaczej, jak tylko swą Najmilszą Matką. Tę Łaskę wy­prosił sobie gorącymi modłami.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 14

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.
Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *